Fastighetsägarens ansvar

Information

Fastighetsinnehavaren ansvarar för att informera dem som bor eller är verksamma på fastigheten om hur avfallshanteringen går till. Om förhållandena på fastigheten förändras på ett sätt som påverkar avfallshanteringen ska fastighetsinnehavaren informera oss på Nodra om detta.

Avgiftsskyldighet

Fastighetsägaren ansvarar för att betala för avfallshanteringen enligt avfallstaxan, som är beslutad av kommunfullmäktige.

Avgifter och regler för avfall

Fett och olja

Det är fastighetsägaren som har ansvar för att det inte ska rinna ut stora mängder fett i det allmänna avloppet. Om du har en eller flera verksamheter som hanterar livsmedel, till exempel kafé, restaurang, storkök eller bageri, i din fastighet, måste du ha en fettavskiljare.

Fett och olja från verksamheter

Utrymmen, behållare och påsar

I eller i anslutning till flerbostadsfastigheter ska det finnas utrymmen för förvaring av restavfall och matavfall (eller behållare för både mat-och restavfall) samt för grovavfall, elavfall och farligt avfall. Om det saknas lämpliga utrymmen för grovavfall, elavfall och farligt avfall i fastigheten ska fastighetsägaren anvisa en annan plats för förvaring av avfallet inför hämtning. Hämtningsplatsen ska godkännas av oss.

Fastighetsinnehavaren ska beställa behållare till det antal och med den volym som behövs för en rationell hämtning. Vi får besluta om antal behållare och placering av dessa. Likaså är fastighetsinnehavaren är skyldig att använda de behållare som vi tillhandahåller. Användande och placering av annan utrustning ska godkännas av oss.

Om fastigheten har källsortering av matavfall ska fastighetsägaren se till att matavfallet samlas in i särskilda påsar som alla boende ska ha tillgång till.

Fastighetsägaren ansvarar för rengöring och underhåll av soprum, sopskåp och soptunnor.

Ordna avfallsutrymme

Arbetsmiljö och tillgänglighet

Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtningsställen uppfyller kraven för en god arbetsmiljö. Soptunnor, sopskåp och dylikt ska vara placerade så att det underlättar hämtningen.  Vi eller entreprenören vi har anlitat ska ha tillträde till fastigheten och utrymmen där avfallet förvaras eller där tömning ska ske. Fastighetsinnehavaren måste därför lämna över de nycklar, portkoder och dylikt som behövs.

Fastighetsinnehavaren eller väghållaren ansvarar för att hålla körväg, enskild väg eller tomtmark som utnyttjas vid hämtning, i framkomligt skick för hämtningsfordon året om.

Transportvägen från fordonets uppställningsplats till avfallsbehållarna ska vara framkomlig. Vintertid ska vägen röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att förvara avfallet inom fastigheten till nästkommande hämtning om:

  1. snö, tjällossning eller andra tillfälliga väghinder omöjliggör hämtning, eller
  2. avfallshämtaren, av skäl som denna inte kunnat påverka, inte haft tillträde till utrymmet eller den plats inom fastigheten där avfallet förvaras.

För fastigheter som är svår att nå för hämtning på grund av begränsad framkomlighet får vi besluta att hämtning ska ske på en annan lämplig plats.

Handbok för avfallsutrymmen (på avfallsverige.se)

Dela sidan: