Vad är hushållsavfall?

Hushållsavfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall och farligt avfall. För elavfall gäller producentansvar, men det är vi på Nodra som ska hämta elavfall hos hushållen och se till att det kommer till producenternas insamlingsplats. Vi ansvarar även för insamling av slam från enskilda avlopp och latrin.

Avfall som uppkommer från mindre underhållsarbeten och reparationer i bostaden, till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer räknas som hushållsavfall och lämnas till någon av våra Returpunkter.

Vi är ansvarig för hanteringen av allt hushållsavfall och använder entreprenörer som utför det praktiska arbetet med till exempel insamling och behandling.

Förpackningar och tidningar

Förpackningar och tidningar omfattas av producentansvar. Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för detta. Många fastighetsägare till flerbostadshus väljer dock att ha egen insamling av förpackningar och tidningar i sina fastigheter, som en extra service till sina boende. Det finns även cirka 25 återvinningsstationer i kommunen där kommuninvånarna kan lämna förpackningar och tidningar om det inte finns sortering vid fastigheten.

Dela sidan: