Det perfekta hämtstället

Här ger vi en kort beskrivning av hur du som fastighetsägare kan tänka för att ditt hämtningsställe ska vara så bra som möjligt. Utförlig information om arbetsmiljö, tillgänglighet och dimensionering av soprum hittar du i våra riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet.

Fastighetsägaren ansvarar för att avfallsutrymmen och hämtningsställen uppfyller kraven på en god arbetsmiljö.

Använd denna checklista för att kontrollera att arbetsmiljön ser bra ut på din fastighet. Observera att alla krav som ställs inte finns med här, utan endast de vanligaste.

Vägen

Vägen fram till hämtningsplatsen ska vara framkomlig. Det innebär att den ska vara tillräckligt bred, tåla vikten av en sopbil och att det inte finns hinder i vägen, till exempel grenar som hänger i vägen. Sopbilen ska även kunna vända eller köra igenom området. Vägen ska vara halkbekämpad och snöröjd vid behov.

Dragvägen

Den väg som sophämtaren drar soptunnan ska vara hårdgjord och helst helt utan lutning. Om lutning inte kan undvikas får den vara maximalt 1:12. Dragvägen ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter. I tömningsavgiften ingår 5 meter dragväg. Om dragvägen överskrider detta får du betala extra.

Dragvägen ska vara halkbekämpad och snöröjd vid behov.

Avfallsutrymmen

Alla avfallsutrymmen ska vara i markplan. Samråd alltid med oss innan avfallsutrymmen eller andra anordningar för avfallshantering byggs eller iordningställs. Vi hjälper gärna till för att hitta lösningar för era avfallsutrymmen, soprum, sopskåp och så vidare samt dimensionering av abonnemang.

Soprum och övriga avfallsutrymmen bör vara låsta, så att inte obehöriga personer eller barn kommer in.

Sorteringen fungerar ofta bättre i soprum som är ljusa, fräscha och städade. Placera gärna soptunnorna för restavfall närmast dörren och matavfallet längre in i soprummet. Det minskar risken för felsortering i matavfallet.

Placering av kärl

Sopkärlen ska stå med handtaget utåt. Ställ gärna matavfallskärlen längst in, för att minska risken för felsortering i matavfallet.

Dörrar och trösklar

Dörrar som ska användas vid sophämtningen bör vara minst 1,2 meter breda och 2 meter höga. Det får inte finnas trösklar eller höjdskillnader. Det ska även finnas någon form av dörrstopp.

Dekaler och skyltar

Kontakta oss om du behöver dekaler till att sätta på sopkärl eller skyltar att hänga på väggen.

Utrymmen för grovavfall

Hämtning av grovavfall sker vid fastighetsgräns eller från grovsoprum. Vi hämtar inte från källarutrymmen eller liknande. Om utrymme för grovsopor saknas i markplan kan vi komma överens om en plats där ni placerar grovsoporna inför hämtning. Grovsoporna ska vara i hanterbara enheter.

Elavfall och farligt avfall

Elavfall och farligt avfall ska vara förpackade i hanterbara enheter. Använd de röda boxar som vi tillhandahåller. Farligt avfall ska vara väl uppmärkt (gäller vätskor). Elavfallet ska i möjligaste mån vara sorterat, det vill säga med ljuskällor för sig och elektronik för sig.

Riktlinjer

För riktlinjer kring containertömning, sopsug, underjordsbehållare och andra system, se dokumentet Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet här nedanför. Här hittar du även mer utförlig information om krav för arbetsmiljö och tillgänglighet.

Kontakta gärna oss om du har frågor om arbetsmiljö och tillgänglighet.

Mer information

Riktlinjer för arbetsmiljö och tillgänglighet för avfallshanteringen

Dela sidan: