Avgifter och regler för avfall

Avfallstaxa

Kommunfullmäktige bestämmer hur stor avfallstaxan ska vara. Taxan är uppdelad i en fast och en rörlig avgift. Storleken på den rörliga avgiften kan du påverka genom att källsortera ditt matavfall och genom att minska dina avfallsmängder.

Avfallstaxa för Norrköpings kommun 2023

Bilaga till avfallstaxan 2023

Ny lagstiftning för fastighetsnära insamling av förpackningar

Regeringen har beslutat om nya regler som ska göra det enklare för hushåll och verksamheter i hela Sverige att sortera sitt förpackningsavfall. De nya bestämmelserna innebär att kommunerna tar över det operationella ansvaret för insamlingen av förpackningsavfall, och för information till hushållen om förebyggande och sortering av förpackningsavfall. Idag sköts insamlingen av producenterna. Ansvarsövergången sker den 1 januari 2024.

Syftet med den nya lagstiftningen är att möta EU-krav och mål för materialåtervinningsgrader till år 2030, också kopplade till bland annat återanvändning av material.

Syftet med förändringen är att den ska:

  • bidra till ökad sortering och minskade mängder förpackningar i restavfallet, vilket ökar materialåtervinningen och bidrar till att nå de gemensamma miljömålen.​
  • skapa en sammanhållen avfallshantering, där mat- och restavfall, förpackningar och returpapper samlas in fastighetsnära ger en ökad service till medborgarna – det blir lättare att göra rätt.

Flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter

I Norrköping planerar Nodra att hantera den fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper från flerbostadshus och samlokaliserade verksamheter genom ett auktorisationssystem med en maxtaxa. Det innebär att alla entreprenörer som Nodra auktoriserar är godkända att utföra tjänsten på uppdrag av fastighetsägarna. Maxtaxan är ett takpris och innebär att den avgift som de auktoriserade entreprenörerna tar ut av fastighetsägarna inte får överstiga denna. När det finns auktoriserade entreprenörer för fastighetsägarna till flerbostadshus att välja på så kommer de att publiceras på nodra.se.

Maxtaxa och övriga avgifter 2024

Bygg- och rivningsavfall

Avgifter bygg- och rivningsavfall 2023

Prisblad för tjänster inom avfall som inte regleras i taxan

Nodra erbjuder tjänster inom bredband samt avfall och VA som inte är en del av det kommunala ansvaret och som inte regleras i taxorna. Det är främst tjänster som riktar sig till företag och där Nodra är en aktör bland flera på marknaden. Priser för dessa tjänster finns på ett gemensamt prisblad för bredband, avfall och vatten på sidan Avgifter och priser.

Avgifter och priser

Riktlinjer för arbetsmiljö

Vi följer och hänvisar till riktlinjerna för utformning av avfallsutrymmen vid ny- och ombyggnation som finns i Avfall Sveriges handbok för avfallsutrymmen. Handboken finns att ladda ner på Avfall Sveriges webbplats.

Handbok för avfallsutrymmen (på avfallsverige.se)

Kommunala renhållningsordningen

Varje kommun är skyldig att ha en kommunal renhållningsordning enligt miljöbalken. Renhållningsordningen består av avfallsplanen och de kommunala avfallsföreskrifterna. I en avfallsplan finns mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Avfallsplanen

Avfallsplan (med bilagor) för Norrköpings kommun

Föreskrifterna

Allmänna föreskrifter för avfallshantering i Norrköpings kommun

 

 

Dela sidan: