Vad är kommunalt avfall?

Kommunalt avfall är den typ av avfall som uppstår i ett hushåll eller avfall från verksamhet som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Hit räknas alltså restavfall, matavfall, grovavfall, returpapper och farligt avfall. För elavfall gäller producentansvar, men det är vi på Nodra som ska hämta elavfall hos hushållen och se till att det kommer till producenternas insamlingsplats. Vi ansvarar även för insamling av slam från enskilda avlopp och latrin.

Avfall som uppkommer från att du gör mindre underhållsarbeten och reparationer i den egna bostaden, till exempel målning, tapetsering, slipning av golv och byte av förslitningsdetaljer räknas som kommunalt avfall och lämnas till någon av våra returpunkter.

Vi är ansvarig för hanteringen av allt kommunalt avfall och använder entreprenörer som utför det praktiska arbetet med till exempel insamling och behandling.

Förpackningar

Förpackningar omfattas av producentansvar. Det är Förpackningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för insamlingen av förpackningar. Det finns även cirka 25 återvinningsstationer i kommunen där kommuninvånarna kan lämna förpackningar om det inte finns sortering vid fastigheten. Här går det också bra att lämna returpapper. Många fastighetsägare till flerbostadshus väljer också att ha insamling av förpackningar i sina fastigheter som en extra service till sina boende.

Dela sidan: