Farligt avfall från företag

Som farligt avfall räknas bland annat alla typer av kemikalier, spillolja, färgrester, lösningsmedel och batterier. Farligt avfall måste lämnas separat, det får alltså inte blandas med andra typer av avfall.

Förvaring

Farligt avfall måste förvaras så att eventuellt spill och läckage inte hamnar i spill- och dagvattenledningarna eller i naturen. Om du har frågor om förvaring av farligt avfall – kontakta kommunens kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Anmäl mellanlagring av farligt avfall – information från Norrköpings kommun

Hämtning

Du som har en verksamhet ansvarar för att beställa och bekosta hämtning av farligt avfall. Du kan anlita valfri entreprenör som har tillstånd att transportera farligt avfall. Du får transportera mindre mängder farligt avfall själv om du anmäler det till länsstyrelsen. Den som tar emot avfallet måste ha tillstånd för detta.

Tänk på att företag och verksamheter inte får lämna farligt avfall till returpunkterna eftersom den verksamheten finansieras av hushållens renhållningsavgift. Kommunen har inte tillstånd och får därmed inte hantera farligt avfall från verksamheter.

Dokumentation av farligt avfall

Företagare, transportörer eller omhändertagare av farligt avfall måste föra anteckningar om vilka mängder farligt avfall som de alstrar, vart det transporteras och hur det behandlas.

Använd gärna miljömärkt

Tänk också på att inte använda miljöfarliga produkter i onödan. Använd miljömärkta alternativ om det finns och använd inte större mängder än du behöver.

Dela sidan: