Har du ett företag?

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att avfall som har uppkommit i din verksamhet tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av ditt hushållsavfall.

Lämna avfall på returpunkten

Företag betalar för besök på returpunkterna genom att köpa ett företagskort. Ett kort kostar 4 000 kronor inklusive moms och ger rätt till 10 besök på valfri returpunkt.

Företagskort på returpunkterna

På Returpunkten ska du sortera ditt avfall enligt skyltningen och anvisningar från personalen. Fråga gärna personalen om du är osäker på hur du ska sortera avfallen. Företag får inte lämna hushållsavfall, asbest eller farligt avfall som exempelvis kemikalier eller färg.

Returpunkter

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Verksamhetsspecifikt avfall är avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör till detta.

Hushållsavfall, som till exempel matavfall och restavfall från lunchrum, är det vi på Nodra som ska hämta.

För att kunna hantera din verksamhets avfall kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret:

Hantera avfall (på norrkoping.se)

Beställ hämtning av hushållsavfall av Nodra

Du är skyldig att beställa hämtning av Nodra för det hushållsavfall som uppstår i verksamheten. Matavfall, restavfall, farligt avfall och grovavfall som kommer från personalutrymmen, städning och toaletter räknas som hushållsavfall.

Om du hyr dina lokaler,  kontakta din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av ditt hushållsavfall.

Hushållsavfall från företag

Fett och olja

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en fettavskiljare eller uppsamling av vegetabilisk olja i speciella förslutningsbara uppsamlingskärl.

Fett och olja från verksamheter

Hantering av förpackningar, tidningar och elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall beställer du från valfri entreprenör.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • beställa hämtning av hushållsavfall hos kommunen.

Dela sidan: