Har du ett företag?

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att se till att din avfallshantering fungerar. Det är ditt ansvar att avfall som har uppkommit i din verksamhet tas om hand och det är din skyldighet att beställa hämtning av ditt kommunala avfall.

Beställ hämtning av kommunalt avfall av Nodra

Du är skyldig att beställa hämtning av Nodra för kommunalt avfall som uppstår i verksamheten. Kommunalt avfall är den typ av avfall från verksamheter som liknar det avfall som uppstår i hushåll. Avfall som uppkommer i kök och personalutrymmen, på kontor och toaletter räknas som kommunalt avfall.

Om du hyr dina lokaler,  kontakta din fastighetsägare för att veta vad som gäller för hämtning av kommunalt avfall. Det är endast fastighetsägaren som kan teckna abonnemang för avfall för fastigheten.

Kommunalt avfall från företag

Lämna avfall på returpunkten

Företag, organisationer och verksamheter som väljer att lämna avfall på någon av våra returpunkter behöver betala för sitt besök. Ett besök kostar 320 kronor exklusive moms. En samlingsfaktura för besöken skickas vid varje månadsskifte.

Automatisk fakturering för företag

På returpunkten ska du sortera ditt avfall enligt skyltning och anvisningar från personalen. Fråga gärna personalen om du är osäker på hur du ska sortera avfallet. Företag får inte lämna kommunalt avfall, asbest eller farligt avfall som exempelvis kemikalier eller färg  på våra returpunkter.

Returpunkter

Särskilda regler kring farligt avfall

Företag och verksamheter har skyldighet att sortera ut farligt avfall och måste själva bekosta omhändertagande av det. Företag kan inte lämna farligt avfall på returpunkterna. Det finns strikta regler för transport av farligt avfall från verksamheter och de gäller både för små och för stora företag.

Du ansvarar för verksamhetsspecifikt avfall

Verksamhetsspecifikt avfall är avfall som din verksamhet ger upphov till i produktionen. Det kan till exempel vara rester i plastproduktion för ett företag som producerar komponenter av plast. Det är ditt ansvar som verksamhetsutövare att det tas om hand på rätt sätt och du har rätt att anlita valfri entreprenör till detta.

Kommunalt avfall, som till exempel matavfall och restavfall från lunchrum, är det vi på Nodra som ska hämta.

För att kunna hantera din verksamhets avfall kan du behöva söka tillstånd eller göra anmälan. Kontakta Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret:

Hantera avfall (på norrkoping.se)

Fett och olja

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en fettavskiljare eller uppsamling av vegetabilisk olja i speciella förslutningsbara uppsamlingskärl.

Fett och olja från verksamheter

Hantering av förpackningar, tidningar och elavfall

Abonnemang för hämtning av förpackningar och tidningar samt hämtning av elavfall beställer du från valfri entreprenör.

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska du som verksamhetsutövare bland annat:

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten.
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte skadas.
  • sträva efter att minska avfallsmängderna.
  • främja att avfall återanvänds och återvinns.
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs.
  • beställa hämtning av kommunalt avfall hos kommunen.

Dela sidan: