Fettavskiljare och hämtning av olja

Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare installerad för att samla upp fett från disk, innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, är inte tillåtet att hälla i avloppet utan ska samlas upp i separata behållare.

I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Stopp och igensättning i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.

Så fungerar en fettavskiljare

När avloppsvattnet rinner genom fettavskiljaren sjunker slam och tyngre partiklar till botten i första facket medan fett flyter upp och samlas vid ytan i nästa fack eftersom fett är lättare än vatten. För att fettavskiljaren ska fungera måste den bli tömd och rengjord regelbundet. En fettavskiljare som inte fungerar släpper igenom stora mängder fett.

Fettavskiljare

Principen för en fettavskiljare.

Placering av fettavskiljaren

Placera fettavskiljaren i separat utrymme som är avskilt från hantering och förvaring av livsmedel. Fettavskiljaren ska vara lättåtkomlig för tillsyn och tömning. Sugslangar och annan utrustning som krävs vid tömningen får inte dras genom utrymmen där verksamheten hanterar och förvarar livsmedel.

Dimensionering och installation

  • Fettavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 1825. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.
  • Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för att få veta om installationen kräver någon bygganmälan.
  • Fyll i blanketten ”Fettavskiljare och vegetabilisk olja” och skicka den till vår kundservice.
  • Kontakta vår kundservice innan installation av fettavskiljaren, så att placeringen kan bedömas ur arbetsmiljösynpunkt.

Kontaktuppgifter:

Kontakta kommunen (på norrkoping.se) 

Kontakta oss

Tömning av fettavskiljaren

Vi ansvarar för tömning av fettavskiljaren. Vi bedömer, i samråd med entreprenören, lämpligt tömningsintervall för verksamheten. För att tömning av fettavskiljaren ska vara möjlig, ställer vi följande krav:

  • Avståndet mellan slambilen och fettavskiljaren bör vara mindre än 10 meter.
  • För att tömningsentreprenören ska kunna spola rent och få bort allt fett måste det finnas en spolslang med munstycke samt varmvatten i närheten av fettavskiljaren.

Vad kostar det?

Alla avgifter för hämtning regleras i renhållningstaxan.

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Vegetabilisk olja

Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i separata behållare.

Behållare för vegetabilisk olja

Behållare för vegetabilisk olja

Pommes frites friteras i vegetabilisk olja

Exempel på tillfälle då vegetabilisk olja används.

Hämtning

Om verksamheten endast har behov av hämtning av vegetabilisk olja, meddela detta till vår kundservice. Vi bedömer, i samråd med verksamhetsutövaren, lämpligt hämtningsintervall utifrån verksamhetens behov.

Hämtning av olja ska ske minst en gång per år. Vegetabilisk olja hämtas i 70-, 200-, 600- eller 1000-liters behållare. För att återvinningen ska fungera får inga matrester eller annat avfall finnas i behållaren för vegetabilisk olja.

Regler och krav för utsläpp från fastigheten

Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet. Enligt paragraf 31.1 i ABVA får inte utsläpp av fett ske eftersom det kan påverka avloppsnätets funktion.

§ 31.1 Fastighetsägare får således inte släppa ut lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin eller annan petroleumprodukt, fett, sura, frätande eller giftiga vätskor. Inte heller vätska, metaller, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion.

Mer information

Broschyr: fettavskiljare och vegetabilisk olja

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA)

Renhållningstaxa för Norrköpings kommun

Blankett: Fettavskiljare och vegetabilisk olja

Dela sidan: