Slam

Bor du i hus med enskilt avlopp? Då behöver ha ett abonnemang för tömning av slam. Här kan du läsa om tömningen av din slambrunn och vad du behöver göra om du ska anlägga en ny slambrunn.

Nodra ansvarar för tömningen av enskilda avlopp i Norrköpings kommun. Vår entreprenör Spol och industriservice utför det praktiska arbetet.

Årlig tömning

Vi tömmer enligt ett fast schema. Det är möjligt att få ett SMS inför din slamtömning. Kontakta vår kundservice om du vill ändra ditt mobilnummer eller lägga till ett nytt.

Kontakta oss

Det är viktigt att vi tömmer din slambrunn med ett jämnt intervall för att den ska behålla sin funktion. En slambrunn som är rätt dimensionerad behöver vi normalt bara tömma en gång om året. Hur många tömningar som behövs beror främst på hur många personer som använder anläggningen samt anläggningens storlek och funktion. I en fungerande slambrunn ska slammet fastna i den första kammaren. Om det finns slam kvar i resterande kammare är det ett tecken på att tätare tömning behövs.

Glesare tömning?

Vill du ha glesare tömning än en gång per år kan du ansöka om förlängt slamtömningsintervall/uppehåll hos Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

Mina sidor (på norrkoping.se)

Tänk på detta inför tömningen

Det finns en rad arbetsmiljöregler kring slamtömning och det är även viktigt att vägen fram till brunnen uppfyller vissa krav. Även om brunnen är äldre så måste placeringen följa dagens krav på till exempel arbetsmiljö, vilket betyder att du som redan har en brunn kan behöva anpassa vägen och se till att uppställningsplatsen för slambilen följer de regler som finns.

  • Vägen mellan fordon och anläggning ska hållas fri från växtlighet och föremål som kan försvåra slangdragning och tömning.
  • Anläggningen får inte vara dold eller övertäckt med prydnadssaker, krukor eller dylikt.
  • Vintertid ska uppställningsplats och anläggning vara snöröjd och halkbekämpad.
  • Se till att eventuella lås inte är frusna eller fastrostade.
  • Vid svåra tömningsförhållanden tillkommer kostnad för extra arbete eller extra personal.

Återfyll efter tömning

Efter tömningen ska du återfylla trekammarbrunnen med vatten via den sista kammaren, för att undvika att slam rinner ut i markbädden. Om du har ett minireningsverk ska även det fyllas på med vatten efter tömning. Du kan beställa återfyllning av minireningsverk av Nodra. Aktuella priser hittar du i vår avfallstaxa.

Slamtömning utanför ordinarie arbetstid

Om du måste beställa en tömning av din slambrunn utanför ordinarie arbetstid, ring vår kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 och välj knappvalet för Akut slamtömning.

Anlägga en ny slambrunn

Om du planerar att anlägga en ny slambrunn ska du kontakta Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret. För vissa typer av avloppsanläggningar behöver du söka tillstånd hos byggnads- och miljöskyddsnämnden, och för vissa räcker med en anmälan.

Små avlopp (på norrkoping.se)

Placering av slambrunnen

Du bör placera slambrunnen så nära uppställningsplatsen för tömningsfordonet som möjligt och helst närmare än 20 meter. Om det krävs mer än 20 meter slang för att tömma anläggningen tillkommer en kostnad för extra slanglängd. Observera att vi mäter slanglängd som den längd slang som behövs för att utföra tömningen, inte som avståndet mellan brunn och fordonets uppställningsplats. Normalt är fordonet utrustat med en 40 meter lång slang vilket möjliggör ett maximalt avstånd på cirka 35 meter mellan anläggningen och fordonets uppställningsplats. Om du behöver placera slambrunnen på större avstånd än så, kan du som fastighetsägare komplettera anläggningen med egen sugslang.

Vägen till slambrunnen

Ett fullastat slamsugningsfordon väger cirka 40 ton vilket ställer krav på att tillfartsvägen klarar tung trafik. Vägens bredd och fria höjd måste vara minst 3,5 meter. Om fordonet måste vända behöver vändplanen ha en diameter på 18 meter med en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter. Alternativt kan vändning ske i ett trevägskors med goda siktförhållanden. Vintertid måste tillfartsvägen vara snöröjd och halkbekämpad.

Anläggningens tekniska utformning

Sughöjden får inte överstiga 6 meter. Detta innebär att brunnens botten inte får ligga mer än cirka 5 meter under markytan vid hämtningsfordonets uppställningsplats. En person ska kunna öppna brunnslocket utan hjälp av verktyg. Locket får inte väga mer än 15 kg om en person måste lyfta det och det får max väga 40 kg om en person kan skjuta locket åt sidan.

Avgifter och regler

Regler för hur anläggningen ska se ut och skötas samt hur tömningen ska gå till hittar du i Norrköpings kommuns föreskrifter för avfallshantering. Alla avgifter för tömning regleras i avfallstaxan.

Avgifter och regler för avfall

Dela sidan: