foto av kalvar i solsken med hus i bakgrunden

Driv din fiberutbyggnad

Du kan driva din egen fiberutbyggnad genom att gå samman med dina grannar och gemensamt gräva från anslutningspunkten på vårt stamnät till era respektive fastigheter. Detta kallar vi för en fiberförening och det behöver inte vara en ekonomisk förening. Genom att flera fastigheter går samman och gemensamt bygger områdesnätet, ökar chanserna att minska den totala anslutningskostnaden för respektive fastighetsägare.

Bilda fiberförening

Om du är intresserad av att driva fiberutbyggnaden i ditt område behöver du

  1. ta kontakt med dina grannar och ta reda på vilka som vill ansluta sig till Nodras fibernät.
  2. bilda en fiberförening med de grannar som är intresserade.
  3. utse två kontaktpersoner som sköter kontakten mellan fiberföreningen och Nodra.
  4. kontakta vår kundservice och berätta att ni är intresserade av att bygga fiber till ert område.

Efter samtal med er lägger vi upp er fiberförening på webbplatsen www.fibertillalla.se

Anmäl ditt intresse

Kontaktpersonerna för fiberföreningen ser till att alla som ingår i föreningen får information om fiberutbyggnaden. Det är även kontaktpersonerna som ska informera alla fastighetsägare om att de ska anmäla sitt intresse för fiberanslutning på www.fibertillalla.se.

Förarbete

Gör en uppskattning över kostnaderna för grävningen i ert område. Bestäm hur kostnaderna för grävning ska fördelas mellan fastigheterna i fiberföreningen. Respektive fastighetsägare skickar in sin beställning av fiberanslutning till oss.

Avtal med markägare

Teckna markupplåtelseavtal med markägare vars mark ni behöver gräva över eller som på annat sätt påverkas av byggnationen av ert områdesnät. Markupplåtelseavtalet tecknas mellan Nodra och markägaren. Kontakta därför oss för att få instruktioner om hur avtalet ska utformas. Innan markarbetet kan starta behöver allting vara klart gällande vad som ska göras, vilka som är med samt att alla markupplåtelseavtal och tillstånd måste vara undertecknade. Oftast skriver gräventreprenören och den enskilda fastighetsägaren ett andelsavtal.

Grävning och besiktning

Vi levererar fiberslangar, kopplingsbrunnar med mera till er. Ni ansvarar för grävning och installation av fiberslangarna från stamnätet ut till en anslutningspunkt vid varje fastighets tomtgräns. Varje fastighetsägare ansvarar sedan själv för att gräva från tomtgräns till husfasaden. Vi gör sedan en besiktning av fiberslangarna och kopplingsbrunnarna när grävningen är klar. När grävningen och besiktningen är genomförd ansvarar vi för att installera fibern invändigt.

Läs mer om hur du planerar och utför tomtgrävningen samt planerar för installationen inomhus:

Tomtgrävning och installation av fiber till villa

Dela sidan: