Taxorna för avfall och VA höjs från 1 januari 2022

Publicerad 7 december 2021 kl 16:04

Kommunfullmäktige har beslutat att höja taxorna för avfall och VA i Norrköping. VA-taxans höjs med 6 procent. Avfallstaxan höjs i snitt med 13 procent men det är olika höjningar för olika tjänster. 

Kommunfullmäktige beslutade om revideringen av VA-taxan i augusti i år och om revideringen av avfallstaxan den 29 november. De nya taxorna som träder i kraft den 1 januari 2021 finns publicerade på:

Avgifter för vatten

Avgifter och regler för avfall

Höjningen av VA-taxan

Från och med 1 januari höjs brukningsavgiften i VA-taxan med 6 procent. Ökningen motsvarar 405 kr/år för en villakund (så kallat typhus A enligt Svenskt vatten) och efter höjningen blir brukningsavgiften 7 161 kr/år. För ett flerfamiljshus med 15 lägenheter (så kallat typhus B enligt Svenskt vatten) motsvarar ökningen 3 843 kr/år och brukningsavgiften blir efter höjningen 67 890 kr/år.

Behöver öka reinvesteringstakten

De senaste åren har brukningstaxan höjts med 6 procent vid varje årsskifte, och så ser behovet ut även kommande år. För att möta framtidens krav och vidmakthålla en väl fungerande vatten- och avloppsanläggning i en växande stad, behöver reinvesteringstakten öka på våra anläggningar. Det gäller för såväl ledningsnätet som vatten- och avloppsreningsverken.

Planen för detta arbete bygger på en långsiktighet där anläggningsdelar som orsakar driftstörningar för våra kunder successivt byggs bort. Genom ett strukturerat förnyelsearbete på våra anläggningar minskar behovet av att genomföra ännu kraftigare taxejusteringar längre fram.

Höjningen av avfallstaxan

Från och med den 1 januari 2022 höjs avfallstaxan med i snitt 13 procent. Den fasta avgiften höjs med 20 procent. För de rörliga avgifterna kommer den nya taxan att innebära både sänkta och höjda avgifter i spannet minus 30 procent till plus 40 procent. Förändringarna av den rörliga taxan genomförs i syfte dels att öka taxans miljöstyrande effekt och premiera ett minskat trafikarbete och dels för att harmoniera avgifterna mellan olika sätt att hämta samma avfallsslag.

Tillbaka till en taxa i balans

Den kommunala avfallsverksamheten har drivits med kraftigt underskott under en period. Det har funnits ett överskott som var tänkt att använda till att etablera en biogasanläggning. När etableringen inte blev av blev överskottet då en skuld till avfallskollektivet. Skulden har återbetalats genom att vi har haft en låg taxa sedan 2016 och har använt överskottet för att täcka kostnaderna.

För att få en avfallstaxa i balans behöver den höjas i två steg. Vi gjorde en höjning vid förra årsskiftet och med en här höjningen som träder i kraft från 1 januari 2022 är avfallstaxan åter i balans och täcker kostnaderna för avfallsverksamheten.

Vi gör samtidigt några förändringar i avfallstaxan:

  • Mindre justeringar av texter, definitioner av abonnemang samt förutsättningar för att dela avfallskärl. Möjlighet att dela även slam.
  • Anpassningar till nya upphandlingar. Detta innebär bland annat att för mobil sopsug, underjordsbehållare och malt matavfall finns inte längre halvkubik.
  • Skillnaden i kostnad för restavfall mellan olika hämtningstekniker har minskats något. Detta gäller flerbostadshus och verksamheter.
  • Stegring av kostnad för att hämta avfall flera gånger i veckan har ökats på, för att styra mot minskade transporter.
  • Avgiften för abonnemang med förlängt intervall flyttas till ”Utgående icke valbara taxor”, i och med att möjligheten försvinner i de nya avfallsföreskrifterna som antogs i april 2021.
  • Latrintaxan förenklas genom styckvis beställning.
  • Hämtning av fettavskiljarslam och vegetabilisk olja utgår ur taxan eftersom det inte längre är ett kommunalt ansvar.
  • Större höjning i kostnad för hämtning i så kallade hulkar.
  • Taxan för företagskort till returpunkterna är flyttad till ett separat prisblad som kommer att finnas på nodra.se från årsskiftet.
  • Information har lagts till om hur mycket elavfall och farligt avfall som ingår i ett abonnemang för hämtning.
Mer driftinformation

Dela sidan: