När vi inte kan hämta dina sopor

Publicerad 3 februari 2021 kl 15:33

Just nu är det problem med snö och ishalka på många vägar i kommunen. Det gör tyvärr att våra sopbilar inte kommer fram och kan hämta sopor på alla ställen.

Det här är vad som gäller när vi inte kan hämta dina sopor.

Vad gör jag om mina sopor inte har blivit hämtade?

När vi gjort bedömningen att det inte går att hämta sopor hemma hos dig behöver du spara på soporna till nästa hämtningstillfälle. Vid detta tillfälle går det bra att vid behov även lämna en mindre säck med restavfall vid sidan av tunnan. Förpackningar och tidningar ska du vid dessa tillfällen lämna till en återvinningsstation om de inte får plats i din tunna.

Om du inte har möjlighet att vänta till nästa hämtningstillfälle, erbjuder vi extrahämtningar mot en avgift. Vi utför extrahämtningen under förutsättning att problemen med vägen är åtgärdade.

Vad gör jag om mina sopor inte har blivit hämtade vid flera tillfällen?

Att våra kunder inte får hämtat vid flera tillfällen är givetvis något vi undviker in i det längsta. Vi kommer vid de tillfällen detta inträffar att kontakta dig som kund personligen via telefon eller SMS och försöka hitta en gemensam lösning för var och hur du kan lämna ditt avfall. Om du upplever att du saknar information går det givetvis också bra att kontakta vår kundservice på egen hand.

Upprepade uteblivna hämtningar löser vi bland annat genom att göra fler försök med att hämta soporna, ta in extra resurser för att dra fram tunnorna till farbar väg eller genom att ställa ut så kallade vinterstationer där flera fastigheter får ett tillfälligt gemensamt hämtningsställe.

Vi uppskattar om du själv har möjlighet att dra fram din soptunna till farbar väg och informerar oss om var din tunna står så vi hittar den när vi kommer.

Hur bedömer ni att det inte går att hämta sopor hemma hos mig?

Det är alltid chauffören som avgör om vägen fram till dina tunnor är farbar, eftersom det är chauffören som är expert på vad bilen klarar av och hur den kan framföras på ett säkert sätt.

Om sophämtningen måste ställas in helt och hållet under en period gör vi en intern utredning kring förutsättningarna på platsen vilket kan resultera i till exempel att vi ställer ut en vinterstation.

Det går ju att köra med vanlig bil – varför går det inte med sopbil?

Sop- och slambilar är mycket större, bredare och tyngre än vanliga personbilar. De behöver därför ha en större köryta och mer utrymme för att kunna svänga. Det innebär också alltid större risker att köra med en stor bil i tätbebyggda områden om vägen är hal eller har stora plogvallar.

För att sopbilen ska kunna ta sig fram så säkert som möjligt behöver vägen vara minst 3,5 meter bred och ha ytterligare 1 meter på varje sida som är fri från till exempel grenar och andra hinder. Vägen ska även ha en fri höjd på minst 4,7 meter.

Hur kan jag underlätta sophämtningen?

  • Skotta och sanda den väg som sophämtaren använder för att dra dina soptunnor.
  • Ställ tunnorna med handtaget utåt och ta gärna bort eventuell snö på locket.
  • Ta bort eventuella snövallar mot gatan.
  • Ploga och sanda körvägen fram till tunnorna och vid eventuella vändplatser.
  • Om du har en slambrunn: Skotta fram en gångväg fram till slambrunnen och sanda gärna. Skotta även fram locket till slambrunnen.

Vad säger reglerna?

Enligt Norrköpings kommuns föreskrifter för avfallshantering gäller följande:

§5e Väghållning

Det åligger fastighetsinnehavaren eller väghållaren att hålla väg, gata eller tomtmark som utnyttjas vid hämtning, i framkomligt skick för hämtningsfordon året om. Väg för transport av avfallsbehållare till fordonets uppställningsplats ska vara framkomlig och vintertid röjas från snö och hållas halkfri.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att förvara avfallet inom fastigheten till nästkommande hämtning om:

  1. snö, tjällossning eller andra tillfälliga väghinder omöjliggör hämtning, eller
  2. avfallshämtaren, av skäl som denne inte kunnat påverka, ej haft tillträde till de utrymmen eller den plats inom fastigheten där avfallet förvaras.
Mer driftinformation

Dela sidan:

Mer driftinformation