Sök frågor och svar

Ja, du är skyldig att sortera ut förpackningar, returpapper, elavfall, batterier, farligt avfall och grovsopor och lämna det på rätt ställe. Ta gärna hjälp av vår sorteringsguide.

Sorteringsguide

Du ansöker om uppehåll i din sophämtning via Samhällsbyggnadskontorets e-tjänst eller blankett

Samhällsbyggnadskontoret tar ut en avgift för handläggning av ärendet, oavsett om din önskan om uppehåll blir godkänd eller inte.

När du som kund fått godkänt om uppehåll tar även Nodra ut en administrativ avgift. Är uppehållet på längre än en säsong eller ett år hämtar vi kärlen från den aktuella fastigheten och transporterar tillbaka dem till fastigheten när uppehållet är slut. För detta tar vi ut ytterligare avgift vilken är transportkostnaden för kärlen.

I vår avfallstaxa hitta du kostnaden för uppehåll samt transportkostnad för kärlbyte.

Avgifter och regler för avfall

Om du har fyrfackstunnor kan du beställa en komprimerare till mjukplasten kostnadsfritt hos vår kundservice. Komprimeraren kan du sedan hämta på någon av Returpunkterna.

Kontaktuppgifter till vår kundservice

Sophämtningen får enligt reglerna ske mellan 06.30 och 21.00 på vardagar. Om du ser på kvällen att dina sopor inte har blivit hämtade så ber vi dig avvakta till nästa dag. Vid en eventuell försening i sophämtningen försöker vi alltid köra ikapp så snart vi kan. Större förseningar informerar vi om här på vår webbplats under driftinformation. Vid längre utebliven hämtning ber vi dig kontakta vår kundservice. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Utebliven hämtning kan också bero på att det till exempel var felsorterat i din tunna, din tunna inte var framställd på hämtningsdagen eller att det inte var skottat fram till tunnan.

Det går bra att ställa fram en extrasäck med restavfall inför nästa ordinarie hämtning om din tunna av någon anledning inte blev tömd vid senaste hämtningstillfället, alternativ beställa och betala för en extra hämtning enligt gällande taxa.

Nej, det får du inte. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att flytta på mellanväggen eller insatsen i soptunnan eftersom det kan orsaka skada vid tömningen.

Du får tillfälligt lyfta ut insatsen om du till exempel behöver rengöra soptunnan.

De olika facken sin bestämda placering och fördelning för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Tänk också på att du inte får flytta eller sätta dit egna klistermärken, måla eller på andra sätt ändra på utseendet av soptunnorna.

Vår bedömning av hur stora facken bör vara bygger på erfarenheter från ett 20-tal andra kommuner i Sverige som använder samma typ av tunnor och vi har även testat tunnorna i våra provområden under två års tid. När vi har beräknat storleken på facken och hur ofta de ska tömmas har vi utgått från det genomsnittliga hushållet och hur mycket det slänger. När det gäller fördelningen tittade vi även på vad som fungerade viktmässigt för varje tunna och vilka typer av sopor som behövdes tömma oftare av hygienskäl.

Dock kommer det alltid att vara en hel del hushåll som slänger mindre eller mer än det genomsnittliga hushållet. Förhoppningsvis ser du som slänger mer ändå en vinst med att kunna lämna större delen av dina förpackningar i fyrfackstunnorna, även om du någon enstaka gång måste åka till en återvinningsstation med det som inte får plats.

I boxen med rött lock lägger du småbatterier i ett fack och ljuskällor (till exempel glödlampor, halogenlampor, lågenergilampor) i det andra facket.

I boxen har vi ingen möjlighet att ta emot småel, till exempel uttjänta mobiltelefoner eller solcellsarmaturer. Lämna istället ditt elavfall till en Samlare eller en returpunkt.

När boxen behöver tömmas, häng ut den på tunna 1 inför hämtningsdagen. Förvara boxen inomhus eller på annat lämpligt ställe mellan tömningarna, annars finns det risk att den blåser bort eller försvinner.

För att få reda på din hämtningsdag kan du söka fram din adress här: Nästa hämtningsdag

Ja här hittar du tips om sortering och var avfallet ska lämnas.

Sorteringsguide

Sophämtning får enligt avfallsföreskrifterna ske mellan 06.00 och 22.00 på vardagar, samt mellan 08.00 och 20.00 på lördag, söndag och röda dagar.

Fyrfack:

Varje tunna har följande storlek:

 • Höjd 110 cm
 • Bredd 76 cm
 • Djup 81 cm

Tänk på att det måste finnas utrymme mellan och runt de båda tunnorna för att det ska vara lätt att komma åt tunnorna, både för dig och för din sophämtare.

Bas:

 • Höjd 110 cm
 • Bredd 76 cm
 • Djup 81 cm

Mini:

 • Höjd 110 cm
 • Bredd 58 cm
 • Djup 73 cm

Mat- och restavfall 370 liter:

 • Höjd 110 cm
 • Bredd 76 cm
 • Djup 81 cm

Mat- och restavfall 240 liter:

 • Höjd 110 cm
 • Bredd 58 cm
 • Djup 73 cm

Våra avfallsabonnemang

Ja det går att byta abonnemang.

Kontakta vår kundservice för mer information om abonnemangsbyte och kostnaden för detta. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan.

Fyrfackssystemet bygger på att man sorterar ut förpackningar och avfall i två tunnor. Därför ingår det två tunnor i abonnemangskostnaden.

Läs mer om de olika abonnemangen här

Vi hämtar alla sopor med samma sorts sopbil, en fyrfacksbil. I den kan vi även tömma de tunnor som enbart har sortering av matavfall och restavfall samt de som har abonnemanget Mat- och restavfall.

En hävarm på sopbilen lyfter ur den lösa delen av tunnan och tömmer förpackningarna i de övre facken på sopbilen. De två större facken i tunnan töms i den nedre delen av bilen. När sopbilen är full tippas varje fack för sig på en särskild plats för just det materialslaget eller avfallstypen. På så sätt blandas inga material med varandra.

Så här ser en fyrfacksbil ut med bakdörrarna öppna:

Nej, det går inte. De olika facken har sin bestämda placering för att de ska hamna i rätt fack i våra fyrfacksbilar och för att inga avfalls- eller förpackningssorter ska blandas med varandra. Därför är det viktigt att följa de dekaler som sitter i tunnorna.

Ja, du kan ha en kompost hemma för matavfall. Kom ihåg att kompostering av matavfall kräver en anmälan till Miljö och hälsa på Samhällsbyggnadskontoret.

Kompostering av matavfall – anmälan på minasidor.norrkoping.se

Se till att du använder rätt kompostbehållare. Den ska vara konstruerad så att flugor, fåglar och gnagare inte kan komma åt innehållet. Behållaren ska vara värmeisolerad och ha lock, och botten ska vara tät eller ha ett nät. Behållaren ska också vara så robust att den klarar av att avfallet blandas om. Du ansvarar själv för att ta hand om den färdiga kompostjorden. Du ska även se till att behållaren underhålls utan att någon störs. Tänk på att sköta din hemkompost rätt för att minska utsläppen av metangas och lustgas som är värre växthusgaser än koldioxid.

Första steget är att platta till förpackningarna, särskilt papper och plast, så att mer får plats i facket. För att trycka ihop mjukplasten kan du hämta en komprimerare på någon av våra returpunkter.

Om det ändå är fullt kan du lämna förpackningarna till en återvinningsstation. Du kan också förvara det som blivit över och lägga i tunnan till nästa tömning. En extratömning av dina tunnor går också att beställa mot en kostnad.

Här hittar du tips om sortering och hur du får bättre plats i din tunna:

Guide för fyrfackstunnor

Om du upplever att du har mer restavfall än vad som får plats i din soptunna går det att beställa ett extrakärl. Kontakta i så fall vår kundservice. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Våra olika abonnemang

Ja. Systemet bygger på att du ska kunna sortera allt hemma.

Med abonnemanget Fyrfack kan du lämna tio olika sorters avfall och förpackningar redan hemma hos dig. Om det är enkelt att sortera kommer fler förpackningar att gå till återvinning istället för att gå till förbränning. Om förpackningsmaterialet kan återvinnas flera gånger sparas stora mängder energi jämfört med om tillverkningsindustrin måste använda ny råvara varje gång. På så sätt hushåller vi med jordens ändliga resurser.

Det blir också färre bilresor till och från återvinningsstationer, vilket annars belastar miljön.

Du som bor i villa, radhus eller fritidshus får nya matavfallspåsar genom att knyta en matavfallspåse på handtaget till soptunnan. Din sophämtare lämnar en rulle vid nästa sophämtning.

Ibland kan det hända att de matavfallspåsar som sopbilen har med sig har tagit slut. Då får du dina påsar vid nästa hämtningstillfälle. Se därför till att be om nya påsar i god tid innan de tar slut.

Du kan även hämta nya matavfallspåsar kostnadsfritt på någon av våra returpunkter. På Returpunkt Åby kan du åka in på området, men tänk på att inte köra upp på rampen om du kommer i en företagsregistrerad lätt lastbil för då kommer företaget att faktureras. Om du bara vill hämta matavfallspåsar på någon av våra andra returpunkter, och kommer i en företagsregistrerad lätt lastbil, hänvisar vi dig till att parkera utanför området och promenera in för att hämta påsarna.

När det gäller flerbostadshus kan du som fastighetsägare höra av dig till vår kundservice för att mot en avgift få påsar utkörda. Du som hyresgäst kan höra av dig till din fastighetsägare för att få information om hur utdelning av påsar fungerar i just din fastighet.

Våren 2015 införde vi nya matavfallspåsar i återvunnen plast. Det går förstås att använda våra tidigare påsar av papper och majsstärkelse (så kallade biobags) tills att de har tagit slut.

Vi vill inte att du använder vanliga plastpåsar eftersom våra påsar är särskilt anpassade för matavfall. Det är också viktigt att de är genomskinliga eftersom sopchauffören ska kunna se att det enbart är matavfall i påsen och inget annat.

Genom att källsortera matavfall används energin i materialet på bästa sätt. Biogasen som produceras är ett alternativ till bensin och diesel vilket minskar trafikens negativa klimatpåverkan. När matavfallet omvandlas till biogas bildas också en näringsrik biogödsel som ersätter konstgödning som annars används i lantbruket.

Var du lämnar ditt avfall beror på vilken typ av avfall det gäller. Grovavfall, farligt avfall, trädgårdsavfall och elavfall lämnas till våra Returpunkter

Mindre elavfall och mindre förpackningar med farligt avfall kan lämnas till Samlaren i mataffärer

Restavfall och matavfall lämnar du vid din bostad om du är småhusägare. Dina förpackningar och tidningar lämnar du till en återvinningsstation. Vi kan också erbjuda hämtning av förpackningar och tidningar direkt vid tomten via fyrfackstunnor.

I vår sorteringsguide kan du se var du ska lämna ditt avfall.

Bor du i flerbostadshus, prata med din förening eller hyresvärd för att få reda på var du lämnar avfall, matavfall och förpackningar.

Nej, Nodra har valt att inte administrera rot/rut-avdrag för installationen av fiber, vilket innebär att kostnaden för din installation inte kan användas som grund för rot/rut-avdrag.

Om du bor i ett område där vi inte har byggt ut fibernätet kan du gå samman med dina grannar och bilda en fiberförening. Då kan ni gemensamt gräva från anslutningspunkten på vårt stamnät till era respektive fastigheter. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni kan gå till väga.

Norrköpings kommun och IP-Only har upprättat ett samarbetsavtal för att kunna erbjuda samtliga fastigheter på Vikbolandet ett öppet fibernät. Om du har frågor om fiberutbyggnaden på Vikbolandet kan du läsa mer på: http://ostergotland.ip-only.se/

Nej, vi erbjuder inte delbetalning.

Intresseanmälan är inte bindande. Har du gjort en beställning har du enligt lag rätt att ångra dig inom 14 dagar. Om du ångrar dig efter 14 dagar tar vi ut en avgift på 3 800 kr för att häva din beställning.

Ja, om vi redan har byggt ut med fiber i ditt område. Annars väljer du som fastighetsägare om du vill gräva själv på din tomt eller om du vill beställa det av vår entreprenör för 140 kr/meter. Du meddelar installatören i samband med hembesöket. Om vår entreprenör gräver så lägger de ner fiberslangarna från anslutningspunkten vid tomtgräns och fram till ditt hus.

Om du sålt ditt hus kan beställningen skrivas över på de nya fastighetsägarna med förutsättning att en ny beställning skickas in i deras namn. Eftersom beställningen är personlig är du annars skyldig att betala för installationen ifall de nya fastighetsägarna inte har skickat över en ny beställning till oss.

Svaret på den frågan är både ja och nej:
Ja, om du själv ringer till en grävfirma och beställer tomtgrävning kan du utnyttja ROT-avdraget.
Nej, om du kryssar för på blanketten att du beställer tomtgrävning från oss då kan du inte utnyttja ROT-avdraget. Du kan inte heller utnyttja avdraget om du själv gräver för hand.

Leveranstiden på din beställda fiber är vanligtvis 8-14 månader efter grävstart i ett område. Leveranstiden kan försenas vid till exempel svåra väderförhållanden och vid tjäle som gör marken svår att gräva i. Om du har beställt efteranslutning i ett område där fibern redan är utbyggd, får du din färdiga anslutning 2-3 månader efter att du meddelat att grävningen på din tomt är klar.

Ja, om du inte valde att ansluta dig när vi byggde ut fibernätet i ditt område så kan du göra det i efterhand. En efteranslutning är dock dyrare och kostar för närvarande 29 000 kr. Dessutom kan en kostnad för grävning från vår närmaste anslutningspunkt tillkomma. Kom ihåg att när du ansluter dig i efterhand kan du inte beställa tomtgrävning från oss utan du kommer själv behöva gräva från tomtgräns fram till huset.

Nodra och Telia är två olika aktörer som båda jobbar med att bygga ut fibernät, så i detta är vi konkurrenter. Telia är dock också en bredbandsleverantör som du kan välja i vårt öppna nät.

På webbplatsen https://nodra.zmarket.se/ kan du se vilka tjänsteleverantörer för internet, tv och telefoni som du kan välja på i ditt område.

Vi skickar fakturan för anslutningsavgiften, och eventuellt tomtgrävning eller fiberpatchkabel, när vi har byggt ut fiber till hela området. Du som efteransluter dig i ett område där vi redan har byggt ut fiber får fakturan när installationen är klar. Du har 30 dagar på dig att betala fakturan.

Avgiften för anslutning i samband med utbyggnad är 19 000 kr.

I anslutningsavgiften ingår:

 • fiberdragning fram till tomtgräns.
 • ett hembesök av en installatör inför grävning och installation.
 • Slang och makeringsnät till schaktningen på egen tomt.
 • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.

Avgiften för efteranslutning är 29 000 kr.

I avgiften för efteranslutning ingår:

 • Slang och markeringsnät till schaktning på egen tomt.
 • Håltagning i fasaden, fiberblåsning och installation i fastigheten.

Gå in på www.fibertillalla.se och sök på din adress. Om vi kommer att bygga eller redan har byggt ut fiber i ditt område kommer din adress att visas och du har möjlighet att ansluta din fastighet. Om din adress saknas har vi sannolikt inte byggt ut fiber i ditt område, men det går ändå bra att anmäla intresse. Vi kan då titta på din adress för att se om vi har möjlighet att ansluta den.

I Norrköpings kommun är det inte tillåtet att släppa ut avfall från avfallskvarnar i det allmänna avloppsnätet. Det innebär att om du är ansluten till kommunalt VA så kan du inte använda dig av en köksavfallskvarn.

Köksavfallskvarn är inte tillåtna eftersom avfall från avfallskvarnar kan orsaka problem i ledningsnätet.

Nodra har ingen skyldighet att leverera en tillfällig anslutning av vatten och avlopp under byggtiden, så kallat byggvatten. Vi gör en bedömning vid varje bygge om vi har möjlighet att leverera byggvatten eller inte. Vanligtvis är det byggherren/byggbolaget som ansöker men det kan också vara fastighetsägaren.

Byggvatten

Nej, vi på Nodra erbjuder inte den typen av tjänster och samarbetar inte med något företag som erbjuder detta.

Vi gör heller inte besök i personers hem utan att fastighetsägaren själv har kontaktat oss eller att vi har informerat i förväg antingen via personlig kontakt eller brevutskick.

Om vi gör arbeten i närheten av en fastighet kan vi alltid visa upp giltig legitimation och har kläder och bilar märkta med vårt bolagsnamn.

Vid byten eller uppsättning av vattenmätare förekommer entreprenörer. De kommer alltid på en tid som du som fastighetsägare själv har bokat och de kan alltid visa att de arbetar på uppdrag från oss.

Våra entreprenören behöver även ibland ta vattenprover efter arbeten på ledningsnätet, vilket oftast sker utan att informera i förväg, men de ska alltid kunna visa att de arbetar på uppdrag av oss.

I normalfallet och om ledningarna är fackmannamässigt byggda behöver avloppet inte underhållsspolas.

Vi vill uppmana kunder att vara vaksamma. Om du som privatperson får samtal eller besök som du misstänker är bedrägeri, polisanmäl och kontakta Nodras kundservice på telefonnummer 011-15 15 50 eller via e-post kundservice@nodra.se

Ja, men anläggningsavgiften ska betalas i och med att förbindelsepunkt upprättas. Finns BDT-utsläpp (Bad-, Disk, och Tvättvatten) kan dock fysisk inkoppling till allmänna VA-nätet krävas.

Kommunen har skyldighet att ordna vattenförsörjning och/eller avlopp i ett större sammanhang om det behövs, med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön.

Det här säger vattentjänstlagen 6 § om kommunens skyldighet att ordna vattentjänster:

Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen

 1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och
 2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.

I och med att kommunfullmäktige beslutat att ett verksamhetsområde ska bildas, så ska alla fastigheter inom området betala för anslutning, oavsett nuvarande VA-standard.

Om god vattenkvalitet (godkänd vattenkvalitet enligt livsmedelsverkets krav) kan styrkas behöver fastigheten inte anslutas till den allmänna dricksvattenförsörjningen och därmed undgår fastighetsägaren även avgiftsskyldighet för dricksvatten.

Det krävs att vattnet är från en borrad brunn, att det finns vatten i tillräcklig mängd och att ett godkänt utökat analysprotokoll från ett nytaget vattenprov från fastigheten visar att ditt vatten är av godkänd kvalitet.

Tänk på att om du ansluter vatten i efterhand kan det bli dyrare än att ansluta både vatten och avlopp samtidigt.

Ta kontakt med vår kundservice om du inte vill ansluta till kommunalt vatten.

Utbyggnadsplanerna finns specificerade i kommunens Vatten- och avloppsplan.

Vatten- och avloppsplan (länk till norrkoping.se)

Observera att alla tidsangivelser är preliminära, och att omständigheter kan ändra gjorda prioriteringar.

Fastigheter utanför verksamhetsområde kan ha möjlighet att ansluta sig till allmänt dricks- och spillvatten. Utanför verksamhetsområde gäller inte vattentjänstlagen, ABVA eller fastställd taxa. Detta innebär att utanför verksamhetsområde så blir du avtalskund, och det är ett rent avtalsrättsligt VA-förhållande mellan huvudmannen och inkopplade fastighetsägare.

Anslutningen sker då genom att fastighetsägare själv bekostar el, eventuell LTA-pump och framdragning av ledningar till en överenskommen inkopplingspunkt på det kommunala VA-nätet.

Kontakta Nodra om du vill ansöka om att ansluta utanför verksamhetsområde.

Ett verksamhetsområde är ett avgränsat område där vatten- och avloppsförsörjningen ska ske genom kommunala VA-anläggningar. I ett verksamhetsområde gäller Lagen om allmänna vattentjänster. Det är kommunfullmäktige som fastställer verksamhetsområdets gränser och vilken taxa som gäller vid anslutningen.

I Norrköpings kommun är vattnet mjukt till medelhårt, läs mer om vattnets hårdhet.

Detta beror på kalkutfällningar vid kokning och kan uppstå trots låg kalkhalt i vattnet. Utfällningarna är ofarliga.

Om du har fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat grönt just för att detta ska synas. Kontakta din fjärrvärmeleverantör.

Det är troligen mangan, ett helt ofarligt grundämne som finns i grundvatten. Spola rejält i minst 10 minuter och se om det försvinner.

Det finns troligen luft i dricksvattnet. Luften har kommit in i ledningen vid något ledningsarbete. Om kranen får stå och rinna en kort stund försvinner luften. Detta är helt ofarligt.

Ledningsnätet är ofta gjort av järn. Med tiden kan det bildas rost i ledningarna som kan lossna, särskilt i samband med reparationer. Rost är inte skadligt för hälsan, men det är trots allt ett problem som ska åtgärdas. Oftast räcker det med att öppna en kran och spola ordentligt tills vattnet blir klart.