Sök frågor och svar

Förändringen genomfördes från och med den 1 januari 2017.

Anläggningsavgiften är den engångsavgift en fastighetsägare betalar när vatten- och avloppsnätet är utbyggt och fastighetsägaren får möjlighet att koppla på sin fastighet på nätet.

Anläggningsavgiften ska täcka Nodras investeringskostnader för att bygga ut nya vatten- och avloppsnät under de kommande 3 till 5 åren, en så kallad vatten- och avloppsgeneration.

Anläggningsavgiften ska fördelas skäligt och rättvist mellan kunderna som ska anslutas under denna 3- till 5-årsperiod.

Den nya anläggningsavgiften beräknas med hjälp av fyra parametrar istället för som tidigare två parametrar.

Den största förändringen är att ”tomtyteavgift” är en av de fyra parametrarna som från 1 januari 2017 ligger till grund för beräkningen av anläggningsavgiften. Avgiften kommer alltså bli olika stor beroende på hur stor fastigheten är.

Konstruktionen på den nya anläggningsavgiften är framtagen av branschorganisationen Svenskt Vatten. Denna konstruktion basers på ”Lagen om allmänna vattentjänster” och är prövad av Statens VA-nämnd, som från och med 1 januari 2016 ersattes av Mark- och miljödomstolen.

Anläggningsavgiften justerades senast den 1 januari 2011.

Det slutgiltiga beslutet togs av kommunfullmäktige i Norrköping den 28 november 2016. Dessförinnan har kommunstyrelsen, samt Norrköping Vatten och Avfalls styrelse beslutat i ärendet.

Den eller de personer som står som ägare av fastigheten när anläggningsavgiften faktureras.

På grund av tomtyteavgiften måste en beräkning göras för varje enskild fastighet.

Här kan du göra en uppskattning för vad det kan komma att kosta: Räkna ut din anläggningsavgift

Eftersom fler faktorer kan spela in än vad vi har möjlighet att visa via formuläret, kontakt oss gärna för en exakt kostnadsberäkning.

Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@nodra.se

VA-verksamheten är självfinansierad. Detta innebär att vi inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna.