Nodra forum

På Nodra forum erbjuder vi relevant information för olika kundgrupper och ger möjlighet att ställa frågor till oss och ha en dialog om olika frågor.

Här berättar våra medarbetare om sådant som är aktuellt på Nodra just nu. Informationen vänder sig denna gång främst till dig som äger eller förvaltar ett flerbostadshus.

Anders Karlsson, Affärsområdeschef Avfall

Förändrad avfallstaxa från 1 januari

Nu är nya avfallstaxan beslutad och träder i kraft den 1 januari. Läs och se film om varför vi höjer avgifterna till skillnad mot tidigare år.

Marielle Johansson, Affärområdeschef VA

Höjd vattentaxa från och med 1 januari

Vattentaxan höjs vid nyår för att kunna finansiera reinvesteringarna på ledningar, vattenverk och reningsverk

Karin Swärd, utredningsingenjör

Nu kommer nya avfallsföreskrifter

Just nu finns ett förslag på nya avfallsföreskrifter. Föreskrifterna är en del av den kommunala renhållningsordningen.

Tone Agnarek, utredningsingenjör

Nu inför vi tömningsregistrering vid flerbostadshus

Sedan tidigare finns tömningsregistrering vid kommunens småhus. Nu inför vid det även för flerbostadshus och verksamheter.

Anders Karlsson, Affärsområdeschef Avfall

Vi bygger Sveriges bästa Returpunkt

Vi ska bli Sveriges bästa avfallsverksamhet och då måste vi också ha Sveriges bästa Returpunkt. Så här ser planerna ut för den.

Johnny Eriksson, projektledare

Vi bygger och ansluter fiber i innerstan

Nu satsar Nodra på fiberutbyggnaden i innerstan genom att stärka upp nätet och ansluta kommunala verksamheter och flerbostadshus.

Karin Swärd, utredningsingenjör

Norrköpings kommun har en ny avfallsplan

I en avfallsplanen anges mål och strategier för avfallshanteringen i kommunen.

Viktoria Hedberg, mätaransvarig

Kom ihåg att läsa av din vattenmätare

Om du läser av och registrerar ofta stämmer dina fakturor med din faktiska användning.

Anders Karlsson, Affärsområdeschef Avfall

Många upphandlingar inom avfallsområdet

Vi upphandlar mycket just nu på avfallssidan. Anders Karlsson förklarar varför.

Ställ dina frågor till oss

Vi kommer att publicera frågor som kan vara av allmänt intresse på den här sida. Frågorna publiceras anonymt men för att vi ska kunna bekräfta att vi fått din fråga, samt eventuellt lämna ett personligt svar, vill vi veta ditt namn, din epostadress samt gärna vilket företag eller förening du representerar.

  Ställ dina frågor till Nodra forum

  Varför behöver jag läsa av fastighetens vattenmätare?

  Vattenmätaren visar fastighetens faktiska förbrukning. Men om vi inte känner till förbrukningen, kommer vi att skicka fakturor baserade på senast rapporterade mätarställning. Om du läser av och rapporterar din mätarställning ofta, kommer du däremot få fakturor som stämmer väl överens med verkligheten och inte innebär några överraskningar åt ena eller andra hållet.

  Vi rekommenderar att du läser av fastighetens vattenmätare allra minst en gång om året, men en större fastighet och/eller förbrukare bör läsa av så ofta som en gång i månaden.

  Hur lämnar jag min mätarställning?

  Du rapporterar mätarställningen på egen hand via Mina sidor. Du kan också kontakta vår kundservice.

  Varför är fibern som Nodra erbjuder bättre än det som redan finns idag?

  Tack vare dagens mer frekventa utbyggnadssätt får varje slutkund en egen fiber hela vägen till stationen. Detta innebär att ingen kund är beroende av hur grannarna använder sina tjänster utan kan nyttja den kapacitet som levereras av tjänsteleverantören. Det möjliggör även att vi begränsar antalet aktiv utrustning ute i nätet. Utrustning har oftast en livslängd på 3-5 år medan fiber förväntas hålla nästan tiodubbelt den tiden.

  Vi får även utrymme att erbjuda fastighetsägare möjligheten att koppla samman sina fastigheter med hjälp av en egen fiber, Fiber Plus, avsedd för fastighetsövervakning och -styrning med mera och därmed säkra förutsättningarna för framtida kommunikationsbehov.

  Vill du veta mer? 

  Kontakta Johnny Eriksson, projektledare på Nodra, telefon: 011-15 36 58, epost: johnny.eriksson@nodra.se 

  Varför behöver Norrköping en ny Returpunkt?

  Den nya Returpunkten som vi planerar att öppna under 2022 ska ersätta den som idag ligger på Stohagsgatan, där den inte kan vara kvar. Den nya Returpunkten kommer att anläggas inom Risängen, nära stora vägar och blir därmed lätt att hitta och åka till.

  Förutom att bygga en modernare Returpunkt med större fokus på återvinning och återbruksaktiviteter, kommer anläggningen också att rymma personalbyggnader, lager och parkeringar för Nodras sopbilar. Det är också här som det avfall som samlas in från Norrköpings hushåll kommer att lastas om för transport till olika behandlingsanläggningar.

  En stor och viktig förbättring är också att den nya Returpunkten inte kommer att orsaka köer på allmän väg utan att all eventuell köbildning kommer att rymmas inom anläggningen.

  Varför inventera ni och inför tömningsregistrering?

  Inventeringen är ett första steg inför att det ska bli möjligt med tömningsregistrering för hämtningsstället för soporna. Tömningsregistrering innebär att en tagg (formellt kallat RFID-chip) fästas på varje soptunna. När vi sedan tömmer soptunnan skapas en typ av digitalt kvitto på att tömningen är utförd.

  Syftet med att införa tömningsregistrering är att öka kvaliteten på avfallshämtningen och det möjliggör också bättre statistik för Nodra över tömningar samt avvikelser. Denna typ av tagg sitter sedan några år på tunnorna hos småhus (villor och fritidshus) i kommunen.

  Behöver jag som fastighetsägare göra några åtgärder i mitt soprum eller miljöhus på grund av inventeringen?

  Nej du behöver inte göra några åtgärder i ditt soprum. Däremot är det alltid bra att se över så att det är städat, att lampan i rummet fungerar, att alla sopkärl har rätt skyltar och så vidare. Behöver du nya skyltar i ditt soprum eller matavfallspåsar till hyresgästerna, kontakta vår kundservice så hjälper vi dig.

  Vad är avfallsföreskrifter och hur används de?

  Den kommunala renhållningsordningen, som varje kommun är skyldig att ha, består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen. I föreskrifterna regleras hur avfall ska sorteras, hur kärl och utrymmen ska se ut och skötas samt vilka undantag som finns.

  Föreskrifterna reglerar rättigheter och skyldigheter för de tre parterna: fastighetsinnehavare, renhållare (Nodra) och tillsynsmyndighet. Föreskrifterna är byggnads- och miljöskyddsnämndens dokument i egenskap av tillsynsmyndighet över avfallsverksamheten.

  Varför höjer ni VA-taxan? Ni höjde ju förra året?

  För att möta framtidens krav och upprätthålla en väl fungerande vatten- och avloppsanläggning i en växande stad, behöver reinvesteringstakten öka på våra anläggningar. Det gäller för såväl ledningsnätet som vatten- och avloppsreningsverken.

  Planen för detta arbete bygger på en långsiktighet där anläggningsdelar som orsakar driftstörningar för våra kunder successivt byggs bort. Genom ett strukturerat förnyelsearbete på våra anläggningar kan vi minska behovet av att genomföra ännu kraftigare taxejusteringar längre fram.

  Varför höjer ni avfallstaxan så mycket?

  Den kommunala avfallsverksamheten har drivits med kraftigt underskott under en femårsperiod. Det har funnits ett överskott som var tänkt att använda till att etablera en biogasanläggning. När etableringen inte blev av blev överskottet istället en skuld till avfallskollektivet, det vill säga alla våra avfallskunder. Skulden har vi nu betalat tillbaka genom att vi har haft en låg taxa sedan 2016 och har använt överskottet för att täcka kostnaderna.

  Nuvarande taxa för ett hushåll i lägenhet, räknat på ett normalabonnemang, ligger 45 procent under snittet i Sverige. Avfallstaxan behöver nu justeras för att åter få kostnadstäckning i verksamheten. En annan anledning till höjningen är kompensation för införandet av förbränningsskatt.

  Varför upphandlar ni så mycket just nu?

  Det närmaste året löper flera avtal ut inom insamling, transport, behandling och materialförsörjning och Nodra arbetar därför intensivt med att handla upp nya partners inom avfallsområdet, för alla de områden vi inte genomför i egen regi.

  Dela sidan: