Höjd VA-taxa vid årsskiftet

Den 1 januari höjer vi brukningsavgifterna för vatten och avlopp med 6 %. Hör vår affärsområdeschef Marielle Johansson berätta mer i filmklippet.

Nodra AB har idag en god balans i VA-ekonomin, och för att ha detta även fortsättningsvis finns det en långsiktig plan för hur brukningstaxan behöver höjas framöver. De tre senaste åren har brukningstaxan höjts med 6 procent vid varje årsskifte, och så ser behovet ut även kommande år. Vid årsskiftet 2020/20201 kommer vi därför att höja brukningsavgiften i VA-taxan  med 6 procent.

Bygger på en långsiktighet

För att möta framtidens krav och vidmakthålla en väl fungerande vatten- och avloppsanläggning i en växande stad, behöver reinvesteringstakten öka på våra anläggningar. Det gäller för såväl ledningsnätet som vatten- och avloppsreningsverken.

Planen för detta arbete bygger på en långsiktighet där anläggningsdelar som orsakar driftstörningar för våra kunder successivt byggs bort. Genom ett strukturerat förnyelsearbete på våra anläggningar minskar behovet av att genomföra ännu kraftigare taxejusteringar längre fram.

Justeringen av VA-taxan innebär en höjning med cirka 3 600 kronor per år för ett flerbostadshus med 15 lägenheter (Typhus B enligt Svenskt Vatten).

Läs den nya VA-taxan för 2021

Den nya VA-taxan (Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde 2021) finns att läsa på:

Avgifter för vatten

Beslutet om taxehöjningen fattades av kommunfullmäktige den 30 november och den nya taxan träder i kraft den 1 januari 2021.

Dela sidan: