Nu finns ett förslag till nya avfallsföreskrifter

I filmklippet berättar Karin Swärd, utredningsingenjör på Nodra, om förslaget till nya föreskrifter för avfallshanteringen.

Vad är avfallsföreskrifter?

Den kommunala renhållningsordningen, som varje kommun är skyldig att ha, består av avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen.

I föreskrifterna regleras hur avfall ska sorteras, hur kärl och utrymmen ska se ut och skötas samt vilka undantag som finns. Föreskrifterna reglerar rättigheter och skyldigheter för de tre parterna: fastighetsinnehavare, renhållare (Nodra) och tillsynsmyndighet. Föreskrifterna är byggnads- och miljöskyddsnämndens dokument i egenskap av tillsynsmyndighet över avfallsverksamheten.

Förslaget:

Allmänna föreskrifter för avfallshanteringen i Norrköpings kommun – SamrådsversionPDF (pdf, 781.4 kB)

Bilaga 1: Sortering och lämning av avfallPDF (pdf, 175.8 kB)

Exempel på nyheter i förslaget:

  • Fastighetsägare till flerbostadshus föreslås själva få transportera grovavfall och trädgårdsavfall till Returpunkten.
  • I förslaget föreslås en mer frikostig syn på verksamhetsavfall samt verksamhetsutövares möjligheter att samordna sitt verksamhetsavfall och det kommunala avfallet.
  • Fettavskiljarslam och vegetabilisk olja definieras efter en dom i Mark- och miljööverdomstolen som verksamhetsavfall. Förslaget i de nya föreskrifterna är därför att hämtningen inte kommer att genomföras i kommunal regi utan av privata företag. Det finns dock fortsatt ett kommunalt intresse för att se till att verksamheter tar hand om sitt fettavskiljarslam samt sin vegetabiliska olja på rätt sätt.

Förslaget är på samråd till och med 10 december 2020

Samråd och utställning av förslaget till nya föreskrifter pågår från den 9 november till och med den 10 december 2020. Då har allmänhet, myndigheter och organisationer möjlighet att ta del av och yttra sig skriftligt om de handlingar som ingår i planförslaget.

Synpunkterna på förslaget skickar du in till: utredningutveckling@norrkoping.se

eller till:
Norrköpings kommun,
Utrednings- och utvecklingsenheten
Rådhuset
601 81 Norrköping

Dela sidan: