Ansökan om förnyat tillstånd för fortsatt verksamhet vid Slottshagens reningsverk

Publicerad 7 september 2021 kl 08:10

Uppdaterat 19 oktober: Samrådet pågick fram till den 18 oktober. Vi kommer att sammanställa samrådsunderlaget och inkomna synpunkter från samrådsprocessen i en samrådsredogörelse som vi bifogar ansökan om tillstånd.

Slottshagens reningsverk behandlar det kommunala avloppsvattnet från stora delar av Norrköpings och Söderköpings kommun. Nodra kommer att söka förnyat tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Slottshagens reningsverk.

Anledningen är att nuvarande miljötillstånd begränsar mängden avloppsvatten som reningsverket får ta emot. För att klara framtida belastning behöver Nodra söka förnyat tillstånd.

Tillståndsansökan kommer att omfatta befintlig verksamhet på nuvarande plats, med möjlighet att ta emot mer avloppsvatten för att möta förväntad befolkningsökning. Ett förnyat tillstånd gör det även möjligt att utveckla och förbättra reningsprocesserna på reningsverket. Verksamheten planerar till exempel att genomföra flera luktreducerande åtgärder. Ingen ny yta kommer att tas i anspråk för genomförande av kapacitetshöjande åtgärder.

Här kan du ladda ner och läsa samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag – miljöprövning av Slottshagens avloppsreningsverk

Samrådsunderlaget finns även att hämta i Nodras reception på Lindövägen 5B.

1958

Slottshagens reningsverk invigdes officiellt den 6 september 1958. Det var under några år Sveriges största reningsverk med höggradig rening.

177 000

Reningsverket har idag kapacitet att ta hand om avlopp från 200 000 personekvivalenter (pe)*. Den faktiska belastningen 2020 var 177 000 pe.

*En personekvivalent motsvarar den schablonmässiga mängd avlopp som en person avger under ett dygn.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: