Ansökan om förnyat tillstånd för fortsatt verksamhet vid Slottshagens reningsverk

Publicerad 7 september 2021 kl 08:10

Just nu pågår ett samråd för fortsatt verksamhet vid Slottshagens reningsverk.

Slottshagens reningsverk behandlar det kommunala avloppsvattnet från stora delar av Norrköpings och Söderköpings kommun. Nodra kommer att söka förnyat tillstånd enligt miljöbalken för fortsatt verksamhet vid Slottshagens reningsverk.

Anledningen är att nuvarande miljötillstånd begränsar mängden avloppsvatten som reningsverket får ta emot. För att klara framtida belastning behöver Nodra söka förnyat tillstånd.

Tillståndsansökan kommer att omfatta befintlig verksamhet på nuvarande plats, med möjlighet att ta emot mer avloppsvatten för att möta förväntad befolkningsökning. Ett förnyat tillstånd gör det även möjligt att utveckla och förbättra reningsprocesserna på reningsverket. Verksamheten planerar till exempel att genomföra flera luktreducerande åtgärder. Ingen ny yta kommer att tas i anspråk för genomförande av kapacitetshöjande åtgärder.

Vi bjuder härmed in till samråd med berörda myndigheter, organisationer och fastighetsägare samt andra intressenter i området. 

Allmänheten informeras via annons i Norrköpings tidningar och Folkbladet.

Samrådet går till så att synpunkter lämnas, helst skriftligen, till kundservice@nodra.se eller Nodra AB, box 85, 601 02 Norrköping fram till den 18 oktober 2021. Vänligen, ange diarienummer ABV 2021/0273. Synpunkter kan även lämnas till kundservice på tfn 011-15 15 50.

Här kan du ladda ner och läsa samrådsunderlaget:

Samrådsunderlag – miljöprövning av Slottshagens avloppsreningsverk

Samrådsunderlaget finns även att hämta i Nodras reception på Lindövägen 5B.

1958

Slottshagens reningsverk invigdes officiellt den 6 september 1958. Det var under några år Sveriges största reningsverk med höggradig rening.

177 000

Reningsverket har idag kapacitet att ta hand om avlopp från 200 000 personekvivalenter (pe)*. Den faktiska belastningen 2020 var 177 000 pe.

*En personekvivalent motsvarar den schablonmässiga mängd avlopp som en person avger under ett dygn.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: