Inbjudan till samråd angående miljötillstånd för Nodra Park, Norrköpings nya returpunkt och avfallsanläggning

Publicerad 28 april 2023 kl 07:56

Välkommen att lämna synpunkter kring Nodra Park.

Nodra AB planerar att ansöka om tillstånd för att anlägga en ny avfallsanläggning samt returpunkt i Norrköping, inom fastigheterna Risängen 2:3 och Sylten 4:1 (se kartbild). Denna anläggning kommer att ersätta den tillfälliga returpunkten i Fiskeby i Norrköping.

Kartbild med en svart bild där Nodra Park ska vara

(Svart cirkel markerar aktuell plats i kartbilden.)

Returpunkten kommer att hantera mottagning av farligt avfall och övrigt avfall från hushåll och mindre verksamheter, inklusive insamling av material för återbruk. Avfallsanläggningen planeras omfatta omlastning, lagring, hantering och sortering av insamlat avfall, uppställning av insamlingsfordon samt uppförande av kontor och personalbyggnad för all driftpersonal.

Möjlighet att lämna skriftliga synpunkter

I samband med att tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning tas fram genomförs ett avgränsningssamråd enligt miljöbalken. Syftet är att ge både särskilt berörda samt allmänheten i Norrköping möjlighet att tidigt komma med synpunkter angående verksamhetens lokalisering, omfattning, utformning samt de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra.

Alla inkomna yttranden och synpunkter kommer att sammanställas och bifogas till ansökan som lämnas till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Samrådsunderlag

Ett samrådsunderlag som beskriver den planerade verksamheten kan laddas ner här nedan, alternativt hämtas i Nodras reception på Lindövägen 5B.

Samrådsunderlag Nodra Park, Nodra AB

Bilaga 1 Situationsplan – Markmodell Risängen 2.3

Bilaga 2 Disposition med anläggningsbeskrivning

Kontakta oss

Välkommen att lämna synpunkter senast den 12 juni 2023 per mejl till kundservice@nodra.se, eller posta till Nodra AB, Box 85, 601 02 Norrköping.

Vänligen märk e-post, brev och kuvert med ABV 2020/0408.

Hanteringen av personuppgifter

Vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du på sidan Behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter

Till nyhetslistan

Dela nyheten: