Nodra agerar för att minska utsläppen

Publicerad 17 mars 2020 kl 13:43

Vi kommer att installera en anläggning på Slottshagens reningsverk som ska fånga upp och omvandla metangas som idag läcker ut under uppgraderingsprocessen av biogas. Detta kommer kraftigt att minska verksamhetens klimatpåverkan.

Slottshagens reningsverk, som är Norrköpings största avloppsreningsverk, producerar biogas vid rötning av avloppsslam. När det organiska materialet i avloppsslammet bryts ner bildas en gas som består av cirka 60 procent metan och 40 procent koldioxid. Gasen “tvättas” sedan i en uppgraderingsanläggning för att få bort koldioxiden. Slutprodukten blir då en gas med cirka 97 procent metanhalt som används som fordonsgas.

Vid uppgraderingen till biogas följder dock en del metan med ut i ”tvättvattnet”. I dag läcker cirka 47 ton metan ut per år.

– Vi kommer att installera en anläggning som kan fånga upp en mycket stor del av den metangas som idag läcker ut under uppgraderingsprocessen. Den infångade metanen kommer att omvandlas till koldioxid och vattenånga som, jämfört med metan, har en betydligt mindre påverkan på klimatet, säger Magnus Eliasson, gruppchef på Slottshagens reningsverk.

Metan är en växthusgas som bidrar till den globala uppvärmningen. Genom att förhindra onödiga utsläpp av metan minskar Nodra kraftigt sin verksamhets klimatpåverkan. Efter installationen av anläggningen beräknas läckaget minska med 96 %.

– Det här är en åtgärd som kommer att ge en betydande minskning av vår verksamhets klimatavtryck. Som en jämförelse motsvarar utsläppsminskningen den mängd koldioxid som 400 Thailandsresor tur och retur genererar. Vi är glada över att kunna ta ett så stort kliv i vårt långsiktiga arbete att minska vår verksamhets klimatpåverkan, säger Magnus Eliasson.

Investeringen kommer att kosta ungefär 5,5 miljoner kronor. 40 % av kostnaderna täcks av Klimatklivet som är Naturvårdsverkets stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Till nyhetslistan

Dela nyheten: