Upphandling pågår – tillsammans skapar vi Sveriges bästa avfallsverksamhet!

Publicerad 8 oktober 2020 kl 15:44

Många anbud från lokala entreprenörer – det hoppas Nodra på när vi nu upphandlar tjänster och material inom avfallsområdet till ett värde av 80 miljoner kronor per år. Sju stora upphandlingar kommer att genomföras de närmaste månaderna, där den största som gäller insamling av avfall redan är igång.

Nodras mål inom avfallsområdet är att Norrköping ska ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. Redan nu ligger vi väldigt bra till då vi vid Avfall Sveriges senaste ranking av Sveriges kommuner hamnade på en 5:e plats.

För att nå målet om att bli bäst är vi beroende av att våra kunder sorterar rätt, materialåtervinner och återbrukar. Men lika viktigt är det att vi kan hitta samarbeten med duktiga, serviceinriktade entreprenörer inom alla de områden som ryms inom den kommunala avfallshanteringen.

Det närmaste året löper flera avtal ut inom insamling, transport, behandling och materialförsörjning och Nodra arbetar därför intensivt med att handla upp nya partners inom avfallsområdet.

Möjlighet för fler lokala entreprenörer

– Det är stora förändringar på gång. Tidigare har vi haft många tjänster samlade i ett stort avtal. Nu vill vi ge fler, och gärna lokala, entreprenörer möjlighet att vara med och hjälpa oss att ge Norrköpingsborna en avfallshantering i världsklass, säger Anders Karlsson, affärsområdeschef Avfall på Nodra.

Upphandlingarna som Nodra nu gör inom avfallsområdet är uppdelade i mindre delar för att göra det möjligt även för mindre företag att vara med och skapa Sveriges bästa avfallsverksamhet tillsammans med Nodra.

Upphandlar för 80 miljoner per år

– Det totala värdet av de tjänster som nu handlas upp uppgår till i storleksordningen 80 miljoner kronor per år. De upphandlade avtalsområdena representerar alltså en mycket stor andel av hela avfallsbudgeten. Att vi hamnar rätt i pris och kvalitet är därför avgörande både för framtida avfallstaxor och för vår strävan att hela tiden förbättra vårt erbjudande till Norrköpingsborna, säger Anders Karlsson.

Första upphandlingarna är igång

Upphandlingen av insamlingstjänster pågår just nu och här ryms all insamling av avfall från flerbostadshusen i kommunen, från inre och yttre skärgård och även insamlingen av det vi kallar sanitära avfallsslag från enskild avloppsrening. Upphandlingen är uppdelad i sju olika anbudsområden och som entreprenör kan man lämna anbud på ett eller flera av dessa. Även upphandlingen av containrar till våra fem Returpunkter är igång.

Ytterligare fem upphandlingar kommer att annonseras under vintern och våren 2020/2021. De omfattar behandling av alla sorters avfall som samlas in vid fastigheter eller på Returpunkterna, transport- och rangeringstjänster, sopkärl, matavfallspåsar och säckar.

Lämnar två avfallsslag till marknaden

I samband med att vi går in i en ny avtalsperiod så har vi också renodlat det kommunala uppdraget och släpper därför två avfallsslag som klassas som verksamhetsavfall till marknaden. Det rör sig om fett från fettavskiljare och frityrfett från restauranger och storkök. För dessa avfallsslag upphör alltså den kommunala avfallshämtningen från maj 2021.

Pågående upphandlingar okt 2020 – jan 2021

Aktuella upphandlingar annonseras i verktyget Visma TendSign

Visma TendSign

Avfallsinsamling

Insamling av avfall från flerbostadshus, verksamheter och småhus i skärgården samt hämtning av slam och fosforfilter. Upphandlingen är uppdelad i sju delområden. Ett företag kan lämna anbud på ett eller flera delområden i upphandlingen. De sju delområdena är:

 • Vanlig sopbil och sopsug
 • Kranbil
 • Frontlastarfordon
 • Slamsugningsfordon
 • Lastväxlarfordon
 • Styckegodsbil
 • Båt

Containrar

Containrar till Returpunkter och kommande omlastningsstation samt för viss insamling av hushållsavfall.

Kommande upphandlingar under vintern/våren 2020/2021

 • Avfallstransporter och rangering
  Transport av allt insamlat avfall från Returpunkter och från omlastningsstation till upphandlad behandlingsmottagare
 • Behandling av avfall
  Ta hand om insamlat avfall från hushåll, verksamheter och på Returpunkter för återvinning, energiåtervinning och deponi.
 • Källsorteringsutrustning
  Diverse material för att underlätta och möjliggöra bra sortering av avfall hemma i hushållen, i butiker och på våra Returpunkter.
 • Avfallspåsar och avfallssäckar
  Olika slags påsar och säckar som vi använder för att samla in avfall från hushåll och verksamheter.
 • Avfallskärl med tillbehör
  Kärl för insamling av avfall från småhus, flerfamiljshus och verksamheter. Vanliga avfallskärl, delade kärl och fyrfackskärl med reservdelar och tillbehör.
Till nyhetslistan

Dela nyheten: