Oljeavskiljare och oljeavfall

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Det omfattar bland annat fordonstvättar, bensinstationer, bilverkstäder, bilskrotar, bilparkeringar och garage samt verksamheter med annan oljehantering.

Du får inte hälla ut spillolja och annat oljeavfall i avloppet. Istället måste du samla upp oljan i särskilda behållare så att den kan tas om hand som farligt avfall.

Avloppsreningsverken är byggda för att rena spillvatten från hushåll. Avloppsvatten som innehåller olja och kemikalier skadar reningsprocessen och måste därför tas om hand på annat sätt. Olja som kommer ut i dagvattnet hamnar direkt till sjöar och vattendrag där den riskerar att skada djur- och växtliv.

Så fungerar oljeavskiljaren

Det finns flera olika typer av oljeavskiljare, men de utnyttjar alla skillnaden i densitet mellan vattnet och det som ska avskiljas. När vattnet rinner genom avskiljaren sjunker slam och partiklar till botten medan oljan flyter upp och lägger sig på ytan.

Om slam- eller oljelagret blir för tjockt följer föroreningar med i det utgående vattnet. Det är därför viktigt med regelbunden tömning och rengöring av oljeavskiljaren.

Principen för en oljeavskiljare

 

Dimensionering och installation

  • Oljeavskiljaren ska vara utformad och dimensionerad enligt standarden SS-EN 858-2. Om oljeavskiljaren ska ta hand om dagvatten bör den dimensioneras för att klara ett 10-årsregn.
  • Oljeavskiljare ska utrustas med nivålarm och provtagningsbrunn. Kontakta en VVS-konsult eller rörinstallatör för hjälp med dimensionering.
  • Kontakta kommunens kontaktcenter för att få veta om installationen kräver någon bygganmälan och för information om planerad installation.
    Kontakta kommunen (på norrkoping.se) 
  • Meddela vår kundservice när oljeavskiljaren är installerad och ska driftsättas.
    Kontakta oss

Placering

Oljeavskiljaren placeras vanligtvis under marknivå. Oljeavskiljaren bör vara placerad så att tömning och provtagning enkelt kan utföras. När du installerar oljeavskiljaren bör du dokumentera placeringen noggrant så att avskiljaren är lätt att hitta vid tömning, provtagning och tillsynsbesök.

Tömning av oljeavskiljare

Tömning av oljeavskiljaren måste göras av en entreprenör som har tillstånd av länsstyrelsen för transport av farligt avfall. Tömningen ska ske så ofta att oljeavskiljaren uppfyller avsedd funktion, dock minst en gång per år. Efter tömningen ska oljeavskiljaren återfyllas med vatten. För att säkerställa kontinuerlig tömning rekommenderar vi ett tömningskontrakt. Om en oljeavskiljare tas ur drift, anmäl det till Samhällsbyggnadskontoret och till vår kundservice.

Behållare för oljeavfall

Oljeavfall

Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall. Olja, oljehaltigt vatten och slam som samlas i oljeavskiljaren är också farligt avfall. Oljeavfall tas om hand enligt särskilda bestämmelser i avfallsförordningen (2011:927).

Regler och krav för utsläpp från fastigheten

Enligt Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun är fastighetsägaren ansvarig för utsläppen från sin fastighet. Enligt Miljöbalken är verksamhetsutövaren ansvarig för verksamhetens utsläpp oavsett om de äger fastigheten som verksamheten bedrivs i eller inte.

I Boverkets författningssamling (BFS 2006:12) står att avskiljare bör finnas om avloppsvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder olja eller andra i vattenolösliga ämnen.

I Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter finns begränsningsvärde för oljeindex och andra ämnen som kan påverka avloppshanteringen.

Avloppsvatten från verksamheter

Dela sidan: