Om oss

Nodras uppdrag är att skapa bra vardagar för alla Norrköpingsbor. Det gör vi genom att säkra tillgången till rent vatten, hållbar avfallshantering och stabilt bredband, varje dag, året runt. Alla kanske inte märker eller saknar oss i sin vardag – det betyder att det vi gör fungerar som det ska.

Vi ägs av Norrköpings kommun och har ett stort ansvar för att leda och driva utvecklingen mot en hållbar framtid för alla. Det är ett ansvar som inspirerar till nytänkande och samarbete inom alla områden där vi kan bidra till en positiv utveckling.

Vår organisation

Nodra AB är ett aktiebolag som ingår i Norrköpings kommuns bolagskoncern Norrköping Rådhus AB.

Vår verksamhet för vatten och avfall är självfinansierad. Det innebär att de avgifter som vi tar ut av våra kunder inte får överskrida våra kostnader för vatten, avlopp och avfallshanteringen.

Fram till den 3 september 2018 hette vi Norrköping Vatten och Avfall.

Henrik Peterson är vd för bolaget. Du når honom på telefonnummer 011-15 36 01 eller e-post.

Porträttbild

Henrik Peterson, vd

Vi är organiserade i sex enheter som levererar inom alla tre affärsområden: Avfall, Vatten och avlopp samt Bredband. Enhetscheferna utgör tillsammans med VD och ledningsstrateg Nodras ledningsgrupp. Tre enheter är organiserade i grupper med gruppchefer.

Organisationsskiss för Nodra med 6 enheter varav tre av dem är organiserade i grupper.

Nodras styrelse

Nodras styrelse utses av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun. Styrelse från den 1 januari 2023:

Porträttbild

Marcus Fägerstrand (M), ordförande

Porträttbild

Lars Stjernkvist (S), vice ordförande

Illustration av en anonym person

Magnus Boström (SD), ledamot

Porträttbild

Erik Lambot (C), ledamot

Porträttbild

Niclas Clarén (KD), ledamot

Porträttbild

Helena Engström (M), suppleant

Porträttbild

Monica Holtstad (L), suppleant

Porträttbild

Kaisa Karro (S), suppleant

Fackliga företrädare

Porträttbild

Roger Allen, Vision

Porträttbild

Anna Lundqvist, Sveriges ingenjörer

Årsredovisning

Nodra Årsredovisning 2022

Hållbarhet

Hållbara Norrköping

Nodra ingår i Norrköpings kommunkoncern och är ett dotterbolag till Norrköping Rådhus AB. Du kan kan du läsa mer om vårt hållbarhetsarbete i Norrköping Rådhus ABs årsredovisning och hållbarhetsrapport. Den hittar du på Norrköpings kommuns webbplats:

Kommunala bolagens ekonomi

Vi är Revaq-certifierade

Revaq är ett certifieringssystem som arbetar för att minska flödet av farliga ämnen till reningsverk, att skapa en hållbar återföring av växtnäring samt att hantera riskerna på vägen dit. Certifieringen innebär att reningsverket bedriver ett aktivt uppströmsarbete, arbetar med ständiga förbättringar och är öppen med all information.

Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle. Vi måste se dagens arbete som en miljöinvestering. Med renare avloppsvatten får vi renare sjöar, vattendrag och hav – och bättre slam. Vi vill göra mer och behöver stöd från politiker.

Revaq startade år 2002 som ett utvecklingsprojekt. År 2008 startade vattentjänstbranschen, LRF, Lantmännen och dagligvaruhandeln det certifieringssystem som REVAQ är idag. Svensk Vatten står som ensam ägare till systemet.

Information om Revaq på Svenskt Vattens webbplats

Bild på diplomet för Revaq

Dela sidan: