Nodra Park 2023 – noden i Sveriges bästa avfallsverksamhet

Vi ska bygga en ny smart returpunkt med fokus på återbruk och hållbarhet. Anläggningen Nodra Park blir även knutpunkten för vår avfallsverksamhet och en kreativ plats för att lära och utvecklas – tillsammans skapar vi Sveriges bästa avfallsverksamhet och ett hållbart Norrköping.

Nodra Park kallar vi vår nya anläggning som ska inrymma en helt ny returpunkt och vara noden för vår avfallsverksamhet. Det kommer att bli utgångspunkten för all vår personal som arbetar med avfallsinsamling och det är här vi lastar om för vidare transportering för återvinning och behandling. Vi planerar för att Nodra Park ska stå klar år 2023 i Syltenområdet i Norrköping.

När vi bygger Nodra Park och Norrköpings nya returpunkt gör vi det som en del i bolagets mål att ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. Vi vill ge Norrköpingsborna ännu bättre förutsättningar att bidra till återbruk och materialåtervinning och vi vill förbättra våra flöden och arbetssätt.

Vi bygger Nodra Park utifrån:

bästa förutsättningar för återbruk och förebygga avfall

hög kundnöjdhet och med teknik och smarta lösningar i framkant

trafiksäkerhet och smarta trafikflöden

attraktiv arbetsplats och bidra till sysselsättning för personer utanför arbetsmarknaden

”Ett riktmärke för hela branschen”

Anders Karlsson, affärsområdeschef för Avfall på Nodra menar att ambitionen är att Nodra Park ska vara ett riktmärke för hela branschen. En anläggning som förutom att erbjuda de önskade funktionerna också är estetiskt tilltalande och byggd med material och metoder som ger lång livslängd och låg miljöpåverkan.

– Husen kommer att byggas av trä och på taken kommer vi att skörda solenergi. Med Nodra Park har vi också ambitionen att skapa en anläggning som är så flexibel att vi kan hantera den snabba utvecklingstakten som råder i synen på avfall och källsortering. Nodra Park kommer också att vara ett skyltfönster för hela Nodra där vi kommer att kunna visa smarta dagvattenlösningar i praktiken och erbjuda lokaler för möten, utbildningar och studiebesök, säger Anders Karlsson.

Anders Karlsson, Affärsområdeschef AvfallVi vill skapa en bättre struktur och erbjuda mer service för att våra besökare ska kunna sortera sitt avfall noggrannare och minska sin miljöpåverkan.Anders KarlssonAffärsområdeschef Avfall

Tryggt, smart och effektivt

Den nya returpunkten på Nodra Park kommer att ha en högre kapacitet än nuvarande returpunkt i Norrköping. Det innebär kortare köer och effektiva besök. Eventuella köer kommer också att rymmas inne på själva anläggningen och därmed inte påverka trafiken utanför. De publika ytorna kommer också helt skiljas från yrkestrafiken vilket ger säkrare besök och tryggare arbetsmiljö för personalen.

– Vi vill skapa en bättre struktur och erbjuda mer service för att våra besökare ska kunna sortera sitt avfall noggrannare och minska sin miljöpåverkan, säger Anders Karlsson.

Vi anpassar trafikflödet inom anläggningen till olika kundgrupper. Detta innebär till exempel att återbruksmaterial lämnas allra först, att vi skiljer kunder med stora fordon och avfallsmängder från de med mindre, att det alltid finns en trafikfri zon närmast containrarna och att kunder med enbart trädgårdsavfall får en helt egen del av anläggningen.

Skiss på dispositionen av anläggningen Nodra Park med bland annat en cirkulationsplats, en kontorsbyggnad, återbrukshus, parkering för sopbilar och omlastningsplats En skiss på hur dispositionen av Nodra park kan komma att se ut. Alla skisser och illustrationer kan komma att ändras under arbetets gång.

Noden för vår avfallsverksamhet

Nodras avfallsverksamhet växer och vår personal befinner sig på flera olika geografiska platser i Norrköping. Genom att samla avfallsverksamheten kan vi förbättra våra avfallsflöden och hitta synergier och kloka arbetssätt både vad gäller personal, anläggningar och annan utrustning.

Platsen vi utreder för Nodra Park

Tillsammans med kommunens samhällsbyggnadskontor utreder vi om vi kan placera Nodra Park med den nya returpunkten på fastigheten Risängen 2:3 i Syltenområdet i Norrköping. Det har varit en utmaning att hitta en så stor yta som behövs och med en placering som inte bidrar till ökad trafik i staden och med bra förbindelser. Den här fastigheten har dessa fördelar och nu utreder vi vidare hur marken ser ut och hur trafikflödena ska fungera.

Läs mer om trafikplaneringen på kommunens webbplats:

Returpunkt på Syltenområdet (på norrkoping.se)

Detaljplanen

Risängen 2:3 och Sylten 4:1, Sylten (på norrkoping.se)

Risängen 2:3 är fastigheten som vi utreder till framtida plats för Nodra Park och ny Returpunkt.

Dela sidan: