Vad finns i soppåsen?

Ett av Nodras mål är att Norrköping ska ha Sveriges bästa avfallsverksamhet. För nå målet är vi beroende av att alla Norrköpingsbor sorterar sina sopor rätt. Vi gör regelbundna analyser av Norrköpingsbornas sopor för att lära oss mer om vad som blir rätt och fel i soppåsarna. Så att vi kan ge rätt stöd och hjälp för att källsortera bättre och materialåtervinna mer, helt enkelt hjälpa våra kunder att minska sin miljöpåverkan.

För att kunna hjälpa Norrköpingsborna att bli bättre på att källsortera behöver vi veta hur det ser ut i soppåsarna idag. Vi har samlat in sopor från en stor mängd kunder, öppnat påsarna och tittat på hur mycket som är rätt sorterat och hur mycket som har råkat hamna fel. En vanlig felsortering kan till exempel vara att kunden råkat lägga en förpackning eller returpapper i restavfallet.

Här visar resultatet att nästan 60 % är rätt av det som läggs i “den vanliga soppåsen”. Bra!

Det som inte är rätt i restavfallet består till stor del av förpackningar, nästan en tredjedel är förpackningar. Alla förpackningar ska lämnas till återvinning antingen hemmavid i ditt fyrfackskärl eller vid en återvinningsstation.

Vi kan se att vi behöver bli bättre på att sortera ut våra plastförpackningar.

I restavfallet “den vanliga soppåsen” är nästan hälften av innehållet rätt sorterat. Det är trots att hälften inte ska vara i påsen ett bra resultat sett till hur avfallet i “vanliga soppåsen” ser ut i Sverige i stort.

Den andra hälften består av matavfall och tidningar och förpackningar samt en liten mängd elektronik och farligt avfall.

Det farliga avfall och elektroniken är bra att den är väldigt låg procent, men då dessa saker kan orsaka stor skada är det viktigt att vi jobbar mot att få ner det till 0 %.

Vi kan också se att av förpackningar så är  en stor del plast- och pappersförpackningar. Alla förpackningar ska lämnas till återvinning antingen hemmavid i kärl för just förpackningar eller vid en återvinningsstation.

Här ser vi att en större mängd restavfall hamnar i matavfallet än vad resultatet för flerbostadshus visar. Detta är något vi vill ska minska. Men sorteringen i stort ser bra ut, bra jobbat. Vi kan även här se att det finns den del onödigt matavfall som slängs och där kan vi bli bättre.

Bra jobbat! Det vi ser är att det åker med lite restavfall och förpackningar ner i matavfallspåsen, men det är ett väldigt bra resultat.

Vi ser är att det finns en del onödigt matavfall  bland det matavfall som slängs och kan den delen minska så har vi gjort en insats för miljön. Smaka, dofta på maten…

Dela sidan: