Avloppsvatten från verksamheter

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten. Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla till exempel metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett betydligt lägre eller högre pH-värde än avloppsvatten från hushåll. Den typen av avloppsvatten kan därför skada ledningar eller reningsprocesser i reningsverket. Dessutom kan föroreningar hamna i avloppsslammet eller följa med det renade vattnet ut från reningsverket.

Särskild reningsavgift

Reningsverken kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten. Vi debiterar en tilläggsavgift för fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten. Kontakta oss för att få reda på den aktuella tilläggsavgiften för din verksamhet.

Kontakta oss

Riktlinjer för utsläpp

Genom att följa riktlinjerna bidrar din verksamhet till att uppfylla några av Sveriges miljömål, i första hand, Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Obs: Begränsningsvärdet för oljeindex vid utsläpp till dagvattenledning eller direkt till recipient som anges i kommentar till tabell 2 på sidan 15 i riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter, gäller inte i Norrköpings kommun. Enligt kommunens riktlinjer för hållbar dagvattenhantering gäller ett oljeindex på 0,7 mg/l.

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Dagvatten (på norrkoping.se) 

Oljeavskiljare

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall.

Oljeavskiljare och oljeavfall

Fett och vegetabilisk olja

Alla verksamheter som riskerar att släppa ut mer fett än vad normalt hushållsavloppsvatten innehåller måste ha en fettavskiljare eller uppsamling av vegetabilisk olja i speciella förslutningsbara uppsamlingskärl.

Fett och olja från verksamheter

Dela sidan: