Avloppsvatten från verksamheter

Kommunala avloppsreningsverk är byggda för att i första hand ta emot och rena hushållsspillvatten. Reningsverken kan ta emot avloppsvatten från industrier och andra verksamheter om det inte skiljer sig alltför mycket från hushållsspillvatten.

Avloppsvatten från industrier och andra verksamheter kan innehålla till exempel metaller, salter, fett och miljöfarliga organiska ämnen eller ha ett betydligt lägre eller högre pH-värde än avloppsvatten från hushåll. Den typen av avloppsvatten kan därför skada ledningar eller reningsprocesser i reningsverket. Dessutom kan föroreningar hamna i avloppsslammet eller följa med det renade vattnet ut från reningsverket.

Genom att följa riktlinjerna bidrar din verksamhet till att uppfylla några av Sveriges miljömål, i första hand, Giftfri miljö, God bebyggd miljö, Ingen övergödning samt Levande sjöar och vattendrag.

Mer information

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter

Dela sidan: