Dagvatten

Dagvatten är regnvatten eller vatten från smältande snö från byggnader och mark. Det kan antingen tas upp av marken eller ledas till våra ledningar.

Vart tar dagvattnet vägen?

På vissa platser kan dagvattnet rinna rakt ner i marken. Men från torg, gator, vägar och tak måste vattnet transporteras bort via ledningar.

Risk för översvämning vid skyfall

Spillvattenledningen (avloppsvattenledningen) kan bara ta emot en viss mängd vatten. Vid intensiva regn och stor snösmältning finns det risk att ledningen blir överbelastad. Då kan vattnet ta andra vägar än normalt och gå upp i källarbrunnar och orsaka översvämningsskador i till exempel källare.

Källaröversvämning

Hur tar jag hand om mitt dagvatten?

Det kan du göra på flera sätt. Du kan sätta utkastare på stuprören så att vattnet rinner ut över gräsmattan istället. Du kan också göra en stenkista under marken och leda vattnet dit.

Om du upptäcker att din fastighet är felkopplad behöver du åtgärda detta.

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Riktlinjer för dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra tagit fram en ny riktlinje för hållbar dagvattenhantering.

I takt med att Norrköping växt och utvecklats har vi påverkat vattnets naturliga kretslopp. Vi har exempelvis lett om diken, asfalterat ytor och skapat ett nät av dagvattenledningar i vår kommun. Allt detta gör att vi snabbt kan få bort regnvattnet från den bebyggda miljön. Problemet är att dagens system inte är dimensionerat för stora eller extrema regn. Vid kraftiga regn är systemen för små och vi kan snabbt drabbas av översvämningar. Klimatet är dessutom på väg att förändras vilket leder till ökade regnmängder. I Riktlinjer för hållbar dagvattenhantering går vi igenom hur vi ska säkerställa en bra dagvattenhantering i framtiden.

Norrköpings kommuns vision 2035

Den nya riktlinjen tydliggör kommunens ambition för en hållbar dagvattenhantering utifrån Norrköpings kommuns vision 2035. Den ska även öka medvetenheten om hur alla samhällsaktörer inom och utanför kommunen kan bidra för att uppnå en hållbar dagvattenhantering. Den nya riktlinjen ska dessutom fungera som ett stöd i all samhällsbyggnad, från planering och byggande till förvaltning och drift.

Fem områden

Riktlinjerna är indelade i fem olika områden. Inom varje område finns ett antal åtaganden som tillsammans ska fungera som stöd för att skapa en hållbar dagvattenhantering. De fem områdena är:

  • Dialog, samarbete och en tydlig ansvarsfördelning
  • Bebyggelse med en effektiv, robust och långsiktigt hållbar dagvattenhantering
  • Alla bidrar till att ta hand om dagvattnet
  • Friska kustvatten, sjöar, vattendrag och grundvatten
  • Dagvatten som en tillgång i den bebyggda miljön

Vill du veta mer?

Riktlinjerna för dagvatten som är beslutad av Kommunfullmäktige hittar du på Norrköpings kommuns webbplats:

Dagvatten (på norrkoping.se) 

Dela sidan: