närbild av rännstensbrunn där vatten och löv rinner ner

Rännstensbrunnar

Rännstensbrunnar som finns på gator och inne på fastigheter är till för att ta hand om regnvattnet. Om brunnarna har blivit igensatta av löv, grus och skräp kan vattnet inte rinna undan, utan blir stående i stora pölar.

Det är viktigt att brunnarna fungerar eftersom en igensatt brunnar kan leda till marköversvämningar, som i sin tur ofta leder till att bostadshus får in vatten.

Det är väghållaren som är ansvarig för brunnarna med galler i gatan.  Oftast är det samhällsbyggnadskontoret på Norrköpings kommun eller en vägförening som är väghållare. Samhällsbyggnadskontoret når du genom att ringa Kontaktcenter på telefonnummer 011-15 00 00.

Är du ansvarig för en väg med rännstensbrunnar?

Töm brunnen på grus och sand

Brunnarna ska kontrolleras regelbundet och tömmas så ofta på sand och grus att “skräpnivån” i brunnen är lägre än utloppet till ledningsnätet. Om “skräpnivån” är högre kommer sand, grus och skräp att följa med vattnet ut i ledningsnätet och orsaka problem längre fram.

Det är viktigt att sand som följer med regnvattnet ner i brunnen, stannar i brunnen och inte följer med ut på ledningsnätet. Ett sätt att undvika detta är att bara använda brunnar med sandfång och att rensa brunnen regelbundet.

Vi uppmanar dig som väghållare att tömma brunnar på sand, grus och skräp på trafikerade gator årligen. Brunnar på gång- och cykelvägar ska tömmas var tredje år. 

Hur kan jag kontrollera om brunnen måste rensas oftare än er rekommendation?

  • Öppna gallret och titta ner. Använd en pinne och peta i botten för att se om det är mycket grus, sand, löv och annat skräp i brunnen.
  • Gå ut när det regnar och se om regnvattnet kan rinna undan i brunnen eller om det blir stående i stora pölar runt brunnen.

Hur vet jag om brunnen och tillhörande ledningar ska bytas ut?

Kontakta en entreprenör och be dem kontrollera skicket. Det kan vara en god idé att beställa en filmning av ledningarna och brunnen för att se hur det ser ut.

Vad händer i ledningsnätet om brunnen inte blir rensad?

Om det finns mycket skräp i brunnen så leds skräpet in i det kommunala ledningsnätet. Det leder till problem med ledningarna och pumpstationerna.  I värsta fall kan de sättas igen vilket kan leda till en marköversvämning. 

Förhindra stopp

Det är också viktigt att du som fastighetsägare eller väghållare ser till att grus, lera, betong eller liknande som kan orsaka stopp inte rinner ner i brunnarna.

Ansvaret för rännstensbrunnar

Nodra äger ledningsnätet fram till fastighetens förbindelsepunkt. Innanför förbindelsepunkten äger du som fastighetsägare ledningsnätet. Det innebär att du även ansvarar för rännstensbrunnarna inne på din fastighet.

Om gatubrunnen ligger inom vägföreningsområde är det vägföreningens ansvar att se till att rännstensbrunnarna fungerar.

Dela sidan: