Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Husets dräneringsvatten och vatten från taket via stuprör ska vara kopplat till det allmänna dagvattennätet eller lösas med en teknik som kallas Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD. Det innebär att du som fastighetsägare tar hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet. Nodra förespråkar i första hand att du tar hand om dagvattnet från din tomt genom LOD.

När du som fastighetsägare planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på din tomtmark bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Många äldre hus med källare har sin husdränering kopplad på det kommunala ledningsnätet för spillvatten, vilket inte längre är tillåtet.

Innan du kopplar om dag- och dräneringsvattnet

Innan du bestämmer dig för hur du ska ta hand om dag- och dräneringsvattnet är det viktigt att du gör en undersökning av markförhållandena på tomten. Markens genomsläpplighet och grundvattennivån är viktiga faktorer att ta hänsyn till. Tänk på att:

 • Gräsmattan måste luta något bort från huset för att undvika fuktproblem i grunden och längs källarväggar. En lutning på 5 centimeter per meter är bra.
 • Lägg en plattrad närmast husgrunden eller se till att det är väldränerat runt grunden. Om du lägger plattor, lämna en liten spalt på cirka 5 cm mellan plattor och grund.
 • Tomtytan ska vara minst 1-2 gånger större än takytan för att kunna ta hand om takvattnet.
 • Det är inte tillåtet att leda ut vattnet på gatan eller in på grannens tomt.
 • Du som fastighetsägare är ansvarig för driften av din anläggning. Om det uppstår problem på grund av de bortkopplade stuprören så är det ditt ansvar att åtgärda de problemen. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor.

Koppla om stuprör

När du ska koppla bort ditt stuprör från dräneringsledningen är det viktigt att du är noggrann med proppningen av de gamla stuprörsavloppen så att det varken kan komma upp eller ned något i dem.

  1. Kapa det gamla stuprörsavloppet cirka 15 cm under mark.
  2. Krama ihop en hård pappersboll, pressa ned den en bit i röret och häll i betong så att det svämmar över kanten.

Illustration av ett proppat rör under marken och ett stuprör som leds från husväggen

Du kan sedan ta hand om dagvattnet från stuprören med hjälp stuprörsutkastare med ränndal, regntunna eller stenkista.

Stuprörsutkastare med ränndal

Dagvatten från tak kan tas omhand genom att använda stuprör med utkastare (böjen i slutet på stupröret) och ränndalsplattor. Plattorna avleder vattnet till en lämplig gräsyta på tomten, där vattnet kan tränga ner i marken.

Så gör du

 1. Lägg en plattrad närmast husgrunden eller se till att det är väldränerat runt grunden. Om du lägger plattor, lämna en liten spalt på cirka 5 cm mellan plattor och grund.
 2. Plantera aldrig växter direkt mot husgrunden, lämna ett mellanrum.
 3. Använd gärna ett stuprör med förlängd utkastare. Avståndet mellan utkastaren och ränndalen bör vara max 5 cm.
 4. Stampa och bearbeta ytan där du ska placera ränndalen. Vid behov, använd en fiberduk under ytan.
 5. Lägg på sandblandad matjord ovanpå den bearbetade ytan.
 6. Använd en tät och skålad vattenavledare till exempel ränndalsplattor i betong.
 7. Placera ränndalen så att den mynnar ut över en gräsyta.
 8. Placera erosionsskydd av makadam närmast utloppet.

Illustration som visar marken i genomskärning och stupröret med utkastare. De olika stegen är utplacerade med siffror i bilden.

Regntunna

Ett annat enkelt sätt att ta hand om regnvattnet från taket är att låta stuprören mynna ut i en tunna. Vattnet kan sedan användas till att vattna på tomten.

Tunnan har en begränsad volym och kan därför bli full om det regnar under en längre period. Det är därför viktigt att se till att vattnet kan ledas bort från husgrunden när behållaren är helt fylld. En lösning är att ha en slang som leder ut överskottsvatten. En annan lösning är att montera en slags utkastare på stupröret. När utkastaren är stängd leds vattnet till tunnan och när den är öppen leds vattnet ut i gräsmattan, förslagsvis via en ränndal.

Illustration som visar soptunna med tappkran och slang för överskottsvatten. Placerad under stuprör.

Stenkista

Vid häftigt regn eller snösmältning kan det hända att tomtytan inte räcker till för infiltration. Då kan du öka markens kapacitet att ta hand om vattnet genom att gräva ner en stenkista. Dagvattnet passerar ner genom stupröret via ett lövrens (nummer 1 i bilden) och vidare i en ledning till stenkistan som är fyllt med singel (nummer 2 i bilden). Stenkistan är förbunden med markytan med ett stående, singelfyllt rör för att få viss rensning och evakuering av överskottsvatten (nummer 3 i bilden). Stenkistor blir med tiden igentäppta. Hur lång tid detta tar varierar men kan uppskattas till ungefär tio år. Stenkistan måste då grävas upp och bytas ut.

Dimensioneringsexempel: cirka 1 kubikmeter singel / 35 kvadratmeter takyta klarar 10 mm regn.

Illustration som visar marken i genomskärning och stuprör som leds till en stenkista.

Dräneringsvatten

För att förhindra att dagvatten tränger upp i dräneringen bör du som fastighetsägare vid ombyggnad av ditt dräneringssystem installera en dränkbar pump som lyfter dräneringsvattnet upp till marknivån så att det sedan med självfall via en dagvattenbrunn kan rinna till den kommunala ledningen. Pumpning anses vara det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. För att ytterligare skydda dig mot översvämning kan du med fördel installera en backventil efter pumpen. Läs mer om olika skyddsåtgärder för att undvika källaröversvämning.

Skydda ditt hus från översvämning

Illustration som visar marken i genomskärning med stuprör som leds till en pump, vidare till en brunn och sedan till kommunala dagvattenledningen

Bidrag för omkoppling

Från 1 januari 2023 kan du tyvärr inte längre ansöka om bidrag från Nodra för dina kostnader för att koppla bort stuprör och dränering från spillvattenledningen.

Dela sidan: