Stuprör och dräneringsanslutning

Husets dräneringsvatten ska vara kopplat till en dagvattenledning eller lösas med en teknik som kallas Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD. Det gäller även för vatten från taket via stuprör. När du som fastighetsägare planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på din tomtmark bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Många äldre hus med källare har sin husdränering kopplad på det kommunala ledningsnätet för spillvatten, vilket inte längre är tillåtet.

Vad är Lokalt Omhändertagande av Dagvatten?

Lokalt Omhändertagande av Dagvatten, LOD, innebär att du som fastighetsägare tar hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet.

Dagvatten kan med LOD:

  • infiltreras i marken
  • fördröjas i en damm
  • ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort.

Nodra förespråkar i första hand att dagvatten ska tas om hand lokalt genom LOD. I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det allmänna dagvattennätet.

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Du kan få bidrag

Du som fastighetsägare kan söka bidra för dina kostnader för att koppla bort stuprör och dränering från spillvattenledningen. Du får en engångsersättning om maximalt 1 000 kr För bortkoppling av stuprör. För bortkoppling av dränering får du en engångsersättning om maximalt 7 000 kr. Vid behov av en pump får du en engångsersättning om maximalt 2 000 kr.

Du måste alltid skicka med kvitton till din ersättningsansökan eftersom storleken på bidragen är baserade på de kostnader som du har haft för bortkopplingen. Använd blanketten som du hittar via länken nedan för att skicka in din ansökan om bidrag.

Blanketter och e-tjänster

Bidragen betalas ut under förutsättning att:

  • bortkopplingen är utförd inom utsatt tid.
  • personal från Nodra har gjort en godkänd slutbesiktning av bortkopplingen.

Dela sidan: