Stuprör och dräneringsanslutning

Husets dräneringsvatten ska vara kopplad till en dagvattenledning eller lösas med en teknik som kallas LOD. Det gäller även för vatten från taket via stuprör. När du som fastighetsägare planerar att dränera om en husgrund eller lägga om ledningar på tomtmark bör du se över hur ledningarna är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Många äldre hus med källare har sin husdränering kopplad på det kommunala ledningsnätet för spillvatten. Det är inte längre tillåtet.

Vad är LOD?

LOD betyder Lokalt Omhändertagande av Dagvatten. LOD innebär att du som fastighetsägare tar hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet.

Dagvatten kan:

  • infiltreras i marken
  • fördröjas i en damm
  • ledas bort på ytan till en genomsläpplig mark lite längre bort.

Norrköpings kommun förespråkar i första hand att dagvatten ska tas om hand lokalt genom LOD. I de fall det inte är möjligt att lösa dagvattnet lokalt med LOD kan fastigheterna ibland ansluta sig till det allmänna dagvattennätet. I broschyren Dag- och dräneringsvatten finns mer information hur du som fastighetsägare kan ta hand om dagvattnet på din fastighet.

Du kan få bidrag!

Du som fastighetsägare kan söka bidra för dina kostnader för att koppla bort stuprör och dränering från spillvattenledningen.  För bortkoppling av stuprör får du en engångsersättning om maximalt 1 000 kr. För bortkoppling av dränering får du en engångsersättning om maximalt 7 000 kr. Vid behov av en pump får du en engångsersättning om maximalt 2 000 kr.

Kvitton måste alltid bifogas ersättningsansökan eftersom storleken på bidragen baseras på de kostnader som du har haft för bortkopplingen. Använd blanketten till nedan för att skicka in din ansökan om bidrag.

Bidragen betalas ut under förutsättning att:

  • bortkopplingen är utförd inom utsatt tid.
  • personal från Nodra har gjort en godkänd slutbesiktning av bortkopplingen.

 Blanketter och broschyrer

Så tar du hand om dag- och dräneringsvatten på din tomt

Ansökan om ersättning för utlägg för omkoppling av stuprör eller dränering

Blankett för bidrag för omkoppling av stuprör och dränering

Dela sidan: