Åby vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC0,5-20**20
Färgmg Pt/l <530
TurbiditetFNU0,11,5
KonduktivitetmS/m16,4250
Totalt organisk kolTOCmg/l5,5
Luktingensvag
Smakingensvag
pH8,27,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l63
Total hårdhet° dH4,115
KalciumCamg/l28100
MagnesiumMgmg/l0,9230
NatriumNamg/l3,3100
KaliumKmg/l<2
JärnFemg/l<0,050,200
ManganMnmg/l<0,020,050
AluminiumAlmg/l0,030,100
KopparCumg/l<0,010,20
BlyPbmg/l0,0000490,010
KadmiumCdmg/l<0,000010,0050
KvicksilverHgmg/l<0,000100,0010
ArsenikAsmg/l0,000120,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,000020,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l<0,0050,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050***0,09
SulfatSO4mg/l5,2100
KloridClmg/l13100
FluoridFmg/l<0,11,5
AmmoniumNH4mg/l<0,030,50
NitritNO2mg/l0,0660,10
Tot aktivt klorCl2mg/l0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
***Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: