Borgs vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetRåvatten Glan medelDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC0,5-2,50,5-23**20
Färgmg Pt/l 30<530
TurbiditetFNU2,00,101,5
KonduktivitetmS/m1623250
Totalt organisk kolTOCmg/l6,52,75,5
Luktsvagingensvag
Smakingensvag
pH7,88,47,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l4970
Total hårdhet° dH3,1515
KalciumCamg/l1836100
MagnesiumMgmg/l2,52,630
NatriumNamg/l9,39,6100
KaliumKmg/l2,02,1
JärnFemg/l0,089<0,0200,200
ManganMnmg/l0,019<0,0100,050
AluminiumAlmg/l0,0670,0100,100
KopparCumg/l<0,020<0,0200,20
BlyPbmg/l0,000120,0000500,010
KadmiumCdmg/l<0,000020<0,0000200,0050
KvicksilverHgmg/l<0,00010<0,0000100,0010
ArsenikAsmg/l0,00310,000220,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,00001<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,0001<0,00010,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l<0,00040,010,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050***<0,0050***0,09
SulfatSO4mg/l1945100
KloridClmg/l1112100
FluoridFmg/l<0,20<0,201,5
AmmoniumNH4mg/l0,062<0,0100,50
NitritNO2mg/l0,0200,0460,10
Tot aktivt klorCl2mg/l-0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Temperaturen varierar kraftigt beroende på årstid. Sommartid kan temperaturen på vattnet från
ytvattenverken vara över 20° C periodvis pga av att ytvattnet i sjön värms upp av solen.
***Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: