Kvarsebo vattenverk

Dricksvattnets kemiska och mikrobiologiska status presenteras nedan. Angivna siffror är ett medelvärde av ett antal analyser som vi har gjort.

Ämne/EgenskapEnhetDricksvatten medelGränsvärde för dricksvatten hos användare*
TemperaturC5-1120
Färgmg Pt/l <530
TurbiditetFNU0,11,5
KonduktivitetmS/m29,3250
Totalt organisk kolTOCmg/l5,5
Luktingensvag
Smakingensvag
pH8,27,5-9,0
AlkalinitetHCO3mg/l130
Total hårdhet° dH7,015
KalciumCamg/l35100
MagnesiumMgmg/l9,130
NatriumNamg/l11100
KaliumKmg/l3
JärnFemg/l<0,050,200
ManganMnmg/l<0,020,050
AluminiumAlmg/l<0,020,100
KopparCumg/l0,0000980,20
BlyPbmg/l<0,000020,010
KadmiumCdmg/l<0,000010,0050
KvicksilverHgmg/l<0,000100,0010
ArsenikAsmg/l0,0000400,010
Bekämpningsmedel, totalt 28 st.mg/l<0,000010,00050
Polycykliska aromatiska kolväten, totalPAHmg/l<0,000020,00010
Trihalometaner, totaltTHMmg/l<0,0050,050
Perfluorerade syrorPFAAµg/l<0,0050**0,09
SulfatSO4mg/l17100
KloridClmg/l16100
FluoridFmg/l0,271,5
AmmoniumNH4mg/l<0,020,50
NitritNO2mg/l<0,0030,10
Tot aktivt klorCl2mg/l0,4
Odlingsbara mikroorg. 22 °Cst/ml<1100
Koliforma bakterier, 35 Cst/100ml<1påvisad
Escherichia colist/100ml<1påvisad
Clostridium perfringensst/100ml<1påvisad

*Gränsvärden där dricksvattnet hos användaren ska bedömas som tjänligt med anmärkning.
**Med dagens analysmetoder kan vi inte mäta halter lägre än 0,0050 µg/l. (µg = miljondels gram)

Dela sidan: