Vattenskyddsområden

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. För att vi ska kunna behålla ett gott och säkert dricksvatten även i framtiden behöver vattnet skyddas. Därför finns vattenskyddsområden med tillhörande skyddsföreskrifter för vattentäkter.

Det är Länsstyrelsen eller kommunen som bestämmer om ett område ska vara ett vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdena är oftast skyltade med gula skyltar med text Vattenskyddsområde. Dessa visar var du ska vara extra försiktig.

Vid olycka

Om det händer en olycka inom ett vattenskyddsområde måste Räddningstjänsten larmas. Kontakta SOS Alarm på telefonnummer 112.

Vattenskyddsområden inom Norrköpings kommun

  • Glan
  • Gruvstugan
  • Halsbråten och Stubbetorp
  • Kvarsebo
  • Nedre Glottern
  • Simonstorp
  • Lilla Hummelvik

Föreskrifter för att skydda vattnet

Varje område har specifika skyddsföreskrifter som talar om vad man inte får göra inom vattenskyddsområdet och när det krävs tillstånd eller anmälan för att bedriva vissa typer av verksamheter. De reglerar i första hand verksamheter där risken är stor att kemikalier och andra ämnen kan hamna i vattnet. Det gäller till exempel industrier, jordbruk, avloppsanläggningar och större väg- och byggprojekt.

Naturvårdsverkets karta över skyddad natur visar bland annat vilka vattenskyddsområden som finns i Sverige. I kartan hittar du även föreskrifterna för respektive område.

Skyddad natur på Naturvårdsverkets webbplats

Anmälan och tillstånd söks hos Samhällsbyggnadskontoret som har tillsyn över att föreskrifterna följs.

Information om vattenskyddsområden på norrkoping.se

Om du bor eller rör dig inom ett vattenskyddsområde är det extra viktigt att du hanterar skadliga ämnen på ett sådant sätt att du inte förorenar mark, grund- eller ytvatten. Tänk på att aldrig tvätta bilen på hårdgjorda ytor, som till exempel asfalt. Då är risken stor att det smutsiga tvättvattnet rinner orenat ut i vattentäkten.

Dela sidan: