Planerade och pågående VA-arbeten

Här kan du se var vi förnyar och bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet just nu.

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde.

Vatten- och avloppsplan (på norrkoping.se)

Kartan nedan visar var Nodra har planerade och pågående VA-arbeten just nu. Läs mer om respektive VA-arbete under kartan.

Vattenledningarna i Breda vägen och Apelgatan är drabbade av flertalet akuta vattenläckor med stor påverkan på trafiken i samband med läcklagningar. Samtidigt som vi byter ut vattenledningarna läggs separata ledningar för spillvatten och dagvatten. Det syftar till att dagvattnet inte ska gå till reningsverket.

Tidplan

Planen är att vi ska vara klara med arbetet mars 2023.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Häv och Gräv i Östergötland AB som utför arbetet.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Haga och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Breda vägen under arbetet. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Häv och Gräv:
Henrik Carvelid 070-6094719
Karl-Johan Moberg 070-9711567

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2 januari 2023

Vi kommer att byta ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen, se röd linje nedan. Nodra ansvarar för och bekostar allt grävarbete och återställning. Om det blir aktuellt att gräva en bit in på din tomt kommer vi att ta kontakt med dig.

Karta som visar var vi gräver i i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i april 2023. Planen är att vi ska vara klara med arbetet till hösten 2023.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Haga och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Besiktning

Nitro consult arbetar på uppdrag av Nodra med att utföra besiktningar på ett antal byggnader. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande markarbeten utförs för- och efterbesiktningar på byggnader i området. Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet vid Bäckalundsvägen och Blåvångsvägen under arbetet. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Kontakt

Projektledare är Johan Bredin som nås på:
Tfn: 011-15 36 46
E-post: johan.bredin@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2023-03-15

Vi förnyar ledningarna för dricksvatten, spillvatten och dagvatten i Bossgårdsvägen, Bygdevägen, Oklundavägen och Gyllingevägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i september 2022 och beräknas vara klart i april 2023 om allt går enligt plan.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Häv & Gräv som utför arbetet. Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 06.30 och 16.00 måndag till torsdag och mellan kl. 06.30 och 13.00 på fredagar.

Besiktning av fastigheter

Nitro Consult har gjort riskanalys och förbesiktningar av berörda fastigheter.

Vattenavstängningar

Vi informerar om eventuella vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Östra husby och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Det kommer ibland att vara begränsad framkomlighet i vissa delar av området. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Sophämtning för boende på Oklundavägen

På grund av arbetet vid Bossgårdsvägen kommer sophämtningen påverkas för boende på Oklundavägen 1-18 från och med den 14 november. Vi kommer att flytta sopkärlen för boende på Oklundvägen 1-18 till Gyllingevägen, se plats för sopkärlen på bilden nedan. Sophämtningen kommer att ske enligt ordinarie hämtningsdag men kommer endast hämtas vid angiven plats.

Vi ber om ursäkt för besväret.

Kontakt

Jens Stenman
Projektledare, projkon
0763-11 78 69
Jens.stenman@projkon.se

Dennis Hammargren
010-210 30 20
dennis.hammargren@nodra.se

Häv & Gräv: Pelle Mattsson, telefon: 073-517 87 16

Senast uppdaterat 2022-11-10

Nodra planerar att utforma gräsytan intill Nyköpingsvägen, söder om Gästgivarevägen 1, så att tillräckligt mycket dagvatten från Gästgivarevägen kan renas och fördröjas innan det når Pjältån med dess skyddsvärda naturmiljö. Rening och fördröjning ska uppnås genom ett ringlande gräsbeklätt dike i kombination med en fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn. Bilden nedan visar var fördjupningen och diket anläggs.

Satellitkarta över arbetsområdet med beskrivning av kommande dagvattenhantering

Karta som visar var fördjupningen och diket anläggs. Klicka på bilden för att förstora.

Tidplan

Tidplanen har blivit framskjuten. Vi uppdaterar så snart vi har en ny tidplan.

Anpassning till ökade regnmängder

Projekteringen av gräsytan för en hållbar dagvattenhantering är ett fortsatt arbete på de åtgärder som vi har gjort i området. I samband med att vi förnyade vattenledningarna i södra delarna av Gästgivarevägen för att minska risken för vattenläckor, utökade vi även kapaciteten på dagvattenledningarna för att kunna avleda större mängder dagvatten vid kraftiga regn och därmed minska risken för översvämningar i området. Det är vid dessa kraftiga regn som dagvattnet måste ta vägen någonstans. Istället för att översvämma och skada vägar och fastigheter eller Pjältån, behöver vi utforma ett utlopp som renar, fördröjer och säkerställer ett tillräckligt stort flöde från husen och gatorna.

Riktlinje för dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Enligt den ska Nodra aktivt arbeta för att miljö- och klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar. Att utforma ett ringlande dike i kombination med fördjupning i gräsytan istället för att bara ha en dagvattenledning från Gästgivarevägen till Pjältån är en del av detta viktiga arbete.

Foto på fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn.

Bilden visar en fördjupning i gräsytan på en annan ort, som liknar den vi planerar att anlägga intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen. Klicka på bilden för att förstora.

Projektledare

Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post peter.jonander@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-14

Vattenfall bygger ut ställverksanläggningen i Eksund. Det gör att vi behöver lägga om våra ledningar inne på ställverksområdet. Arbetet kommer ske i 3 etapper.

I etapp 1 förläggs provisoriska vatten- och avloppsledningar i den östra delen av Gäddvägen, nya permanenta ledningar mellan Gösgången 3 och 8, samt en provisorisk pumpstation nedanför Gäddvägen 28.

I etapp 2 förses Fastigheterna Gäddvägen 23, 25, 27 och 28 med varsin LTA-station. Vatten- och spillvattenledningar förläggs i Gäddvägen och blir permanent lösning. Den provisoriska pumpstationen kopplas bort. Uppgrävda asfaltsytor återställs med ny beläggning.

I etapp 3, som genomförs efter det att ombyggnaden av ställverket är klar (2023), kommer att beröra fler gator och kunder. Detta för att säkerställa funktionen på ledningsnätet och säkra redundansvägar genom samhället mot Strandhugget.

Tidplan

Den del av etapp 2 som innebär installationen av LTA-stationer och inkoppling på nya tryckspilledningen kommer att återupptas. Senast den 31 mars 2023 ska fastighetsägarna för Gäddvägen 23, 25, 27 och 28 ha installerat pumpstationen på sin fastighet. Mer information om detta har vi skickat ut via brev. Efter det kommer Nodra att driftsätta pumpstationerna och koppla bort den provisoriska pumpstationen. När Etapp 2 är helt slutförd återställs Gäddvägen med ny asfaltsbeläggning.

Vi beräknar att börja med etapp 3 under 2023 när ställverket är färdigställt. Vi informerar mer om detta under 2023.​

Tidigare arbeten

Etapp 1 och arbetet med vattenledningarna i etapp 2 är slutfört.

Besiktning av närliggande fastigheter

Företaget Nitroconsult utför, på uppdrag av oss, fasadbesiktningar, invändiga besiktningar och provtryckning av skorstenar på de fastigheter som ligger inom ca 50 m från de platser där vi behöver spränga. Du som berörs av dessa arbeten blir direkt kontaktad av Nitroconsult.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Vi och våra entreprenörer kommer att göra vårt bästa för att minimera påverkan för dig som fastighetsägare.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Eksund och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

Dennis Hammargren projektledare och kan nås på telefon 010- 210 30 20 eller via e-post dennis.hammargren@nodra.se

Entreprenör: Peab AB

Senast uppdaterad: 2022-09-30

Vi kommer att byta ut spill-, dag- och dricksvattenledningarna i Frivaktsgatan för att minska risken för läckor.

Tidplan

Vi planerar att börja arbetet under hösten 2022. Planen är att vi ska vara klara med arbetet i under våren 2023.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Lindö och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer på nodra.se. 

Trafik

Nu påbörjar vi grävningsarbetet för att förnya ledningarna i Frivaktsgatan. Vi vill därför be er att endast parkera era bilar på garageuppfarten. Under arbetet kommer stora arbetsfordon och maskiner behöva framkomlighet för VA-arbetet men även för att undvika skador på era bilar.

Kontakt

Projektledare är Johan Bredin som nås på:
Tfn: 011-15 36 46
E-post: johan.bredin@nodra.se

Senast uppdaterad: 2022-09-21

Under våren kommer vi påbörja arbetet med att förnya samtliga vatten- och avlopps ledningar (VA) i Kapplandsgatan. Vi har under många år haft återkommande vattenläckor och riskerar ledningskollaps i både spill- och dagvatten ledningarna.

Vi kommer att gräva fram till 0,5 m från tomtgräns för att ansluta tomternas servisledningar till det som vi kallar för förbindelsepunkten. Detta kan medföra att vi behöva göra mindre grävarbete på vissa tomter vid tomtgränsen. Om det är så kommer vi att tillsammans med fastighetsägaren att inspektera och dokumentera nuvarande skick av det vi eventuellt behöver gräva upp så att vi därefter kan återställa tomten till ursprungligt skick.

Vattenavstängningar och begränsad framkomlighet

Under hela genomförandet kommer fastigheterna ha tillgång till våra VA-tjänster, bortsett från kortare stopp på max 4 timmar i samband med anslutning av tomternas VA-serviser. Det kan även förekomma att de boende under kortare perioder (3 -5 dagar) inte kommer kunna köra bil fram till sin tomt.

Tidplan

Just nu pågår projektering och vi planerar att börja arbetet under våren. Under projekteringen kan vi befinna oss på gatan för att mäta och eventuellt även fota befintligt skick av gatan. Hela arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Projektledare: Roger Allen
Telefon: 011-15 36 18
E-post: roger.allen@nodra.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Nu byggs etapp 4 om totalt cirka 60 hektar som inkluderar verksamhetsmark, naturområden och nya gator. Kommunen bygger ut gator, ledningar och andra tekniska anläggningar.

Klinga verksamhetsområde, etapp 4

Nodras uppdrag

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp, samt anlägger dagvattenanläggningar.

Entreprenadstart var i januari 2022 och arbetet beräknas pågå till slutet av 2023. Häv och gräv utför arbetet på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Helena Aspdahl, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 36 08
E-post: helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2022-02-16

Vi bygger ut vatten och avlopp till Kungsängens verksamhetsområde

Söder om Arkösundvägen planerar nu kommunen för ett nytt område med plats för upp till 20 företag och en ny skola.

Kungsängens verksamhetsområde byggs ut (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Entreprenör

Nordisk Mark och Anläggning AB (NMA).

Kontakt

För mer information och frågor rörande Nodras projekt kontakta:

Peter Jonander, projektledare på Nodra
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Nordisk Mark och Anläggning AB (NMA)
Bengt Rolf , arbetsledare. Tfn: 076-8351417
Björn Johnsson, platschef. Tfn: 070-4331971

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Som ett led i att säkra vattentjänster i området Lagerlunda kommer vi att påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar och brunnar i området. Projektet sträcker sig från korsningen Kvillingegatan/Kollbergsgatan till korsningen Kollbergsgatan/Ingelstagatan till korsningen Ingelstagatan/Fogdegatan vidare till korningen Fogdegatan/Kvillingegatan.

Tidplan

Just nu pågår projektering och vi planerar att påbörja arbetet under försommaren 2023. Planen är att vara klara med arbetet runt årsskiftet 2023/2024.

Entreprenör

Projkon leder arbetet på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Projektledare: Mats Webjörn
Telefon: 070-961 19 90
E-post: mats.webjorn@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Under 2023 kommer vi att göra undersökningar i gatorna Dalgången, Romaregatan, Tvåbackarbrinken, samt del av Storsvängen och Odalgatan samt vid behov även på kringliggande fastigheters tomter och källare.

Karta som visar området i Oxelbergen som berörs av undersökningarna.

Den blåmarkerade ytan i kartan visar de gator och fastigheter som omfattas av undersökningarna.

Tidplan

Undersökningarna startar vecka 10 och beräknas pågå till ungefär oktober 2023.

Du blir kontaktad av oss

Vi kommer att kontakta dig som äger en fastighet i området för att höra om det är möjligt att bestämma en tid när du kan ge oss tillgång till din källare. Det är bra om du har möjlighet att vara med under besöket. Då kan vi ha en dialog om undersökningen och vårt kommande arbete.

Liten påverkan på framkomligheten

Vi kommer att mäta in brunnar, göra miljöprovtagningar och borra på några ställen i gatorna. Gatorna kommer att kunna hållas öppna men med tillfälliga begränsningar i framkomligheten vid borrpunkterna. Vi bedömer att framkomligheten till parkeringar påverkas i liten utsträckning.

Strategisk förnyelse av VA-ledningar

Undersökningarna kommer att ge oss underlag för vår fortsatta planering att förnya gamla vatten och avloppsledningar i Oxelbergen och därmed minska risken för framtida vattenläckor. Vi planerar även att gräva ner separata ledningar för spillvatten och dagvatten vilket minskar risken för översvämning vid kraftiga regn. Arbetet med att förnya ledningarna beräknas starta under 2024 och planeras att pågå i etapper under ungefär ett år. Du kommer att få mer information om arbetet innan start.

Kontakt

Paul Englund, projektledare på Nodra
011-15 36 12
paul.englund@nodra.se

Håkan Kronander, projektör på Nodra
011-15 36 32
hakan.kronander@nodra.se

Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området.

Den första etappen sträcker sig från korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.

Tidplan

Just nu pågår projektering och vi planerar att börja arbetet under försommaren 2023. Planen är att vi ska vara klara med arbetet runt årsskiftet 2023/2024.

Entreprenör

Projkon leder arbetet på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Projektledare: Mats Webjörn
Telefon: 070-961 19 90
E-post: mats.webjorn@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Vi kommer att renovera spill- och dricksvattenledningarna i Råg- och Kornvägen samt gräva ner en ny ledning för dagvatten.

Tidplan

Vi planerar att börja arbetet under vecka 13. Planen är att vi ska vara klara med arbetet i mitten av juni.

Informationsmöte

Tid: Tisdag 28 mars kl. 16.00.
Plats: Korsningen mellan Råg- och Kornvägen.

Vi bjuder in boende till ett kortare informationsmöte utomhus där vi och entreprenören Häv & Gräv presenterar hur upplägget på arbetet, vilka som berörs under vilka tider, framkomlighet med mera, samt svarar på frågor. Varmt välkomna!

Entreprenör

Det är vår entreprenör Häv & Gräv i Östergötland AB som kommer att utföra arbetet. Kontaktuppgifter till platsledningen hittar du längre ner. Arbetet kommer att pågå under dagtid mellan kl. 06:30 och 16:00, förutom fredagar då arbetet avslutas 13:00.

Besiktning av fastigheter

C3S kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS 

Begränsad framkomlighet

Vägen kommer att stängas av för fordonstrafik under byggtiden och det kommer vara väldigt begränsad framkomlighet dagtid medans arbete pågår. Under helgerna ska gatan hållas öppen för passage med fordon. Det kommer även vara begränsad framkomlighet Råg- och Kornvägen under hela byggtiden, även om schaktningsarbetet inte är aktivt på just den gatan. Det kommer att köra arbetsfordon till och från området under hela perioden som vi utför arbetet. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Sophämtningen och post

Vi kommer att flytta ut era soptunnor till Häv & Grävs etablering på gräsytan utanför Kornvägen 2 inför de dagar som soporna ska hämtas.

Tillfälliga brevlådor kommer att hängas upp i anslutning till etableringen.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Per-Olov (Pelle) Mattsson
Telefon: 073-517 87 16
E-post: per-olov.mattsson@projkon.se

Platschef Häv & Gräv: Henrik Carvelid
Telefon: 070-609 47 19
E-post: hc@havograv.se

Senast uppdaterad 2023-03-23

Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Nodra bygger ut vatten och avlopp till Sandbyhov. Projektet genomförs tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret.

Sandbyhov (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Vi bygger ut vatten och avlopp till Sandtorp.

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område, Sandtorp, med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker.

Sandtorp (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Jens Stenman
Projektledare, Projkon
0763-11 78 69
Jens.stenman@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-02-14

Vi byter ut och flyttar ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i området runt Sigynvägen och Idunvägen för att minska risken för källaröversvämningar och säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall. Arbetet ingår i Nodras strategiska förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät för att vi ska fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster.

Tidplan

Uppdaterad tidplan 2022-12-22: Vi är inne i slutfasen av entreprenaden. Efter vintern återställer vi grönytor och vägar innan vi är helt klara i området.

Sammanfattning av vårt arbete

Vi kommer att proppa befintliga dagvattenutlopp i Svintunaån och istället leda dagvattnet i en ny dagvattenledning från Idunvägen till Svinsjön längs med gång- och cykelvägen norr om Sigynvägen-området. Längs samma sträcka kommer vi också att byta ut befintliga vattenledningar, ventiler och spillvattenledningar.

Vi kommer att byta ut en dagvattenledning i gångvägen mellan fastigheterna Sigynvägen 115-117.

Nära Idunvägen 67 och 72 kommer vi att lägga om och byta ut samtliga befintliga ledningar. Vi bygger också bort en kraftig svacka på ledningen som idag måste renspolas varannan månad för att upprätthålla funktionen.

Entreprenör

Skanska kommer att utföra arbetet som kommer att pågå vardagar under dagtid mellan kl. 06.30 och 16.00. Skanska kommer att ha sin etablering på grönytan norr om gästparkeringen.

Besiktning

Vi kommer att göra en riskanalys i området. Om det blir aktuellt med besiktning av närliggande fastigheter till arbetsområdet kommer besiktningsföretaget att ta kontakt med de fastighetsägare som blir berörda.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till de som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Gång- och cykelvägen längs norra delen av Sigynvägen-området kommer att vara helt avstängd under arbetet. På Idunvägen mellan Nannavägen och Idunvägen 72 kommer det att vara begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

Gästparkeringen bredvid Idunvägen 67 kommer att vara inom entreprenadområdet och därmed inte möjlig att använda under arbetet.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Projektledare

Carl Gistrand, extern projektledare på Nodra

telefonnummer: 0720-16 66 86

E-post: carl.gistrand@projkon.se

Senast uppdaterad: 2022-12-22

Nodra har byggt ut vatten och avlopp till Sikudden enligt kommunens vatten- och avloppsplan.
Sikudden ingår i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten).

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som kund

Så ansluter du dig

VA-utbyggnaden i Sikudden är nu besiktad och godkänd.
Instruktion för att ansluta till vatten och avlopp finns på Nodras hemsida under rubrik ”anslut till vatten och avlopp” enligt länk nedan:

Anslut till vatten och avlopp

Information från projektledaren

Uppdaterad: 2022-10-04

De som beställt sin VA-anslutning (se fram till punkt 3 i bifogad länk) får en överenskommelse gällande placeringen av pumpstationen med en checklista per post.

Vid frågor gällande pumpstationens placering och installation kontaktas Martin Malmberg 011-153515. När du har fått den kan du kontakta vår kundservice 011-151550 för att beställa en pumptank och påbörja arbetet på era fastigheter (se punkt 7 och 8).

I instruktionen som bifogas pumpstationen står det att en backventil ska tillhandahållas och monteras av fastighetsägaren. I Sikudden har Nodra valt att låta Skanska montera backventilen utanför fastigheten. Det ska därför inte medfölja någon backventil i leveransen.

Den asfalt som lades innan sommaren är ett bärlager. Under vår/sommar 2023 kommer Skanska att lägga ett slitlager (topplager).

Tack för överseende med störningarna under VA-utbyggnaden!

Vänliga hälsningar

Peter Jonander
Projektledare
Nodra AB

Anläggningsavgift

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala en engångsavgift som kallas anläggningsavgift oavsett om anslutning och driftstagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas eller inte. Hur stor din avgift blir beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till.

Fakturan för anläggningsavgiften skickar vi till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är oberoende av om din fastighet ansluts eller inte, eftersom den ska finansiera underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnät fram till fastigheten. När du ansluter din fastighet är det dags att beställa uppsättning av vattenmätare hemma hos dig och därefter börjar du även betala den rörliga avgiften, som baseras på hur mycket vatten du förbrukar

Brukningsavgift

Vattenmätare

Frågor om utbyggnadsprojektet

Peter Jonander är projektledare och kan nås på telefon 011-15 36 88 eller via e-post peter.jonander@nodra.se

Vid frågor gällande pumpstationens placering och installation kontaktas Martin Malmberg 011-153515

Skanskas produktionschef Carl Hermanson nås på telefon 010-449 78 96 eller via e-post carl.hermanson@skanska.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kontakta oss

Sidan senast uppdaterad: 2022-10-04

Oxelbergen ingår i vårt förnyelseprogram för VA-ledningsnätet. Stora delar av Oxelbergen har fortfarande så kallat kombinerat ledningsnät, där dagvatten och spillvatten avleds i samma ledning. Det ska vi nu ändra på till duplikatsystem (separata ledningar för dag- och spillvatten). Åtgärderna förväntas bidra till att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn.

Styrestagatan är första området i Oxelbergen som vi separerar ledningar för dag- och spillvatten. Vi kommer även att bygga ett underjordiskt dagvattenmagasin i grönområdet mellan parkeringsytan och NT-huset.

Vi gräver från parkeringsytan söder om Styrestagatan 20 till Vikboplan.

Tidplan

Vår entreprenör Skanska börjar arbetet den 1 december. Planen är att arbetet ska vara klart i slutet av mars 2023 innan Samhällsbyggnadskontoret börjar sina arbeten med ny hållplats med vändslinga.

Bussvändplats i Oxelbergen (på norrkoping.se)

Driftnyhet: VA-arbete på Styrestagatan från 1 december

Vi kommer även att lägga om ledningarna i Tingstagatan, troligen mars till maj, men tidplanen är osäker så vi kommer att uppdatera med tydligare tidplan längre fram.

Begränsad framkomlighet

Arbetena kommer att innebära en del begränsningar i framkomligheten för boende i området, men vi och Skanska arbetar för att minimera begränsningarna så mycket vi kan.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom lapp i trappuppgången, SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Oxelbergen och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Senast uppdaterad 29 november 2022

Kommunen planerar att underlätta fiskarnas vandring i Svintunaån samt även förbättra människornas promenadstråk. Läs mer om de planerade åtgärderna på kommunens webbplats.

Reglerdammar (på norrkoping.se)

Nodra behöver därför genomföra en ledningsflytt och passar på att förnya dåliga vattenledningar i anslutning till detta.

Tidplan

Planen är att arbetena påbörjas i februari och pågår till efter sommaren 2023.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Peab som utför arbetet.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Krokek och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Det kommer tidvis att vara avstängt mellan Hökvägen 16 – 20. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Peab:
Carl-Gustaf Granath 073-3848812
Jonas Almqvist 0733-375775

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Nodras uppdrag är att förse exploateringsområdet i Agetomta med kommunalt vatten och avlopp. Som ett första steg tog Nodra över VA-nätet från Styrstads VA-förening våren 2020. Eftersom kapaciteten är begränsad i det befintliga VA-nätet behöver Nodra bygga överföringsledningar till området för att kunna ansluta hela Agetomta exploateringsområde.

Sträckan för överföringsledningarna är cirka fyra kilometer och föreslås läggas utmed Trafikverkets väg nr 846, se bild. Nu pågår dialog och tecknade av ledningsrättsavtal med markägare.

Kartbild där sträckan för överföringsledningarna utmed väg nr 846 mellan Agetomta och Arkösundsvägen är markerad.

Sträckan för överföringsledningarna föreslås läggas utmed Trafikverkets väg nr 846.

Tidplan

Entreprenaden startar i början av september och beräknas pågå till våren 2023.

Entreprenör

Upphandling är klar och Häv och gräv kommer att utföra arbetet.

Kontakt

Helena Aspdahl, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 36 08
E-post: helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2022-08-17

Dela sidan: