Planerade och pågående VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vatten- och avloppsplan (på norrkoping.se)

Kartan nedan visar var Nodra har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Utbyggnad av vatten och avlopp i Björkalund

Söder om Vrinnevisjukhuset byggs en helt ny stadsdel. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 400 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola.

Björkalund (på Let’s Create Norrköping)

Nodras uppdrag

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AD startade i början av 2020. VA-arbetet är planerat att avslutas vintern 2020/2021.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Daniel Andersson, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-09-24

Utbyggnad av vatten och avlopp i Dövestad

Kommunfullmäktige har beslutat att Dövestad ska ingå i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som vattenkund

De fastigheter som idag är anslutna till gemensamhetsanläggningen kommer att fortsätta att vara anslutna till den.

Tidplan

Under 2020 kommer vi att ta fram underlag inför upphandling av entreprenör. Vi planerar att börja utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar under 2021.

Du som bor i Dövestad kommer att bli informerad om det fortsatta arbetet, både via brev samt här på nodra.se.

Bakgrund

Under 2018-2019 har Nodra AB gjort en utredning om vatten- och avloppssituationen i området Dövestad. Det vi har utrett är hur situationen ser ut i dag gällande vatten och avlopp (VA) och vem som borde ha ansvar för långsiktigt hållbara VA-lösningarna i området.

Vår utredning har visat att flera fastigheter i Dövestad har otjänligt dricksvatten på grund av att det i vattnet har hittats bland annat arsenik, bly, nickel och koppar. Dövestad ligger också nära ett redan befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dövestad bedöms i utredningen ha ett behov av att få VA-försörjning ordnat i ett större sammanhang, med kommunen (Nodra) som ansvariga för försörjningen.

Rapporten från utredningen

Dövestad Bedömning 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (ABV 2018/0448) 

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-17

Omläggning av vatten och avlopp i Eksund

Vattenfall ska bygga om ställverksanläggningen i Eksund. Det gör att vi behöver lägga om våra ledningar inne på ställverksområdet. Vi kommer också att förlägga provisoriska VA-ledningar i den östra delen av Gäddvägen, nya permanenta ledningar mellan Gösgången 3 och 8, samt en ny pumpstation nedanför Gäddvägen 28.

Tidplan

Vi är igång med etapp två utmed Gäddvägen 19-23 som vi beräknar ska vara klar till årsskiftet.

Tidigare arbeten

Under vecka 21 grävde vi upp Gösgången och delvis förberedde nya ledningar. Utmed Gäddvägen la vi provisoriska ledningar.

Under vecka 22 utförde vi sprängning av ledningsgrav i Gösgången samt kopplade in de nya ledningarna. I Gäddvägen kommer vi att koppla in de nya ledningarna och ta i bruk den provisoriska pumpen. På ställverksområdet genomför vi den provisoriska omledningen av vatten och spillvatten.

Besiktning av närliggande fastigheter

Företaget Nitroconsult utför, på uppdrag av oss, fasadbesiktningar, invändiga besiktningar och provtryckning av skorstenar på de fastigheter som ligger inom ca 50 m från de platser där vi behöver spränga. Du som berörs av dessa arbeten blir direkt kontaktad av Nitroconsult.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Vi och våra entreprenörer kommer att göra vårt bästa för att minimera påverkan för dig som fastighetsägare.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Eksund och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

Magnus Ålstam är projektledare och kan nås på telefon 011-15 35 62 eller via e-post magnus.alstam@nodra.se

Entreprenör: Peab AB

Senast uppdaterad: 2020-11-20

Utbyggnad av vatten och avlopp i Fyrby

Kommunens planer

Fiskeby 4:3 (Fyrby) kommer att bebyggas med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt förskola och ett LSS-boende. Området ligger utmed Finspångsvägen, nordväst om Norrköpings centrum och arealen uppgår till ca 20 hektar.

Fiskeby 4:3 (Fyrby) (på Let’s Create Norrköping) 

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området. De befintliga ledningarna är gamla och kommer att bytas ut. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Vi kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Tidplan

Arbetet med vatten och avlopp är klart. Återställning och besiktning återstår att göra under 2020.

Dagvatten

Det är viktigt att du som fastighetsägare tar reda på hur ditt dag- och dräneringsvatten är kopplat. Det kommer inte längre att vara tillåtet att ansluta dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Din fastighet kommer att få en dagvattenservis, det vill säga en anslutningspunkt för dagvattnet från din fastighet, som ansluter till dagvattenledningen. Mer information om placering av din fastighets dagvattenservis och vad som gäller för din fastighet planerar vi att skicka till dig per brev efter sommaren.

Stuprör och dräneringsanslutning

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-09-24

Utbyggnad av vatten och avlopp för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder och verksamheter inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer.

Lindö strand (på Let’s Create Norrköping)

Nodras planer

Vi kommer att bygga ut vårt ledningsnät och ansluta de nya bostäderna och verksamheterna till vatten och avlopp samt avleda dagvatten från området.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö strand

Hela projektet är planerat att avslutas hösten 2021.

Tidigare arbeten i projektet

Vi har bytt ut spill- och dricksvattenledningarna samt grävt ner en ledning för dagvatten i Bråviksvägen, från korsningen vid Pampusvägen till hörnet av Bråviksvägen efter båtklubbarna. Vi har bytt ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken. Samhällsbyggnadskontoret kommer att bygga en bro för gång- och cykeltrafikanter över utloppet i Bråviken.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 07.00 och 20.00.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Följ skyltning på plats.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar under driftinformation här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Driftinformation

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Rickard Kalm

Telefon: 011-15 35 40

e-post: rickard.kalm@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-11-27

Omläggning av vatten- och avloppsledningar vid trafikplatsen vid Bråvalla

Kommunens planer

Kommunen planerar att bygga en ny trafikplats i korsningen E4/Fiskebyvägen.

Byggnation av ny trafikplats vid Bråvalla (på Norrköpings kommuns webbplats)

Nodras uppdrag

Nodra kommer att flytta vatten- och avloppsledningar som idag går under E4. Arbetet utförs i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret.

Tidplan

Vi startar med vårt VA-arbete i månadsskiftet september/oktober. Byggnationen av den nya trafikplatsen beräknas vara klart våren 2021.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Kontaktpersoner

Projektledare: Fredrik Melefors, Pontarius
Telefon: 070-844 05 46

Nodras projektledare för VA-arbetet: Eva-Lotte Wondollek
Telefon: 011-15 35 42

Utbyggnad av vatten och avlopp till Sikudden

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Sikudden. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Under 2020 förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut om verksamhetsområde. Sikudden föreslås ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten).

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som kund

Tidplan

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar är planerad att påbörjas under början av 2021. Målet är att den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och tagen i drift innan 2021 års slut. Utbyggnaden är bland annat beroende av överföringsledningar som ska läggas i Bråviken, vilka utgör en osäkerhet i tidsplanen på grund av tillståndsprocesser med mera.

Projektering

Konsultföretaget Tyréns genomför projektering i området under hela 2020. Även geotekniska undersökningar kommer att utföras. De geotekniska undersökningarna medför att provhål borras där ledningar planeras. När projekteringen är färdigställd kommer projektet att upphandlas.

Vatten och avlopp till dig

Nodra bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. För underlätta för dig att ansluta gräver vi in ledningarna en liten bit på din fastighet. Vi kommer att ge dig ett förslag på placering av din förbindelsepunkt som du kommer att få möjlighet att ge dina synpunkter på. Om allt går enligt plan kan du som fastighetsägare börja ansluta din fastighet i början av 2022. Du kommer att få mer information om detta när det närmar sig, men redan nu kan du läsa mer om anslutningsprocessen.

Ansluta till vatten och avlopp

Fakturering

Vi kommer att skicka en faktura på anläggningsavgiften och brukningsavgiften för vatten och spillvatten till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Faktureringsdatumet påverkas inte av när anslutningen in till fastigheten sker.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Här på vår webbplats finns en tjänst för att räkna ut din anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Hur stor din avgift blir beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till. Som redan nämnt inledningsvis föreslås Sikudden ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten). Du kommer att få mer information om vilken anläggningsavgift som gäller för din fastighet.

Räkna ut din anläggningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del.

Brukningsavgift

Informationsmöte

I samråd med utsedd entreprenör kommer Nodra att bjuda in till ett informationsmöte gällande VA-anslutningen i slutet av 2020 eller början av 2021. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till vatten och avlopp.

Fiber

Läs mer om fiberutbyggnaden till Sikudden under pågående fiberutbyggnad.

Pågående fiberutbyggnad 

Frågor och svar om fiber

El

E.ON planerar att ersätta en stor del av luftledningarna i området med jordkablar i samband med Nodras arbete. E.ON kommer att skicka ut ett separat informationsbrev innan arbetet påbörjas. Vattenfall Service är E.ONs entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Frågor om utbyggnadsprojektet

Peter Jonander är projektledare och kan nås på telefon 011-15 36 88 eller via e-post peter.jonander@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Sidan senast uppdaterad: 2020-09-21

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Vi kommer att lägga om samtliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och Smedbygatan för att

  • minska risken för källaröversvämningar som orsakas av överbelastning i ledningsnätet på grund av kraftiga skyfall.
  • säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Vi kommer att avleda dagvattnet till Ljura bäck norr om Arkösundsvägen via Smedbygatan.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Karta över del av Smedby med markering för det område där Nodra och Samhällsbyggnadskontoret ska förbättra hanteringen av dagvatten.

Vad händer nu?

Vi har nu gått ut med en upphandling och hoppas kunna utse en entreprenör i januari 2021.

Tidplan

Den preliminära tidplanen är att grävarbetet kommer att starta i början av 2021 och pågå under hela året. Vi kommer att börja grävarbetet vid Ljura bäck norr om Arkösundsvägen och därefter fortsätta utmed Smedbygatan mellan Arkösundsvägen och Fjärilsgatan. Senare under året planerar vi att utföra grävarbetet i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och Smedbygatan.

Informationsmöte

Vi planerar att bjuda in dig som bor i området till ett informationsmöte under våren 2021.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-11-13

Omläggning av vatten-och avloppsledningar vid Södra Promenaden

Nodra kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten, byta ut en dricksvattenledning och komplettera med en till spillvattenledning. Lila markering i kartan visar arbetsområdet.

Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Vi kommer också att byta ut servisledningarna till fastigheterna på Södra Promenaden 86-98. Servisledningar är de ledningar som förbinder fastigheten med huvudledningarna i gatan.

Samhällsbyggnadskontoret byter ut rännstensbrunnar inom arbetsområdet i samband med vårt arbete.

Karta som visar arbetsområdet på Södra Promenaden 86-98 och vid Kristinaplatsen 1

Tidplan

Arbetet med att gräva i området startade vecka 34 2020 och kommer troligen att pågå till årsskiftet 2020/2021.

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Södra Promenaden under tiden som vi utför arbetet. Följ skyltning på plats. Läs mer om trafikpåverkan i vår driftnyhet.

Trafiken leds om på Södra Promenaden

Tillsammans med vår entreprenör kommer vi att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt för dig som boende. Vår entreprenör informerar mer om framkomligheten på plats under arbetet.

Gräva in på tomtmark

Beroende på hur det ser ut på fastigheterna kan vi behöva gräva in på tomtmark för att byta ut servisledningarna. Vi kommer att kontakta dig som är fastighetsägare. När vi är klara med arbetet ansvarar vi för återställning.

Informationsmöte

Den 26 augusti bjöd vi in till ett informationsmöte på parkeringen vid Kungsgårdsgymnasiet. På mötet hade de boende möjlighet att ställa sina frågor till oss på Nodra och till entreprenören Skanska som utför det praktiska arbetet.  Om du har frågor om arbetet är du välkommen att kontakta projektledare Helena Aspdahl eller fråga Skanska på plats i området.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-09-18

Utbyggnad av vatten och avlopp till Torsviken

Vi gräver för vatten- och avloppsledningar i det planerade nya bostadsområdet Torsviken, strax väster om Krokek.

En hållbar stadsdel i harmoni med naturen (på Let’s Create Norrköping)

Tidplan

Torsviken kommer att byggas i fyra etapper. Vägar och VA i första etappen ska vara klart våren 2020. Nästa etapp är under planering och beräknas vara färdig 2022.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Nordisk Mark och Anläggning är den entreprenör som gräver åt oss i första etappen. Kontaktperson är Jonas Lemon tfn: 073-676 63 03. Entreprenör för den andra etappen är inte utsedd än.

Senast uppdaterad: 2020-01-21

Renovering av vatten- och avloppsledningar i Tråbrunna

I Tråbrunna planeras det att byggas cirka 40 nya bostäder, i form av villor, radhus eller parhus, på sikt planeras även en ny skola och ett äldreboende.

Fyrby och Tråbrunna (på Let’s Create Norrköping)

Nodras uppdrag är att förse all bebyggelse inom detaljplanen med vattentjänsterna vatten, spillvatten och dagvatten, samt att höja standarden på VA-ledningarna till befintlig bebyggelse.

Nodra kommer att renovera befintliga ledningar för vatten och avlopp i Knektvägen och del av Barnhemsvägen. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Nodra kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Tidplan

Arbetet med vatten- och avlopp beräknas pågå till slutet av oktober. Vi planerar att återfylla där vi har grävt.

Information till Knektvägen 1-14 och Barnhemsvägen 4

Nodra kommer att gräva cirka en till två meter in på de fastigheter som ska få nya anslutningar (serviser) för vatten, spillvatten och dagvatten. De fastigheter som berörs av detta är Knektvägen 1-14 och Barnhemsvägen 4. Nodra ansvarar för och bekostar allt grävarbete och återställning.

Vår entreprenör Peab kommer att ta kontakt med dig som bor på Knektvägen och Barnhemsvägen. De kommer att förklara hur de har tänkt att utföra eventuella grävningar under till exempel murar och staket, samt komma överens med dig om eventuella alternativa lösningar.

Det kommer inte längre att vara tillåtet att ha fastighetens stuprör anslutna till spillvattenledningen. Du som fastighetsägare kan antingen ta hand om dagvattnet från din fastighet lokalt på din fastighet eller ansluta till den nya dagvattenanslutningen. Du betalar inget för att ansluta men bekostar själv arbetet på din fastighet fram till dagvattenanslutningen.

Stuprör och dräneringsanslutning

Störningar och begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det inte att vara möjligt att parkera längs med Knektvägen, Barnhemsvägen, Tråbrunnavägen samt Fältvägen. Vi ber boende parkera på sina garageuppfarter då det är möjligt att ta sig fram med bil till sin fastighet, annars på gräsytan utmed Fältvägen.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontaktperson för vatten och avlopp

Torleif Lundin Eriksson, platschef Peab
Telefon: 072-207 17 19

Daniel Andersson, projektledare
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad 2020-09-21

Utbyggnad av vatten och avlopp för Östra Eneby

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Östra Eneby 3:2 och 3:3, cirka 1,5 km nordost om Svärtinge, pågår hos kommunen och utsedda exploatörer.

Östra Eneby 3:2 och 3:3, Kvillinge (på Norrköpings kommuns webbplats)

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att inom Östra Eneby 3:2 ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området som kräver det. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området.

Tidplan

Arbetet med vatten och avlopp beräknas pågå fram till september 2020.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten total kommer att bildas för hela området.

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som kund

Kostnad för anläggningsavgift

När vi är klara med utbyggnaden av VA i området och förbindelsepunkterna är upprättade kommer vi att skicka en faktura för anläggningsavgiften till berörda fastighetsägare. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här kan du räkna ut din anläggningsavgift

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan, SMS och notis till de som har laddat ner Nodras app. Om du är skriven på din adress i Östra Eneby 3:2 och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer på nodra.se och/eller ladda ner Nodras app kostnadsfritt på App Store eller Google Play. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Sophämtningen

Vi återkommer med mer information om sophämtningen kommer att påverkas.

Störningar och begränsad framkomlighet

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontaktpersoner

Frågor om utbyggnadsprojektet
Rickard Kalm är projektledare och kan nås på telefon 011-15 35 40 eller via e-post rickard.kalm@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@nodra.se eller via telefon 011-15 15 50.

Senast uppdaterad: 2020-06-24

Dela sidan: