Planerade och pågående VA-arbeten

Här kan du se var vi förnyar och bygger ut det kommunala vatten- och avloppsnätet just nu.

För att du ska få ett gott och hälsosamt vatten i kranen och bli av med ditt avloppsvatten på ett miljöriktigt sätt arbetar vi hela tiden med att underhålla och bygga ut vatten- och avloppsledningsnätet.

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde.

Vatten- och avloppsplan (på norrkoping.se)

Kartan nedan visar var Nodra har planerade och pågående VA-arbeten just nu. Läs mer om respektive VA-arbete under kartan.

Vi byter ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen, se röd linje nedan. Nodra ansvarar för och bekostar allt grävarbete och återställning. Om det blir aktuellt att gräva en bit in på din tomt kommer vi att ta kontakt med dig.

Karta som visar var vi gräver i i delar av Bäckalundsvägen, Bolagsvägen och Blåvångsvägen.

Tidplan

Arbetet påbörjas i april 2023. Planen är att vi ska vara klara med arbetet till hösten 2023.

Vattenavstängningar

Vi informerar om vattenavstängningar genom SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Besiktning

Nitro consult arbetar på uppdrag av Nodra med att utföra besiktningar på ett antal byggnader. För att kontrollera inverkan av vibrationsalstrande markarbeten utförs för- och efterbesiktningar på byggnader i området. Vid en förbesiktning noteras och protokollförs eventuella defekter i väggar, golv, tak, samt fasader. Protokollet används sedan som underlag vid efterbesiktningen.

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Bäckalundsvägen, Blåvångsvägen och Bolagsvägen under arbetet. Följ skyltning på plats. Vid korsningen Blåvångsvägen och Bäckalundsvägen leds trafiken via en tillfällig grusad väg på grönområdet. Vi har också gjort tillfälliga vägar för biltrafik via norra delarna av Blåvångsvägen och Bolagsvägen som leder ut på Granhagsvägen.

Karta som visar framkomligheten.

Etappindelning och tillfälliga vägar. Klicka på bilden för att förstora.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Kontakt

Projektledare är Johan Bredin som nås på:
Tfn: 011-15 36 46
E-post: johan.bredin@nodra.se

Entreprenör är Häv och gräv. Deras kontaktperson är Kristian Sandström som nås på tfn 070-686 38 73.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Senast uppdaterad 2024-04-24

Nodra planerar att utforma gräsytan intill Nyköpingsvägen, söder om Gästgivarevägen 1, så att tillräckligt mycket dagvatten från Gästgivarevägen kan renas och fördröjas innan det når Pjältån med dess skyddsvärda naturmiljö. Rening och fördröjning ska uppnås genom ett ringlande gräsbeklätt dike i kombination med en fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn. Bilden nedan visar var fördjupningen och diket anläggs.

Satellitkarta över arbetsområdet med beskrivning av kommande dagvattenhantering

Karta som visar var fördjupningen och diket anläggs. Klicka på bilden för att förstora.

Tidplan

Tidplanen har blivit framskjuten. Vi uppdaterar så snart vi har en ny tidplan.

Anpassning till ökade regnmängder

Projekteringen av gräsytan för en hållbar dagvattenhantering är ett fortsatt arbete på de åtgärder som vi har gjort i området. I samband med att vi förnyade vattenledningarna i södra delarna av Gästgivarevägen för att minska risken för vattenläckor, utökade vi även kapaciteten på dagvattenledningarna för att kunna avleda större mängder dagvatten vid kraftiga regn och därmed minska risken för översvämningar i området. Det är vid dessa kraftiga regn som dagvattnet måste ta vägen någonstans. Istället för att översvämma och skada vägar och fastigheter eller Pjältån, behöver vi utforma ett utlopp som renar, fördröjer och säkerställer ett tillräckligt stort flöde från husen och gatorna.

Riktlinje för dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Enligt den ska Nodra aktivt arbeta för att miljö- och klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar. Att utforma ett ringlande dike i kombination med fördjupning i gräsytan istället för att bara ha en dagvattenledning från Gästgivarevägen till Pjältån är en del av detta viktiga arbete.

Foto på fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn.

Bilden visar en fördjupning i gräsytan på en annan ort, som liknar den vi planerar att anlägga intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen. Klicka på bilden för att förstora.

Projektledare

Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post peter.jonander@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-14

Under våren kommer vi påbörja arbetet med att förnya samtliga vatten- och avlopps ledningar (VA) i Kapplandsgatan. Vi har under många år haft återkommande vattenläckor och riskerar ledningskollaps i både spill- och dagvatten ledningarna.

Vi kommer att gräva fram till 0,5 m från tomtgräns för att ansluta tomternas servisledningar till det som vi kallar för förbindelsepunkten. Detta kan medföra att vi behöva göra mindre grävarbete på vissa tomter vid tomtgränsen. Om det är så kommer vi att tillsammans med fastighetsägaren att inspektera och dokumentera nuvarande skick av det vi eventuellt behöver gräva upp så att vi därefter kan återställa tomten till ursprungligt skick.

Vattenavstängningar och begränsad framkomlighet

Under hela genomförandet kommer fastigheterna ha tillgång till våra VA-tjänster, bortsett från kortare stopp på max 4 timmar i samband med anslutning av tomternas VA-serviser. Det kan även förekomma att de boende under kortare perioder (3 -5 dagar) inte kommer kunna köra bil fram till sin tomt.

Tidplan

Just nu pågår projektering och vi planerar att börja arbetet under våren. Under projekteringen kan vi befinna oss på gatan för att mäta och eventuellt även fota befintligt skick av gatan. Hela arbetet beräknas vara klart till årsskiftet 2023/2024.

Kontakt

Projektledare: Roger Allen
Telefon: 011-15 36 18
E-post: roger.allen@nodra.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Nu byggs etapp 4 om totalt cirka 60 hektar som inkluderar verksamhetsmark, naturområden och nya gator. Kommunen bygger ut gator, ledningar och andra tekniska anläggningar.

Klinga verksamhetsområde, etapp 4

Nodras uppdrag

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp, samt anlägger dagvattenanläggningar.

Entreprenadstart var i januari 2022 och arbetet beräknas pågå till slutet av 2023. Häv och gräv utför arbetet på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Helena Aspdahl, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 36 08
E-post: helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2022-02-16

Vi bygger ut vatten och avlopp till Kungsängens verksamhetsområde

Söder om Arkösundvägen planerar nu kommunen för ett nytt område med plats för upp till 20 företag och en ny skola.

Kungsängens verksamhetsområde byggs ut (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Entreprenör

Nordisk Mark och Anläggning AB (NMA).

Kontakt

För mer information och frågor rörande Nodras projekt kontakta:

Peter Jonander, projektledare på Nodra
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Nordisk Mark och Anläggning AB (NMA)
Bengt Rolf , arbetsledare. Tfn: 076-8351417
Björn Johnsson, platschef. Tfn: 070-4331971

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Som ett led i att säkra vattentjänster i området Lagerlunda pågår ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar och brunnar i området. Projektet sträcker sig från korsningen Kvillingegatan/Kollbergsgatan till korsningen Kollbergsgatan/Ingelstagatan, till korsningen Ingelstagatan/Fogdegatan vidare till korsningen Fogdegatan/Kvillingegatan.

Entreprenör

Entreprenör för projektet är Häv & Gräv.

Tidplan

Den 25 september påbörjades arbetet. Planen är att arbetet ska vara klart under december 2023.

Begränsad framkomlighet

Ingelstagatan kommer under arbetstiden att vara öppen för kollektivtrafik samt för fastighetsägare med fastigheter innanför arbetsområdet. Övrig trafik kan komma att ledas om.

När arbetet påbörjas på Kolbergsgatan och Fogdegatan kommer respektive väg helt att stängas av för trafik, mellan Ingelstagatan och Kvillingegatan. Under kortare perioder kommer vi även behöva gräva upp infarten till vissa fastigheter. Mer information kommer till den som berörs.

Sophämtningen och post

Sophämtning och post kommer inte att påverkas av arbetet.

Om garageuppfarten vid något tillfälle inte är tillgänglig kommer våra entreprenörer flytta sopkärlen utanför arbetsområdet och sedan flytta tillbaka dem i slutet av dagen.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela de som berörs om eventuella vattenavstängningar genom SMS, nyhet på vår webbplats och notis till den som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Den är skriven på sin adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer automatiskt att få SMS. Det går även att själv registrera sitt nummer på sidan Få driftinformation via sms.

Mer information

Entreprenören kommer att kontakta berörda kunder inför arbeten som påverkar respektive fastighet. Den som önskar mer information är välkommen att kontakta oss.

Kontakt

Projektledare: Mats Webjörn
Telefon: 070-961 19 90
E-post: mats.webjorn@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-09-25

Vi kommer att byta ut/renovera spill- och dricksvattenledningarna i delar av Nyköpingsvägen. En del ledningar i berört område ligger inne på fastighetsmark och ska flyttas ut i gatan. Se bifogad ritning.

Detta är första etappen på ledningsomläggning i området. Vi förbereder för att senare utföra en ny ledningsdragning i Hamndalsvägen.

Karta över del av Åby. Arbetet på Nyköpingsvägen är blåmarkerad. Röd och grönmarkeringar visar vilka fastigheter och infarter som påverkas mer.

Tidplan

Vi planerar att börja arbetet under v.33 med start av arbetet i Nyköpingsvägen. Planen är att vi ska vara klara med arbetet till årsskiftet.

Entreprenör

Det är vår ramavtalsentreprenör Peab Anläggning AB som kommer att utföra arbetet. Kontaktuppgifter till platsledningen hittar du längre ner. Arbetet kommer att pågå under vardagar mellan kl. 06:30 och 16:00, förutom fredagar då arbetet avslutas 13:30.

Besiktning av fastigheter

C3S Miljöteknik som är vår ramavtalsentreprenör på vibrationsmätning och besiktningar, kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig som bor inom arbetsområdet om eventuella vattenavstängningar genom SMS. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Nyköpingsvägen kommer att vara helt avstängd under stor del av arbete och trafiken kommer ledas om ovanför arbetsområdet. Gångbanan kommer att hållas öppen med viss omledning via Hoffmans väg.

Det kommer vara maskiner och lastbilar i området som vi ber er ta hänsyn till. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Sophämtningen och post

Vi kommer att flytta ut sopkärl så att de går att tömma vid ordinarie hämtningstillfällen, för att sedan ställa tillbaka dem.

Tillfälliga brevlådor kommer att sättas upp vid avstängningen vid behov.

Kontakt

Projektledare: Per-Olov (Pelle) Mattsson
Telefon: 073-517 87 16
E-post: per-olov.mattsson@projkon.se

Platschef: Peab Michael Johnstone
Telefon: 073-337 30 77
E-post: michael.johnstone@peab.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Telefon: 011 15 15 50
e-post: kundservice@nodra.se

Senast uppdaterad: 2023-07-03

Under 2023 kommer vi att göra undersökningar i gatorna Dalgången, Romaregatan, Tvåbackarbrinken, samt del av Storsvängen och Odalgatan samt vid behov även på kringliggande fastigheters tomter och källare.

Karta som visar området i Oxelbergen som berörs av undersökningarna.

Den blåmarkerade ytan i kartan visar de gator och fastigheter som omfattas av undersökningarna.

Tidplan

Undersökningarna startar vecka 10 och beräknas pågå till ungefär oktober 2023.

Du blir kontaktad av oss

Vi kommer att kontakta dig som äger en fastighet i området för att höra om det är möjligt att bestämma en tid när du kan ge oss tillgång till din källare. Det är bra om du har möjlighet att vara med under besöket. Då kan vi ha en dialog om undersökningen och vårt kommande arbete.

Liten påverkan på framkomligheten

Vi kommer att mäta in brunnar, göra miljöprovtagningar och borra på några ställen i gatorna. Gatorna kommer att kunna hållas öppna men med tillfälliga begränsningar i framkomligheten vid borrpunkterna. Vi bedömer att framkomligheten till parkeringar påverkas i liten utsträckning.

Strategisk förnyelse av VA-ledningar

Undersökningarna kommer att ge oss underlag för vår fortsatta planering att förnya gamla vatten och avloppsledningar i Oxelbergen och därmed minska risken för framtida vattenläckor. Vi planerar även att gräva ner separata ledningar för spillvatten och dagvatten vilket minskar risken för översvämning vid kraftiga regn. Arbetet med att förnya ledningarna beräknas starta under 2024 och planeras att pågå i etapper under ungefär ett år. Du kommer att få mer information om arbetet innan start.

Kontakt

Paul Englund, projektledare på Nodra
011-15 36 12
paul.englund@nodra.se

Håkan Kronander, projektör på Nodra
011-15 36 32
hakan.kronander@nodra.se

Som ett led i att säkra vattentjänster i övre Jursla kommer vi påbörja ett arbete med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området.

Den första etappen sträcker sig från korsningen Linnévägen/Rullstensvägen till slutet av Rullstensvägen, samt hela Knallvägen.

Tidplan

Arbetet med att renovera och byta ut befintliga vattenledningar i området har blivit framskjutet. Arbetet beräknas starta i februari 2024.

Entreprenör

Projkon leder arbetet på uppdrag av Nodra.

Kontakt

Projektledare: Mats Webjörn
Telefon: 070-961 19 90
E-post: mats.webjorn@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-02-02

Nodra kommer att byta ut/renovera spill- och dricksvattenledningarna i Rågvägen samt de ledningarna som är förlagda inne på fastighetsmark.

Fastigheterna i gatan kommer förses med ledningar för dagvatten med möjlighet till anslutning när arbetet är färdigställt.

Tidplan

Vi planerar att börja arbetet under v.32 med start av arbetet i gatan. Planen är att vi ska vara klara med arbetet i slutet av oktober eller början av november. Inom tidsplanen ingår återställning av uppgrävd fastighetsmark.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Häv & Gräv i Östergötland AB som kommer att utföra arbetet. Kontaktuppgifter till platsledningen hittar du längre ner i det här brevet. Arbetet kommer att pågå under dagtid mellan kl. 06:30 och 16:00, förutom fredagar då arbetet avslutas 13:00.

Besiktning av fastigheter

C3S Miljöteknik kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom SMS. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS 

Begränsad framkomlighet

Gatan/vägen kommer att stängas av för fordonstrafik under delar av byggtiden och det kommer vara begränsad framkomlighet dagtid under tiden arbete pågår. Målet är att kunna ha passage för cyklister och fotgängare dagtid. Under helgerna ska gatan hållas öppen för passage med fordon. Arbete som senare sker inne på tomtmark orsakar ingen trafikstörning. Det kommer vara maskiner och lastbilar i området som vi ber er ta hänsyn till. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Sophämtningen och post

Vi kommer att flytta ut era sopkärl så att tömning kan ske vid ordinarie hämtningstillfällen. Vi flyttar tillbaka kärlen igen när arbetet är utfört.

Tillfälliga brevlådor kommer att sättas upp vid avstängningen vid behov.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Per-Olov (Pelle) Mattsson
Telefon: 073-517 87 16
E-post: per-olov.mattsson@projkon.se

Platschef Häv & Gräv: Henrik Carvelid
Telefon: 070-609 47 19
E-post: hc@havograv.se

Senast uppdaterad 2023-06-28

Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Nodra bygger ut vatten och avlopp till Sandbyhov. Projektet genomförs tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret.

Sandbyhov (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Senast uppdaterad: 2022-08-23

Vi bygger ut vatten och avlopp till Sandtorp.

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område, Sandtorp, med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker.

Sandtorp (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Jens Stenman
Projektledare, Projkon
0763-11 78 69
Jens.stenman@projkon.se

Senast uppdaterad: 2023-02-14

Nodra kommer att bygga ut Sten med ledningar för dricksvatten och spillvatten, se gråmarkerat område nedan.

Kartbild där en del av kartan är gråmarkerad. som visar vilket område som berörs av projektet.

Tidplan

Planering av arbetet pågår. Planen är att grävarbetet ska komma igång i början av 2024.

Besiktning av fastigheter

C3S miljöteknik kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av C3S om din fastighet berörs av besiktningen.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Projektledare: Johan Bredin
Telefon: 011-153646
E-post: johan.bredin@nodra.se

Senast uppdaterad: 2023-08-29

Dela sidan: