foto av grävarbete på värmlandsgatan

Planerade och pågående VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

En VA-plan ger en heltäckande långsiktig planering för hela kommunen både inom och utanför nuvarande verksamhetsområde.

Vatten- och avloppsplan (på norrkoping.se)

Kartan nedan visar var Nodra har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Dagvattenhantering från Gästgivarevägen till Pjältån

Nodra planerar att utforma gräsytan intill Nyköpingsvägen, söder om Gästgivarevägen 1, så att tillräckligt mycket dagvatten från Gästgivarevägen kan renas och fördröjas innan det når Pjältån med dess skyddsvärda naturmiljö. Rening och fördröjning ska uppnås genom ett ringlande gräsbeklätt dike i kombination med en fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn. Bilden nedan visar var fördjupningen och diket anläggs.

Satellitkarta över arbetsområdet med beskrivning av kommande dagvattenhantering

Karta som visar var fördjupningen och diket anläggs. Klicka på bilden för att förstora.

Tidplan

Tidplanen har blivit framskjuten. Vi uppdaterar så snart vi har en ny tidplan.

Anpassning till ökade regnmängder

Projekteringen av gräsytan för en hållbar dagvattenhantering är ett fortsatt arbete på de åtgärder som vi har gjort i området. I samband med att vi förnyade vattenledningarna i södra delarna av Gästgivarevägen för att minska risken för vattenläckor, utökade vi även kapaciteten på dagvattenledningarna för att kunna avleda större mängder dagvatten vid kraftiga regn och därmed minska risken för översvämningar i området. Det är vid dessa kraftiga regn som dagvattnet måste ta vägen någonstans. Istället för att översvämma och skada vägar och fastigheter eller Pjältån, behöver vi utforma ett utlopp som renar, fördröjer och säkerställer ett tillräckligt stort flöde från husen och gatorna.

Riktlinje för dagvatten

För att arbeta hållbart med dagvatten idag och i framtiden har Norrköpings kommun tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. Enligt den ska Nodra aktivt arbeta för att miljö- och klimatanpassa befintliga och blivande dagvattenanläggningar. Att utforma ett ringlande dike i kombination med fördjupning i gräsytan istället för att bara ha en dagvattenledning från Gästgivarevägen till Pjältån är en del av detta viktiga arbete.

Foto på fördjupning i gräsytan med flacka slänter som har en liten dikesanvisning i botten, men där vattennivån kan stiga vid kraftiga regn.

Bilden visar en fördjupning i gräsytan på en annan ort, som liknar den vi planerar att anlägga intill Nyköpingsvägen, straxt söder om Gästgivarevägen. Klicka på bilden för att förstora.

Projektledare

Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post peter.jonander@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2022-01-14

Utbyggnad av vatten och avlopp i Dövestad

Kommunfullmäktige har beslutat att Dövestad ska ingå i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som vattenkund

De fastigheter som idag är anslutna till gemensamhetsanläggningen kommer att fortsätta att vara anslutna till den.

Tidplan

På grund av mycket dåliga markförhållanden på en del ställen och berg på andra ställen, behöver vi skjuta på tidplanen. Ny tidplan är att de fastigheter som inte ingår i gemensamhetsanläggningen ska kunna ansluta till vatten- och avloppsnätet i februari 2022.

Informationsmöte

Den 21 april bjöd vi in fastighetsägare till två separata digitala informationsmöten, ett möte för de som ska ansluta sin fastighet och ett möte för de som ingår i gemensamhetsanläggningen.

Information till dig som ska ansluta din fastighet

Samråd om förbindelsepunkt

Vi drar fram ledningarna för vatten och spillvatten till en förbindelsepunkt som normalt ligger 0,5 meter utanför din tomtgräns. För underlätta för dig att ansluta gräver vi in ledningarna en liten bit på din fastighet. Därifrån får du som fastighetsägare själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet. Vi har skickat en karta till dig som visar vårt förslag på placering av förbindelsepunkten för just din fastighet. Kontakta projektledare Peter Jonander om du har synpunkter på placeringen.

Beställ din VA-anslutning

För att beställa vatten behöver du skicka in en vatten- och avloppsituationsplan tillsammans med en servisanmälan. Skicka in din beställning under augusti eller september så hinner vi handlägga din beställning innan det är möjligt för dig att ansluta din fastighet.

Läs mer hur du beställer din VA-anslutning på sidan om att ansluta till vatten och avlopp.

Ansluta till vatten och avlopp

Anläggningsavgift

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala en engångsavgift som kallas anläggningsavgift oavsett om anslutning och driftstagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas eller inte. Du kommer att få ett brev med information om anläggningsavgiften för just din fastighet. Fakturan för anläggningsavgiften skickar vi till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten.

Anläggningsavgift

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är oberoende av om din fastighet ansluts eller inte, eftersom den ska finansiera underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnät fram till fastigheten. När du ansluter din fastighet är det dags att beställa uppsättning av vattenmätare hemma hos dig och därefter börjar du även betala den rörliga avgiften, som baseras på hur mycket vatten du förbrukar.

Brukningsavgift

Vattenmätare

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-15

Omläggning av vatten och avlopp i Eksund

Vattenfall bygger ut ställverksanläggningen i Eksund. Det gör att vi behöver lägga om våra ledningar inne på ställverksområdet. Arbetet kommer ske i 3 etapper.

I etapp 1 förläggs provisoriska vatten- och avloppsledningar i den östra delen av Gäddvägen, nya permanenta ledningar mellan Gösgången 3 och 8, samt en provisorisk pumpstation nedanför Gäddvägen 28.

I etapp 2 förses Fastigheterna Gäddvägen 23, 25, 27 och 28 med varsin LTA-station. Vatten- och spillvattenledningar förläggs i Gäddvägen och blir permanent lösning. Den provisoriska pumpstationen kopplas bort. Uppgrävda asfaltsytor återställs med ny beläggning.

I etapp 3, som genomförs efter det att ombyggnaden av ställverket är klar (2023), kommer att beröra fler gator och kunder. Detta för att säkerställa funktionen på ledningsnätet och säkra redundansvägar genom samhället mot Strandhugget.

Tidplan

Den del av etapp 2 som innebär installationen av LTA-stationer och inkoppling på nya tryckspilledningen är pausat. När Etapp 2 är helt slutförd återställs Gäddvägen med ny asfaltsbeläggning.

Vi beräknar att börja med etapp 3 under 2023 när ställverket är färdigställt. Vi informerar mer om detta under 2023.​

Tidigare arbeten

Etapp 1 och arbetet med vattenledningarna i etapp 2 är slutfört.

Besiktning av närliggande fastigheter

Företaget Nitroconsult utför, på uppdrag av oss, fasadbesiktningar, invändiga besiktningar och provtryckning av skorstenar på de fastigheter som ligger inom ca 50 m från de platser där vi behöver spränga. Du som berörs av dessa arbeten blir direkt kontaktad av Nitroconsult.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Vi och våra entreprenörer kommer att göra vårt bästa för att minimera påverkan för dig som fastighetsägare.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Eksund och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

Dennis Hammargren projektledare och kan nås på telefon 010- 210 30 20 eller via e-post dennis.hammargren@nodra.se

Entreprenör: Peab AB

Senast uppdaterad: 2021-10-01

Exportzonen

Mellan Besikta Bilprovning och Anatomic sit, på fastigheterna Exportzonen 7 och 8, etableras två nya företag. Nodra bygger ut ledningar för vatten och avlopp till fastigheterna, anlägger en ny pumpstation samt bygger en dagvattenledning mot Ljura bäck. Vi kommer även att utföra arbete på ledningsnätet mellan Exportzonen och trafikplats Ljura.

Från vecka 45 kommer det vara en tillfällig gång- och cykelväg bredvid den befintliga mellan tunneln under Söderleden och cirka 300 meter mot centrum.

Karta som visar grävsträckan från Exportzonen, längs med Arkösundsvägen och Söderleden till trafikplats Ljura

Grön markering i kartan visar arbetsområdet inom Exportzonen och till trafikplats Ljura.

Tidplan

Arbetet startade under våren 2021 och vi planerar att färdigställa våren 2022.

Vattenavstängningar

Om vi behöver stänga av vattnet tillfälligt för närliggande verksamheter kommer vi eller vår entreprenör att kontakta verksamheterna ett par dagar innan.

Störningar och begränsad framkomlighet

Arbetet kommer inte att påverka trafiken på Arkösundsvägen och Söderleden. Inom Exportzonen kommer vi att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt för närliggande verksamheter.

Kontakt

Daniel Andersson, VA-projektledare
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2022-01-03

Hanholmsvägen

Nodra utför arbete på ledningsnätet på Hanholmsvägen. Arbetet kommer att pågå fram till mars 2022.

Samhällsbyggnadskontoret ska bygga en ny gång- och cykelväg för att förbättra trafiksäkerheten till arbetsplatser och andra målpunkter.

Kontakt

Dennis Hammargren projektledare för Nodras arbete och kan nås på telefon 010- 210 30 20 eller via e-post dennis.hammargren@nodra.se

Senast uppdaterad: 2021-10-19

Utbyggnad av vatten och avlopp i Krusenhov

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och spillvatten till fastigheten Händelö 2:57 för att möjliggöra framtida etablering.

Tidplan

Arbetet med vatten och avlopp börjar i februari 2021 och planeras pågå till november 2021.

Senast uppdaterad: 2021-10-27

Utbyggnad av vatten och avlopp till Kungsängens verksamhetsområde

Söder om Arkösundvägen planerar nu kommunen för ett nytt område med plats för upp till 20 företag och en ny skola.

Kungsängens verksamhetsområde byggs ut (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Kontakt

För mer information och frågor rörande Nodras projekt kontakta:

Peter Jonander, projektledare på Nodra
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Senast uppdaterad: 2021-09-14

Utbyggnad av vatten och avlopp till Manhem

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten, spillvatten och dagvatten till Manhem för att möjliggöra för framtida bostäder inom området.

Tidplan för Nodras arbete

Utbyggnaden av vatten och avlopp pågår mellan april 2021 och februari 2022.

Kontakt

Projektledare är Daniel Andersson som nås på:
telefonnummer: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Entreprenör är Nordisk Mark och Anläggning.

Senast uppdaterad: 2022-01-03

Utbyggnad av vatten och avlopp till Sandtorp

Två kilometer från Norrköpings centrum utvecklas ett nytt område med bostäder, skolor, affärer, arbetsplatser och parker.

Sandtorp (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

Nodras uppdrag är att bygga ut området med ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Carl Gistrand, projektledare, Projkon
telefonnummer: 0720-16 66 86
E-post: carl.gistrand@projkon.se

Senast uppdaterad: 2021-05-31

Sigynvägen och Idunvägen

Vi kommer att byta ut och flytta ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten i området runt Sigynvägen och Idunvägen för att minska risken för källaröversvämningar och säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall. Arbetet ingår i Nodras strategiska förnyelse av Norrköpings vatten- och avloppsnät för att vi ska fortsätta ha en trygg och säker leverans av våra vatten- och avloppstjänster.

Tidplan

Entreprenaden startade i början av december och kommer preliminärt och pågå till slutet av maj 2022.

Sammanfattning av vårt arbete

Vi kommer att proppa befintliga dagvattenutlopp i Svintunaån och istället leda dagvattnet i en ny dagvattenledning från Idunvägen till Svinsjön längs med gång- och cykelvägen norr om Sigynvägen-området. Längs samma sträcka kommer vi också att byta ut befintliga vattenledningar, ventiler och spillvattenledningar.

Vi kommer att byta ut en dagvattenledning i gångvägen mellan fastigheterna Sigynvägen 115-117.

Nära Idunvägen 67 och 72 kommer vi att lägga om och byta ut samtliga befintliga ledningar. Vi bygger också bort en kraftig svacka på ledningen som idag måste renspolas varannan månad för att upprätthålla funktionen.

Entreprenör

Skanska kommer att utföra arbetet som kommer att pågå vardagar under dagtid mellan kl. 06.30 och 16.00. Skanska kommer att ha sin etablering på grönytan norr om gästparkeringen.

Besiktning

Vi kommer att göra en riskanalys i området. Om det blir aktuellt med besiktning av närliggande fastigheter till arbetsområdet kommer besiktningsföretaget att ta kontakt med de fastighetsägare som blir berörda.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till de som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Begränsad framkomlighet

Gång- och cykelvägen längs norra delen av Sigynvägen-området kommer att vara helt avstängd under arbetet. På Idunvägen mellan Nannavägen och Idunvägen 72 kommer det att vara begränsad framkomlighet. Följ skyltning på plats.

Gästparkeringen bredvid Idunvägen 67 kommer att vara inom entreprenadområdet och därmed inte möjlig att använda under arbetet.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Projektledare

Carl Gistrand, extern projektledare på Nodra

telefonnummer: 0720-16 66 86

E-post: carl.gistrand@projkon.se

Senast uppdaterad: 2021-12-16

Utbyggnad av vatten och avlopp till Sikudden

Nodra bygger ut vatten och avlopp till Sikudden enligt kommunens vatten- och avloppsplan.

Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsområde. Sikudden ingår i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten).

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som kund

Tidplan

Skanska bygger VA-ledningar i området. Planen är att du som fastighetsägare kan börja ansluta sommaren 2022.

Informationsmöte

Den 2 juni hade vi ett digitalt informationsmöte för alla fastighetsägare i Sikudden.

Vatten och avlopp till dig

Vi bygger vatten och avloppsledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. För underlätta för dig att ansluta gräver vi in ledningarna en liten bit på din fastighet.

De geotekniska undersökningarna visar att det inte är möjligt att bygga spillvattenledningar i området med självfall. De branta lutningarna på gatorna i kombination med befarad skredrisk, har gjort att ledningarna måste förläggas grundare. Det innebär att du behöver ha en avloppspump på din tomt som pumpar avloppsvattnet till det kommunala ledningsnätet.

Här kan du läsa mer om hur du ansluter din fastighet till vatten och tryckavlopp

Samråd om förbindelsepunkt

Den 22 september postade vi vårt förslag på placering av förbindelsepunkten för just din fastighet, samt förslag på placering av avloppspumpen.

Placering av avloppspumpen

Vi kommer att skicka en överenskommelse gällande placering av pumpstationen under våren 2022 som du som fastighetsägare ska skriva under.

Anläggningsavgift

Alla fastigheter inom verksamhetsområdet måste betala en engångsavgift som kallas anläggningsavgift oavsett om anslutning och driftstagning sker i samband med att förbindelsepunkt upprättas eller inte. Hur stor din avgift blir beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till. Som redan nämnts inledningsvis föreslås Sikudden ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten). Vi kommer att informera dig om vilken anläggningsavgift som du ska betala.

Här har du möjlighet att räkna ut din anläggningsavgift för vatten och avlopp

Fakturan för anläggningsavgiften skickar vi till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten.

Brukningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del. Den fasta delen är oberoende av om din fastighet ansluts eller inte, eftersom den ska finansiera underhåll och förnyelse av anläggningar och ledningsnät fram till fastigheten. När du ansluter din fastighet är det dags att beställa uppsättning av vattenmätare hemma hos dig och därefter börjar du även betala den rörliga avgiften, som baseras på hur mycket vatten du förbrukar

Brukningsavgift

Vattenmätare

Fiber

Vi är klara med fiberutbyggnaden till Sikudden och har anslutit alla som har beställt anslutning till vårt öppna fibernät.

Frågor om utbyggnadsprojektet

Peter Jonander är projektledare och kan nås på telefon 011-15 36 88 eller via e-post peter.jonander@nodra.se

Skanskas produktionschef Carl Hermanson nås på telefon 010-449 78 96 eller via e-post carl.hermanson@skanska.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Sidan senast uppdaterad: 2021-12-15

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Vi kommer att byta ut ledningarna för vatten, spillvatten och dagvatten i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och Smedbygatan för att minska risken för källaröversvämningar och säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Vi kommer att avleda dagvattnet till Ljura bäck norr om Arkösundsvägen via Smedbygatan. Vi börjar grävarbetet vid Ljura bäck och fortsätter utmed Smedbygatan mellan Arkösundsvägen och Fjärilsgatan. Därefter kommer vi att gräva i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och i Smedbygatan fram till Storängsgatan.

Tidplan

Grävarbetet startar i slutet av januari och kommer att pågå under hela året.

Karta som visar var vi kommer att gräva i Smedby.

Grävsträckan mellan Ljura Bäck och Storängsgatan, samt Hemhagsgatan och del av Oxhagsgatan, är markerad med svart linje i kartan.

Informationsmöten utomhus

Den 28 april, 4 maj och 5 maj bjöd vi in till informationsmöten utomhus. Vi kunde tyvärr bara tillåta att en person från varje fastighet deltog på mötet. Detta för att följa regeringens beslut om att inte samlas mer än 8 personer och därmed motverka smittspridningen av Covid-19. Vi skickade brev med inbjudan till informationsmötet till berörda fastighetsägare.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2021-09-23

Utbyggnad av vatten och avlopp till Torsviken

Vi gräver för vatten- och avloppsledningar i det planerade nya bostadsområdet Torsviken, strax väster om Krokek.

Kolmården 1:6 (på norrkoping.se)

Tidplan

Torsviken kommer att byggas i fyra etapper. Utbyggnaden av vatten och avlopp i första etappen är klar. Nästa etapp pågår och beräknas vara färdig i slutet av 2022.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

SM-Entreprenad utför utbyggnaden av VA och vägar i andra etappen.

Senast uppdaterad: 2021-09-08

Tullhusgatan

Nodra renoverar ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten längs Tullhusgatan mellan Lindövägen och Hospitalsgatan.

Tidplan

Tullhusgatan mellan Tegelängsgatan och Lindövägen kommer att vara avstängd för genomfartstrafik mellan den 17 januari och den 10 mars.

Vattenavstängningar

Om vi planerar att stänga av vattnet tillfälligt i området kommer vi att kontakta berörda ett par dagar innan. Det går bra att fortsätta att använda avloppet som vanligt under hela tiden som renoveringen pågår.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

Daniel A Andersson, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 26
E-post: daniel.andersson2@nodra.se

Anders Johnson, Skanska
010-448 76 38

Senast uppdaterad: 2021-10-07

Vilbergsparken

Nodra och Samhällsbyggnadskontoret ska utveckla Vilbergsparken med många nya aktivitetsytor för olika målgrupper. Parken ska också kunna hantera de mer intensiva regn som väntas i och med att klimatet förändras.

Vilbergsparken på norrkoping.se

Damm och dike för dagvatten

I den östra delen av Vilbergsparken kommer Nodra att anlägga en damm för fördröjning och rening av dagvatten. Dagvatten uppkommer då regn- och smältvatten rinner av olika ytor, såsom hårdgjord mark eller bebyggelse och kan orsaka problem med översvämningar eller spridning av föroreningar. I dammen kan dagvattnet renas genom att föroreningar sjunker till botten eller fångas upp av växter. Dammen skyddar också mot översvämningar vid kraftiga regn eftersom vattnet får gott om plats att samlas upp innan det leds vidare.

Nodra kommer också att anlägga ett öppet dike som blir vattenfylld vid regn eftersom det ska avleda dagvatten från bland annat stuprör och rännstensbrunnar i området. Diket blir cirka en meter djup men väldigt flackt så att det går att klippa med åkgräsklippare.

Kontakt

Paul Englund är projektledare för Nodras arbete i Vilbergsparken och kan nås på telefon 011-15 36 12 eller via e-post paul.englund@nodra.se

Dela sidan: