foto av grävarbete på värmlandsgatan

Planerade och pågående VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet.

Vatten- och avloppsplan (på norrkoping.se)

Kartan nedan visar var Nodra har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Utbyggnad av vatten och avlopp i Björkalund

Söder om Vrinnevisjukhuset byggs en helt ny stadsdel. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 400 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola.

Björkalund (på norrkoping.se)

Nodras uppdrag

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AD startade i början av 2020. VA-arbetet är planerat att avslutas vintern 2020/2021.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Daniel Andersson, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-09-24

Utbyggnad av vatten och avlopp i Dövestad

Kommunfullmäktige har beslutat att Dövestad ska ingå i verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten.

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som vattenkund

De fastigheter som idag är anslutna till gemensamhetsanläggningen kommer att fortsätta att vara anslutna till den.

Tidplan

Under 2020 kommer vi att ta fram underlag inför upphandling av entreprenör. Vi planerar att börja utbyggnaden av vatten- och avloppsledningar under 2021.

Du som bor i Dövestad kommer att bli informerad om det fortsatta arbetet, både via brev samt här på nodra.se.

Bakgrund

Under 2018-2019 har Nodra AB gjort en utredning om vatten- och avloppssituationen i området Dövestad. Det vi har utrett är hur situationen ser ut i dag gällande vatten och avlopp (VA) och vem som borde ha ansvar för långsiktigt hållbara VA-lösningarna i området.

Vår utredning har visat att flera fastigheter i Dövestad har otjänligt dricksvatten på grund av att det i vattnet har hittats bland annat arsenik, bly, nickel och koppar. Dövestad ligger också nära ett redan befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dövestad bedöms i utredningen ha ett behov av att få VA-försörjning ordnat i ett större sammanhang, med kommunen (Nodra) som ansvariga för försörjningen.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Sidan senast uppdaterad: 2020-04-17

Omläggning av vatten och avlopp i Eksund

Vattenfall bygger ut ställverksanläggningen i Eksund. Det gör att vi behöver lägga om våra ledningar inne på ställverksområdet. Arbetet kommer ske i 3 etapper.

I etapp 1 förläggs provisoriska vatten- och avloppsledningar i den östra delen av Gäddvägen, nya permanenta ledningar mellan Gösgången 3 och 8, samt en provisorisk pumpstation nedanför Gäddvägen 28.

I etapp 2 förses Fastigheterna Gäddvägen 23, 25, 27 och 28 med varsin LTA-station. Vatten- och spillvattenledningar förläggs i Gäddvägen och blir permanent lösning. Den provisoriska pumpstationen kopplas bort. Uppgrävda asfaltsytor återställs med ny beläggning.

I etapp 3, som genomförs efter det att ombyggnaden av ställverket är klar (2023), kommer att beröra fler gator och kunder. Detta för att säkerställa funktionen på ledningsnätet och säkra redundansvägar genom samhället mot Strandhugget.

Tidplan

Vi är igång med etapp två utmed Gäddvägen 19-23 som vi beräknar ska vara klart till maj 2021. Vattenledningarna är inkopplade och installationen av LTA-stationer och inkoppling på nya tryckspilledningen återstår. Detta arbete är planerat att ske i april-maj 2021. När Etapp 2 är helt slutförd återställs Gäddvägen med ny asfaltsbeläggning.

Vi beräknar att börja med etapp 3 under 2023 när ställverket är färdigställt. Vi informerar mer om detta under 2023.​

Tidigare arbeten

Etapp 1 och arbetet med vattenledningarna i etapp 2 är slutfört.

Besiktning av närliggande fastigheter

Företaget Nitroconsult utför, på uppdrag av oss, fasadbesiktningar, invändiga besiktningar och provtryckning av skorstenar på de fastigheter som ligger inom ca 50 m från de platser där vi behöver spränga. Du som berörs av dessa arbeten blir direkt kontaktad av Nitroconsult.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Vi och våra entreprenörer kommer att göra vårt bästa för att minimera påverkan för dig som fastighetsägare.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom lapp i brevlådan, SMS och notis till dig som har laddat ner Nodras kostnadsfria app från App Store eller Google Play. Om du är skriven på din adress i Eksund och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

Dennis Hammargren projektledare och kan nås på telefon 010- 210 30 20 eller via e-post dennis.hammargren@nodra.se

Entreprenör: Peab AB

Senast uppdaterad: 2021-02-25

Utbyggnad av vatten och avlopp i Krusenhov

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och spillvatten till fastigheten Händelö 2:57 för att möjliggöra framtida etablering.

Tidplan

Arbetet med vatten och avlopp börjar i februari 2021 och planeras pågå till september 2021.

Senast uppdaterad: 2021-02-08

Nygatan

Nodra kommer att byta ut ledningarna för vatten och avlopp i Nygatan i samband med kommunens byte av spårvagnsspåren mellan Hörngatan och Ebersteinska gymnasiet. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet i stor utsträckning. Planen är att stänga av ett kvarter i taget i mellan fyra och åtta veckor åt gången. Hela arbetet beräknas pågå mellan april och november 2021.

Spårbyte Nygatan (på Norrköpings kommuns webbplats)

Vattenavstängningar

Nodra kommer att informera om eventuella vattenavstängningar genom att sätta upp lappar i trappuppgångar, skicka SMS, samt notis till de som har laddat ner Nodras app. Om du är skriven på din adress i området och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer via länken nedan och/eller ladda ner Nodras app kostnadsfritt på App Store eller Google Play. Vi eller vår entreprenör tar en personlig kontakt med verksamheter.

Få driftinformation via SMS

Kontakt

För mer information och frågor rörande Nodras arbete kontakta:

Dennis Hammargren, projektledare, Nodra
telefonnummer: 010- 210 30 20
E-post: dennis.hammargren@nodra.se

Utbyggnad av vatten och avlopp till Sikudden

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Sikudden. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Under 2021 förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut om verksamhetsområde. Sikudden föreslås ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten).

Läs om verksamhetsområde på sidan Välkommen som kund

Tidplan

De geotekniska förutsättningarna i området har gjort att vi måste utföra fler undersökningar. Det gör att vi behöver skjuta på starten för utbyggnaden och att utbyggnaden eventuellt inte hinner bli klar innan årsskiftet. När projekteringen är slutförd kan vi informera om en tydligare tidplan.

Projektering

Konsultföretaget Tyréns genomför projektering i området. De geotekniska undersökningarna, som utförs av Sweco, medför att provhål borras där ledningar planeras. När projekteringen är färdigställd kommer vi att tilldela arbetet med utbyggnaden av vatten och avlopp till en av Nodras ramavtalsentreprenörer.

Informationsmöte

I samråd med tilldelad ramavtalsentreprenör kommer Nodra att bjuda in till ett informationsmöte gällande VA-anslutningen. På mötet kommer det finnas möjlighet att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till vatten och avlopp. Vi kommer att skicka ut inbjudan så snart vi är klara med tilldelningen.

Vatten och avlopp till dig

Nodra bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. För underlätta för dig att ansluta gräver vi in ledningarna en liten bit på din fastighet. Vi kommer att ge dig ett förslag på placering av din förbindelsepunkt som du kommer att få möjlighet att ge dina synpunkter på. Du kommer att få mer information om detta när det närmar sig, men redan nu kan du läsa mer om anslutningsprocessen.

Ansluta till vatten och avlopp

Fakturering

Vi kommer att skicka en faktura på anläggningsavgiften och brukningsavgiften för vatten och spillvatten till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Faktureringsdatumet påverkas inte av när anslutningen in till fastigheten sker.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Här på vår webbplats finns en tjänst för att räkna ut din anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Hur stor din avgift blir beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till. Som redan nämnt inledningsvis föreslås Sikudden ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten). Du kommer att få mer information om vilken anläggningsavgift som gäller för din fastighet.

Räkna ut din anläggningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del.

Brukningsavgift

Fiber

Läs mer om fiberutbyggnaden till Sikudden under pågående fiberutbyggnad.

Pågående fiberutbyggnad 

Frågor och svar om fiber

Frågor om utbyggnadsprojektet

Peter Jonander är projektledare och kan nås på telefon 011-15 36 88 eller via e-post peter.jonander@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss

Sidan senast uppdaterad: 2021-02-23

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Vi kommer att byta ut ledningarna för vatten, spillvatten och dagvatten i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och Smedbygatan för att minska risken för källaröversvämningar och säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Vi kommer att avleda dagvattnet till Ljura bäck norr om Arkösundsvägen via Smedbygatan. Vi börjar grävarbetet vid Ljura bäck och fortsätter utmed Smedbygatan mellan Arkösundsvägen och Fjärilsgatan. Därefter kommer vi att gräva i Oxhagsgatan, Hemhagsgatan och i Smedbygatan fram till Storängsgatan.

Tidplan

Grävarbetet startar i slutet av januari och kommer att pågå under hela året.

Informationsmöte

Vi kommer att bjuda in boende i området som blir mer berörda av arbetet till ett informationsmöte under våren 2021.

Karta som visar var vi kommer att gräva i Smedby.

Grävsträckan mellan Ljura Bäck och Storängsgatan, samt Hemhagsgatan och del av Oxhagsgatan, är markerad med svart linje i kartan.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2021-01-15

Utbyggnad av vatten och avlopp till Torsviken

Vi gräver för vatten- och avloppsledningar i det planerade nya bostadsområdet Torsviken, strax väster om Krokek.

Kolmården 1:6 (på norrkoping.se)

Tidplan

Torsviken kommer att byggas i fyra etapper. Utbyggnaden av vatten och avlopp i första etappen är klar. Nästa etapp är under planering och beräknas vara färdig 2022.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Entreprenör för den andra etappen är inte utsedd än.

Senast uppdaterad: 2020-12-21

Dela sidan: