VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Björkalund

Björkalund

Vad är det som händer?

Söder om Vrinnevisjukhuset kommer en helt ny stadsdel att byggas. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola. Läs mer här om planerna för området.

De första bostäderna i det nya området färdigställdes vintern 2015 av Bovieran som uppförde 48 bostadsrätter för seniorboende. Under sommaren 2016 uppförde kommunen i egen regi ett äldreboende om 60 platser. I samband med detta färdigställdes en ny infartsgata till Bovieran, en cirkulationsplats på Gamla Övägen och nya gång- och cykelvägar mot sjukhusområdet. Sommaren 2018 färdigställdes 63 villatomter.

Vad ska Nodra göra?

I etapp 1AC, som pågår just nu, är Nodras uppdrag att se till att dagvattnet från den nya stadsdelen tas omhand. Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem. Idag finns ett dike, Vrinnevidiket, som går genom hela området och som mynnar ut i Ensjön. Det befintliga diket kommer att breddas och anpassas till den nya stadsdelen. På kartan ovan är diket markerat med en röd linje.

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AC kommer att starta oktober 2018 och pågå fram till april 2019. Därefter kan en del återställningsarbete vara kvar att göra. Det är vår entreprenör Häv och Gräv som kommer att utföra arbetet. Arbetet kommer att pågå vardagar kl. 06.00-16.00.

Vårt arbete med etapp 1 AD planeras att starta efter sommaren 2019.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Eva-Lotte Wondollek, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Pelle Matsson, platschef, Häv och gräv
telefonnummer: 0735-17 87 16

Fiskeby 4:3 (Fyrby)

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunens planer

Fiskeby 4:3 (Fyrby) kommer att bebyggas med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt förskola och ett LSS-boende. Området ligger utmed Finspångsvägen, nordväst om Norrköpings centrum och arealen uppgår till ca 20 hektar.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området. De befintliga ledningarna är gamla och kommer att bytas ut. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Vi kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Under november var vår entreprenör Skanska på plats i området för att mäta in alla befintliga brunnar och ventiler i både i gata och på fastigheter för att säkerställa att de nya ledningarna hamnar på rätt nivå.

Vad händer nu?

Nu pågår projektering för att ta fram underlag för projektet.

Information kring utbyggnaden

Vi kommer att uppdatera med mer information under våren 2019.

Tidsplan

Projektet startar hösten 2018 och kommer enligt den preliminära tidplanen att avslutas sommaren 2020.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Nodra kommer att lägga om samtliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten i området för att

  • minska risken för källaröversvämningar som orsakas av överbelastning i ledningsnätet på grund av kraftiga skyfall.
  • säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan (se bild nedan) har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Nodra samarbetar med Samhällsbyggnadskontoret i klimatanpassningsprojektet.

Vad händer nu?

Under hösten 2018 och en bit in på 2019 är vår konsult WSP i området och tar fram underlag för projektet.

Information om projektet

Du som är fastighetsägare i området kommer att få mer information. Vi kommer även kontinuerligt att uppdatera den här informationen.

Tidplan

Projektet startar hösten 2018 och kommer att pågå fram till 2020. Grävarbetet i området kommer preliminärt att starta under hösten 2019.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Kolmården 1:6

Utbyggnad av vatten och avlopp

Vi planerar att gräva för vatten- och avloppsledningar från det planerade nya bostadsområdet kring Kolmårdsanstalten ner till Strandvägen. Vi kommer även bygga en tryckstegringsstation utmed Sjövägen som ska pumpa vattnet upp till det nya området.

Tidplan

Vår plan är att vi ska börja gräva utmed Strandvägen i februari 2019 och att vi ska vara klara med grävningen i juni 2019. Efter att vi är klara med grävningen kan en del arbete med att återställa marken i området pågå till efter sommaren.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vår entreprenör kommer att meddela er eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: +4611153688
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Henrik Schlein-Jonsson tfn: +46104486761. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Kvarsebo-Säter

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Kvarsebo-Säter. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Kommunfullmäktige har beslutat om att det ska bildas verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Kvarsebo-Säter. Spillvatten är avloppsvatten som spolas ner via diskhoar, toaletter och duschar.

Grävningen startade i januari 2018 och flyter på enligt plan vilket innebär att den allmänna vatten-och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och redo för anslutning i början av 2019.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Ny typ av avloppspump

Varje fastighet kommer ha en egen avloppspump som pumpar avloppsvattnet ut på ledningsnätet. Vi har sedan informationsmötet för er fastighetsägare i Kvarsebo-Säter ändrat vilken avloppspump som vi kommer använda i ert område. Den nya avloppspumpen har en annan elanslutning än den som vi hade tänkt från början. Elen till pumpstationen ska nu vara 1-fas istället för 3-fas samt att det stolpförsedda styrskåpet inte kommer att behövas. Detta innebär att det blir en enklare elanslutning i er fastighet.

I samband med din beställning av pumptanken får du hem en installationsanvisning för pumpstationen (Installation och driftsättning av pumpstation Compit 900 med DXG-pump). Det är viktigt att du och den som ska utföra installationen läser installationsanvisningen i sin helhet.

Du har tidigare fått en serviskarta där avloppspumpens placering är markerad med en rund ring med ett P i. Om du vill ha en ny kopia på kartan, vänligen hör av dig till Helena Aspdahl, helena.aspdahl@nodra.se

För frågor om avloppspumpen och elanslutningen, vänligen kontakta Martin Malmberg, martin.malmberg@nodra.se

Informationsmöte den 15 januari

Här hittar du presentationen från mötet: Kvarsebo-Säter informationsmöte

Ny taxa

Från den 1 januari 2017 har en ny taxa för anläggningsavgift för vatten införts. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden till ditt område.

I det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan. Fakturering sker efter slutbesiktning av utbyggnaden. På grund av att den nya taxan räknas ut beroende på tomtyta behöver en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@nodra.se

Vatten och avlopp till dig

Nodra bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Från förbindelsepunkterna får du själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett särskilt begrepp inom VA-juridiken. Ett sådant område beslutas alltid av Nodras styrelse samt kommunfullmäktige. Inom ett verksamhetsområde finns skyldighet att betala anslutningsavgift till Nodra och rätten att få vatten- och avloppsledningar framdragna till cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice 011-15 15 50 kundservice@nodra.se

Lindö Strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi har kommunens uppdrag att ansluta fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder inom Lindö strand så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i anslutning till planområdet.

Vi förbättrar befintliga ledningar

Vi har bytt ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken (se karta ovan). Det som återstår av vårt arbete är att färdigställa utloppet i Bråviken.

Det är vår entreprenör Skanska som utför arbetet. Kontaktuppgifter till Skanska hittar du längre ner på sidan.

Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 07.00 och 16.00.

Vi beräknar att vara klara med utbytet av hela dagvattenledningen i slutet av januari 2019. Därefter ska Samhällsbyggnadskontoret bygga en bro för gång- och cykeltrafikanter över utloppet i Bråviken.

Fortsatt arbete på Bråviksvägen utmed den tidigare fotbollsplanen

Inför kommande bebyggelse av nya bostäder inom Lindö Strand passar vi på att byta ut de befintliga ledningarna för spill- och dagvatten i den del av Bråviksvägen som går utmed den tidigare fotbollsplanen och förbi skolan ut till Lindövägen.

Arbetet kommer att påbörjas i början av december 2018 och beräknas vara klart till sommaren 2019.

Bråviksvägen kommer att fortsätta vara öppen för trafik men det kommer att vara begränsad framkomlighet och det kommer att köra arbetsfordon till och från området under hela perioden som vi utför arbetet. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på din förståelse.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö Strand

De arbeten som ska utföras av Skanska kommer enligt den preliminära tidplanen att avslutas till sommaren 2019.

Under hösten 2019 kommer vi tillsammans med tekniska kontoret att fortsätta våra arbeten inom detaljplaneområdet med en gemensam entreprenör.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Rickard Kalm

Telefon: 011-15 35 40

e-post: rickard.kalm@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Skanska: Anders Johnson

Telefon: 010-44 87 638

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungssten

Tidplan

Utbyggnad av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen pågår, se kartan nedan. Enligt plan ska det gå att ansluta maj 2019.

Viktig information kring VA-arbeten på egen fastighet

Vi vill inte att ni börjar med VA-arbeten på era egna fastigheter innan entreprenaden i gatorna är avslutad. Detta har bland annat med besiktningar och ansvar att göra.

Ni måste göra en bygganmälan innan arbetet på egen fastighet påbörjas.

Fakturan för anslutningen

Fakturan för anläggningsavgiften (anslutningen) kommer att skickas ut i april. Fakturan skickas med betalningsvillkoret 30 dagar, det vill säga att den ska vara betald inom 30 dagar. Detta oavsett när du som kund har tänkt att ansluta dig.

Information om hur det går till att ansluta sig

I avsnittet Ansluta till vatten och avlopp kan du läsa om hur det går till att ansluta sig till Nodras ledningar. Vi kommer även skicka ut ett informationsbrev i början på mars där det framgår hur det går till att ansluta till vatten, spillvatten och dagvatten.

Dagvatten

Samtliga fastigheter inom den nya detaljplanen ingår i verksamhetsområde dagvatten gata. Information om vad som gäller för dagvatten fastighet planeras att skickas per brev till berörda i mars 2019.

Informationsmöten

Presentation från informationsmötena i februari 2018.

Kontaktpersoner

Häv och gräv
Pelle Mattson, 0735-178 716
Kristian Sandström, 0706-863 873
David Åkerskog,  0709 988 138

Eltel
Andreas Cronsioe 0725-984 688
Jonathan Sundén 0725-827 365

Nodra AB
Kundservice
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post  peter.jonander@nodra.se

För frågor kring tillsyn avloppsfrågor och Bygganmälan, kontakta Kommunens Kontaktcenter på 011 15 00 00.

Verksamhetsområde

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Norra Kungssten. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området.

Det är Norrköpings kommunfullmäktige som beslut om verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår i området har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Information kring utbyggnaden

Ett självfallssystem planeras i Norra Kungssten. Det innebär att de allra flesta fastigheterna inte behöver en egen avloppspump inne på tomten. En lite större pumpstation kommer istället att placeras i området nere vid järnvägsövergången (i början av Hjortronstigen).

Förbindelsepunkt

Ett förslag på var ledningarna ska komma in på respektive fastighet skickades till respektive fastighetsägare i mitten av december 2017. Om ni inte fått detta utskick så kontakta projektledaren.

Om vi inte hör något från er så förutsätter vi att ni tyckte att den föreslagna placeringen var bra. Om ni vill lämna kommentarer på placeringen så vänligen hör av er via e-post eller brev.

E-post: peter.jonander@nodra.se

Adress:

Nodra AB
Peter Jonander
Box 85
601 02 Norrköping

Kostnad för anläggningsavgift

Normaltaxa gäller för Norra Kungssten. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här hittar du allmän information om den nya taxan

Anläggningsavgift beräknad på 2018 års taxa presenterades på informationsmötet.

Övriga områden i Graversfors

På kommunens webbplats i dokumentet Vatten- och avloppsplan kan du läsa om planerna för VA för övriga områden i Graversfors.

 

Fiber

Kanalisation för fiberkabel kommer att byggas i samband med VA-utbyggnaden.

För frågor och funderingar kring fiber är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-postadress kundservice@nodra.se eller telefon 011-15 15 50 .

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Nodra har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2018-2019, se markering på kartan nedan.

Område 1 är klart.

Vi kommer att börja med område 2 i oktober 2018

Vi kommer att göra område 3 sist.

Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer)

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer) har en gemensam förbindelsepunkt vid Gästgivarevägen 2 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Gästgivarevägen 11, 13 och 15

På Gästgivarevägen 11, 13 och 15 tror vi att vi kan undvika grävning inne på fastigheten och bara byta ledningarna fram till fastighetsgränsen. Om ledningarna inne på fastigheten visar sig vara dåliga, så kommer vi att informera fastighetsägaren om detta. Vår plan är att inte behöva flytta på förbindelsepunkten till dessa fastigheter.

Fastighetsägarna ansvarar för ledningarna inne på fastigheten och 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7 och 9

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7och 9, har gemensam vattenledning. Vi planerar att separera dessa, vilket förmodligen innebär grävning inne på fastigheterna.

Tomtmark

Nodra kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kokrekommendationer i samband med vattenavstängningar

I samband med arbetet så går vi ut med kokrekommendationer för att snabbare kunna lägga igen hålen i gatan. I och med att vi går ut med kokrekommendationer så kan vi koppla in kunderna tidigare. Du som kund får veta att du har kokrekommendationer genom att vår entreprenör Skanska knackar på hos dig och meddelar det, om du inte är hemma så lägger vi en lapp i din brevlåda. Du får efter ett par dagar reda på att kokrekommendationerna hävs, det vill säga att du kan använda vattnet som vanligt, på samma sätt. Här kan du läsa mer om just kokrekommendationer.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller epost enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktpersoner är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38 och Henrik Schlein tfn: 010-448 67 61. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Nodra initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@nodra.se
Nodra AB

S:t Persgatan

VA-arbete på S:t Persgatan

Norrköpings kommun planerar att rusta upp och bygga om S:t Persgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan. Målet är att få till en trygg och säker miljö för framförallt gående och cyklister vilket vi även tror kommer att gynna både boende och näringsidkare i området.

Tidplan

Den 3 september återupptogs den arkeologiska utgrävningen som kommer att fortsätta under ett par veckor. Sedan återupptas VA-arbetet som kommer att pågå året ut och eventuellt en bit in i på 2019.

Om det görs nya fynd i samband med grävningen så kan det komma att påverka tidplanen ytterligare.

Begränsad framkomlighet

Under är arbetet är det begränsad framkomlighet på gatan, följ skyltning på plats.

Vattenavstängning

Vid ett eller flera tillfällen under arbetet kommer vi behöva stänga av dricksvattnet till vissa fastigheter under några timmar på dagen. Mer information om det kommer att skickas ut till berörda fastigheter ett par dagar innan avstängningen.

 Kontaktuppgifter

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er.
Anders Johnson, Skanska 010-448 76 38
Kjell Liljemyr, Skanska 010-448 67 82
Paul Englund, Projektledare Nodra, 011-15 36 12

Sund i Vånga

Vatten och avlopp till Sund i Vånga

Under våren 2018 påbörjades arbetet att bygga vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer för VA-anslutning av samhället Sund. I arbetet ingår att bygga överföringsledningar från Vånga till Sund. Det är vår entreprenör Häv & Gräv som utför arbetet på uppdrag av Nodra AB.

Vår plan är att anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer kunna ske under vintern 2018/2019.

Informationsmöte

Presentation från informationsmötet den 10 april 2018

Tidplan

VA-arbetet beräknas vara färdigt vecka 50. Egna arbeten kan påbörjas vecka 51.

Vår plan är att anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer kunna ske under vintern 2018/2019.

Fakturering av anläggningsavgift

Vi kommer att skicka ut fakturan på anläggningsavgiften vid årsskiftet 2018/2019. Detta under förutsättning att det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp är klart för anslutning.

Anslutning steg för steg

Tänk på att:

  •  Skicka in din servisanmälan, det vill säga din beställning av en VA-anslutning, och din VA-situationsplan minst 12 veckor innan du vill ansluta din fastighet.
  • Din faktura för anläggningsavgiften måste vara betald innan du kan ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
  • Det tar cirka 5 arbetsdagar från att du beställer uppsättning av vattenmätare och påsläpp av vattnet tills att vi hör av oss till dig för att beställa en tid.

Läs mer om anslutning av din fastighet.

Verksamhetsområde

Kommunen kommer att skapa ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten för det tätbebyggda området i Sund. En dagvattenutredning har gjorts för det tätbebyggda området som kommit fram till att inga ytterligare åtgärder för avledande av dagvatten krävs i området.

Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I broschyren Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun, finns information om våra och våra kunder rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

De fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är skyldiga att betala anläggningsavgift för VA enligt gällande taxa och får VA-ledningar byggda fram till tomtgräns. Fastighetsägaren bekostar och bygger anläggningen på egen fastighet.

Förbindelsepunkt

Inom ett verksamhetsområde ansvarar Nodra AB för vatten- och spillvattennätet fram till fastighetens förbindelsepunkt, som är placerad 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och spillvattenledningarna innanför förbindelsepunkten

 

Fiber

I samband med att vi bygger VA-ledningar i området kommer vi att lägga ner fiber för att kunna erbjuda dig en anslutning till vårt öppna fibernät.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående fiber. Om du redan nu vill anmäla ditt intresse för fiberanslutning kan du göra det på www.fibertillalla.se. Priser och information om de tjänster som finns i vårt nät hittar du på www.zmarket.se samt på respektive leverantörs webbplats.

Kontakt

Frågor om fiber

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Projektledare för VA-utbyggnaden

Daniel Andersson
Tel: 011- 15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Peter Jideström
Tel: 011-15 36 17
E-post: peter.jidestrom@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Östra Eneby 3:2, Kvillinge

VA-utbyggnad för Östra Eneby

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Östra Eneby 3:2 och 3:3, cirka 1,5 km nordost om Svärtinge, pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi har kommunens uppdrag att inom Östra Eneby 3:2 ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området som kräver det. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området.

Vad händer nu?

Under hösten 2018 och en bit in på 2019 är vår entreprenör Tyréns i området och projekterar.

Tidsplan

Vår plan är att påbörja projektet hösten 2019.

Kontaktpersoner

Projektledare för VA-utbyggnaden
Shafaq Abdulameer Abbas Al-Abada
Telefon: 011-15 37 13
E-post: shafaq.alabada@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Dela sidan: