VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Björkalund

Utbyggnad av vatten och avlopp

Söder om Vrinnevisjukhuset byggs en helt ny stadsdel. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola. Läs mer här om planerna för området.

Nodras uppdrag

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AD startade i början av 2020. VA-arbetet är planerat att avslutas sommaren 2021.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Daniel Andersson, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Dövestad

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Under 2018-2019 har Nodra AB gjort en utredning om vatten- och avloppssituationen i området Dövestad. Det vi har utrett är hur situationen ser ut i dag gällande vatten och avlopp (VA) och vem som borde ha ansvar för långsiktigt hållbara VA-lösningarna i området.

Vår utredning har visat att flera fastigheter i Dövestad har otjänligt dricksvatten på grund av att det i vattnet har hittats bland annat arsenik, bly, nickel och koppar. Dövestad ligger också nära ett redan befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dövestad bedöms i utredningen ha ett behov av att få VA-försörjning ordnat i ett större sammanhang, med kommunen (Nodra) som ansvariga för försörjningen.

Rapporten från utredningen

Dövestad Bedömning 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (ABV 2018/0448) 

Tidplan

För att kunna bygga ut kommunalt VA till Dövestad behöver området prioriteras i kommunens VA-plan. Förslaget från Nodra är att projektering genomförs under 2019 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp under 2020. Det innebär att anslutningen preliminärt blir vid årsskiftet 2020/2021. Detta är dock en preliminär plan och planen kommer bli tydligare och eventuellt ändras under projekteringen av utbyggnaden.

Du som bor i Dövestad kommer att bli informerad om de beslut som tas om områdets VA-utbyggnad framöver, både via brev samt här på Nodra.se. Den övergripande VA-planen för kommunen hittar du på Norrköpings kommuns webbplats

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Shafaq Abdulameer Abbas Al-Abada
Telefon: 011-15 37 13
E-post: shafaq.alabada@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Fiskeby 4:3 (Fyrby)

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunens planer

Fiskeby 4:3 (Fyrby) kommer att bebyggas med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt förskola och ett LSS-boende. Området ligger utmed Finspångsvägen, nordväst om Norrköpings centrum och arealen uppgår till ca 20 hektar.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området. De befintliga ledningarna är gamla och kommer att bytas ut. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Vi kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Tidplan

Vår entreprenör började gräva för vatten och avlopp i mitten av februari. Arbetet beräknas pågå fram till januari 2021.

Vad pågår just nu?

Under vecka 15-17 kommer vi att byta ut vatten- och avloppsledningar samt lägga ner en dagvattenledning i Pildammsvägen förbi fastigheterna Pildammsvägen 8, 10, 12 och 14.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Dagvatten

Det är viktigt att du som fastighetsägare tar reda på hur ditt dag- och dräneringsvatten är kopplat. Det kommer inte längre att vara tillåtet att ansluta dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Din fastighet kommer att få en dagvattenservis, det vill säga en anslutningspunkt för dagvattnet från din fastighet, som ansluter till dagvattenledningen. Mer information om placering av din fastighets dagvattenservis och vad som gäller för din fastighet planerar vi att skicka till dig per brev efter sommaren. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om dag- och dräneringsvatten från din fastighet.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Herrebro

Omläggning av ledningar

Nodra kommer att lägga om en vattenledning som idag ligger under Herrebrotippen. Vattenledningen är gammal och har drabbats av flera vattenläckor. Den nya vattenledningen kommer att vara mer hållbar och större för att säkra dagens och framtidens vattenleverans till Klinga med omnejd. Vi passar samtidigt på att gräva ner en ny ledning för spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) som vi planerar att ta i drift senare med hänsyn till kommande utbyggnad i Klinga.

Tidplan

Tidplanen har förlängts och arbetet beräknas vara klart i mitten av mars. Då ska alla åtgärder vara klara och en slutbesiktning ska göras.

Begränsad framkomlighet

Vägen mellan Klinga och Hjalmar Brantings gata kommer att stängas av i perioder under arbetet. Vi hänvisar till andra vägar.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-01-30

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Nodra kommer att lägga om samtliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten i området för att

  • minska risken för källaröversvämningar som orsakas av överbelastning i ledningsnätet på grund av kraftiga skyfall.
  • säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan (se bild nedan) har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Nodra samarbetar med Samhällsbyggnadskontoret i klimatanpassningsprojektet.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att ta fram underlag för att göra en upphandling under hösten 2019.

Information om projektet

Du som är fastighetsägare i området kommer att få mer information. Vi kommer även kontinuerligt att uppdatera den här informationen.

Tidplan

Den nya preliminära tidplanen är att grävarbetet i området kommer att starta under våren 2020 och pågå en bit in på 2021.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-10-04

Lindö strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder och verksamheter inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi kommer att bygga ut vårt ledningsnät och ansluta de nya bostäderna och verksamheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö strand

Vi kommer att börja vårt arbete inom detaljplaneområdet under vintern 2019 och hela projektet är planerat att avslutas hösten 2021.

Informationsträff den 26 november

Träffen riktade sig till boende i Lindö som är nyfikna på vad det är som händer inom Lindö strands område. Informationsträffen ägde rum i Norrköpings seglarklubbs lokal den 26 november.

På träffen fanns Norrköpings kommun och Nodra på plats för att svara på frågor och för att berätta om vad som kommer hända inom Lindö strand de närmsta åren. Byggplanerna för allmän platsmark presenterades samt att deltagarna fick träffa de entreprenörer som kommer att bygga allmän plats så som gata, park och torg.

Tidigare arbeten i projektet

Vi har bytt ut spill- och dricksvattenledningarna samt grävt ner en ledning för dagvatten i Bråviksvägen, från korsningen vid Pampusvägen till hörnet av Bråviksvägen efter båtklubbarna. Vi har bytt ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken. Samhällsbyggnadskontoret kommer att bygga en bro för gång- och cykeltrafikanter över utloppet i Bråviken.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 07.00 och 20.00.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Följ skyltning på plats.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar under driftinformation här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Rickard Kalm

Telefon: 011-15 35 40

e-post: rickard.kalm@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-11-27

Ny trafikplats vid Bråvalla

Omläggning av vatten- och avloppsledningar

Kommunens planer

Kommunen planerar att bygga en ny trafikplats i korsningen E4/Fiskebyvägen.

Läs mer om den nya trafikplatsen på Norrköpings kommuns webbplats.

Nodras uppdrag

Nodra kommer att flytta vatten- och avloppsledningar som idag går under E4. Arbetet utförs i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret.

Tidplan

Vi startar med vårt VA-arbete i månadsskiftet september/oktober. Byggnationen av den nya trafikplatsen beräknas vara klart våren 2021.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Kontaktpersoner

Projektledare: Fredrik Melefors, Pontarius
Telefon: 070-844 05 46

Nodras projektledare för VA-arbetet: Eva-Lotte Wondollek
Telefon: 011-15 35 42

Renovering av avloppsledning i Norra Promenaden

Renovering av Norrköpings största avloppsledning

Avloppsledningen i Norra Promenaden är den största inkommande ledningen till Slottshagens reningsverk och avleder spill-, dag- och dränvatten. Ledningen är av betong från början av 1950-talet och behöver renoveras. Vi kommer att renovera ledningen mellan Norr Tull till Slottshagens reningsverk, se kartan nedan.

Tidplan

Arbetet flyter på enligt planen. Själva renoveringen startade i vecka 9. Den preliminära tidplanen är att avsluta hela arbetet med renoveringen och ta bort de provisoriska ledningarna senast vecka 18.

Läs mer i vår driftnyhet:

Begränsad framkomlighet i innerstaden till maj 2020  

Renovering genom relining

Det mest fördelaktiga alternativet bedöms vara att renovera hela sträckan genom relining. Man kan likna det vid att man vränger in en strumpa av polyester inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck. Vattnet värms sedan upp, strumpan härdar och bildar ett hårt nytt rör på insidan av det gamla. Detta kallas för relining.

Provisoriska ledningar

Vi har placerat ut provisoriska ledningar som ska leda om allt avloppsvatten från avloppsledningen. Läs mer om var de provisoriska ledningarna påverkar framkomligheten i vår driftnyhet.

Störningar

Vi har stängt av delar av vissa körfält i Norra Promenaden inför kommande arbete med att renovera ledningen mellan Norr Tull till Slottshagens reningsverk. Följ skyltning och hänvisning på plats. Renovering genom relining innebär att vi inte behöver gräva upp hela gatan vilket skulle tagit väldigt lång tid och orsakat mycket störningar för trafik och verksamheter i området. Vi kommer att gräva i gatan på ett par ställen och sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Projektledare

Jonas Törnvall
tfn 011-15 37 33
jonas.tornvall@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-02-14

Sikudden

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Sikudden. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Under 2020 förväntas kommunfullmäktige fatta ett beslut om verksamhetsområde. Sikudden föreslås ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten). Här kan du läsa mer om verksamhetsområde. 

Tidplan

Utbyggnad av vatten- och avloppsledningar är planerad att påbörjas under början av 2021. Målet är att den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och tagen i drift innan 2021 års slut. Utbyggnaden är bland annat beroende av överföringsledningar som ska läggas i Bråviken, vilka utgör en osäkerhet i tidsplanen på grund av tillståndsprocesser med mera.

Projektering

Inmätningar av höjder med drönare och instrument kommer att utföras så fort som möjligt. Under februari 2020 kommer konsultföretaget Tyréns att påbörja projektering i området som kommer att pågå under hela året. Även geotekniska undersökningar kommer att utföras. De geotekniska undersökningarna medför att provhål borras där ledningar planeras. När projekteringen är färdigställd kommer projektet att upphandlas.

Vatten och avlopp till dig

Nodra bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. För underlätta för dig att ansluta gräver vi in ledningarna en liten bit på din fastighet. Vi kommer att ge dig ett förslag på placering av din förbindelsepunkt som du kommer att få möjlighet att ge dina synpunkter på. Om allt går enligt plan kan du som fastighetsägare börja ansluta din fastighet i början av 2022. Du kommer att få mer information om detta när det närmar sig, men redan nu kan du läsa mer om anslutningsprocessen på vår webbplats.

Fakturering

Vi kommer att skicka en faktura på anläggningsavgiften och brukningsavgiften för vatten och spillvatten till dig när vårt arbete är helt slutfört med godkänd besiktning. Faktureringsdatumet påverkas inte av när anslutningen in till fastigheten sker.

Anläggningsavgift och brukningsavgift

Här på vår webbplats finns en tjänst för att räkna ut din anläggningsavgift, som är en engångsavgift. Hur stor din avgift blir beror bland annat på hur stor din tomt är och vilka tjänster (vatten, spillvatten, dagvatten) som fastigheten ska anslutas till. Som redan nämnt inledningsvis föreslås Sikudden ingå i verksamhetsområde vatten och spillvatten (inte dagvatten). Du kommer att få mer information om vilken anläggningsavgift som gäller för din fastighet.

Räkna ut din anläggningsavgift

Brukningsavgiften är en avgift som du kommer att betala kvartalsvis. Den består av en fast del och en rörlig del.

Brukningsavgift

Informationsmöte

I samråd med utsedd entreprenör kommer Nodra att bjuda in till ett informationsmöte gällande VA-anslutningen i slutet av 2020 eller början av 2021. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor om hur det praktiskt kommer att gå till med anslutningen till vatten och avlopp.

Fiber

Vi planerar att samförlägga vår fiber tillsammans med Eons utbyggnad i området. Nu kan du anmäla ditt intresse om du vill ansluta din fastighet till vårt öppna fibernät. Om intresset är tillräckligt stort kan vi gå vidare med planeringen tillsammans med Eon. Anmäl ditt intresse redan idag på www.fibertillalla.se. Din anmälan är inte bindande utan ger oss endast en indikation om hur stort intresset för fiber är i området. Din intresseanmälan behöver ha kommit in till oss senast den 6 maj 2020.

Frågor och svar om fiber

El

E.ON planerar att ersätta en stor del av luftledningarna i området med jordkablar i samband med Nodras arbete. E.ON kommer att skicka ut ett separat informationsbrev innan arbetet påbörjas. Vattenfall Service är E.ONs entreprenör som kommer att utföra arbetet.

Frågor om utbyggnadsprojektet

Peter Jonander är projektledare och kan nås på telefon 011-15 36 88 eller via e-post peter.jonander@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice.

Sidan senast uppdaterad: 2020-03-19

Torsviken (Kolmården 1:6)

Utbyggnad av vatten och avlopp

Vi gräver för vatten- och avloppsledningar i det planerade nya bostadsområdet Torsviken, strax väster om Krokek. Läs mer om området på letscreate.norrkoping.se

Tidplan

Torsviken kommer att byggas i fyra etapper. Vägar och VA i första etappen ska vara klart våren 2020. Nästa etapp är under planering och beräknas vara färdig 2022.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: 011-15 36 88
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Nordisk Mark och Anläggning är den entreprenör som gräver åt oss i första etappen. Kontaktperson är Jonas Lemon tfn: 073-676 63 03. Entreprenör för den andra etappen är inte utsedd än.

Senast uppdaterad: 2020-01-21

Tvåstugubacken

Vi renoverar befintliga ledningar i Tvåstugubacken

Vi har bytt ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i Tvåstugubacken. Visst återställningsarbete återstår att göra på tomtmark. Skanska kommer inom kort att asfaltera fastigheternas garageuppfarter. Asfalteringen av gatan kommer att ske längre fram.

Besiktning

Nitro Consult kommer att göra en efterbesiktning när arbetet är klart. Du kommer att bli kontaktad av Nitro Consult om din fastighet berörs av besiktningen.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Senast uppdaterad: 2020-04-03

Östra Eneby 3:2, Kvillinge

VA-utbyggnad för Östra Eneby

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Östra Eneby 3:2 och 3:3, cirka 1,5 km nordost om Svärtinge, pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att inom Östra Eneby 3:2 ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området som kräver det. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området.

Tidplan

Vår entreprenör började etablera sig i området den 23 augusti 2019. Arbete med vatten och avlopp beräknas pågå fram till december 2020. Parallellt med vårt arbete kommer även markägaren, Älvsbyhus, att arbeta med nya vägar i området.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten total kommer att bildas för hela området.

Läs mer om verksamhetsområde

Kostnad för anläggningsavgift

När vi är klara med utbyggnaden av VA i området och förbindelsepunkterna är upprättade kommer vi att skicka en faktura för anläggningsavgiften till berörda fastighetsägare. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här kan du räkna ut din anläggningsavgift

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan, SMS och notis till de som har laddat ner Nodras app. Om du är skriven på din adress i Östra Eneby 3:2 och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer på nodra.se och/eller ladda ner Nodras app kostnadsfritt på App Store eller Google Play. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Sophämtningen

Vi återkommer med mer information om sophämtningen kommer att påverkas.

Störningar och begränsad framkomlighet

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontaktpersoner

Frågor om utbyggnadsprojektet
Shafaq Alabada är projektledare och kan nås på telefon 011-15 37 13 eller via e-post shafaq.alabada@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@nodra.se eller via telefon 011-15 15 50.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Dela sidan: