VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Björkalund

Björkalund

Vad är det som händer?

Söder om Vrinnevisjukhuset kommer en helt ny stadsdel att byggas. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola. Läs mer här om planerna för området.

De första bostäderna i det nya området färdigställdes vintern 2015 av Bovieran som uppförde 48 bostadsrätter för seniorboende. Under sommaren 2016 uppförde kommunen i egen regi ett äldreboende om 60 platser. I samband med detta färdigställdes en ny infartsgata till Bovieran, en cirkulationsplats på Gamla Övägen och nya gång- och cykelvägar mot sjukhusområdet. Sommaren 2018 färdigställdes 63 villatomter.

Vad ska Nodra göra?

I etapp 1AC, som pågår just nu, är Nodras uppdrag att se till att dagvattnet från den nya stadsdelen tas omhand. Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem. Idag finns ett dike, Vrinnevidiket, som går genom hela området och som mynnar ut i Ensjön. Det befintliga diket kommer att breddas och anpassas till den nya stadsdelen. På kartan ovan är diket markerat med en röd linje.

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AC kommer att starta oktober 2018 och pågå fram till april 2019. Därefter kan en del återställningsarbete vara kvar att göra. Det är vår entreprenör Häv och Gräv som kommer att utföra arbetet. Arbetet kommer att pågå vardagar kl. 06.00-16.00.

Vårt arbete med etapp 1 AD planeras att starta efter sommaren 2019.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Eva-Lotte Wondollek, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Pelle Matsson, platschef, Häv och gräv
telefonnummer: 0735-17 87 16

Dövestad

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Under 2018-2019 har Nodra AB gjort en utredning om vatten- och avloppssituationen i området Dövestad. Det vi har utrett är hur situationen ser ut i dag gällande vatten och avlopp (VA) och vem som borde ha ansvar för långsiktigt hållbara VA-lösningarna i området.

Vår utredning har visat att flera fastigheter i Dövestad har otjänligt dricksvatten på grund av att det i vattnet har hittats bland annat arsenik, bly, nickel och koppar. Dövestad ligger också nära ett redan befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dövestad bedöms i utredningen ha ett behov av att få VA-försörjning ordnat i ett större sammanhang, med kommunen (Nodra) som ansvariga för försörjningen.

Rapporten från utredningen

Dövestad Bedömning 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (ABV 2018/0448) 

Tidplan

För att kunna bygga ut kommunalt VA till Dövestad behöver området prioriteras i kommunens VA-plan. Förslaget från Nodra är att projektering genomförs under 2019 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp under 2020. Det innebär att anslutningen preliminärt blir vid årsskiftet 2020/2021. Detta är dock en preliminär plan och planen kommer bli tydligare och eventuellt ändras under projekteringen av utbyggnaden.

Du som bor i Dövestad kommer att bli informerad om de beslut som tas om områdets VA-utbyggnad framöver, både via brev samt här på Nodra.se. Den övergripande VA-planen för kommunen hittar du på Norrköpings kommuns webbplats

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Shafaq Abdulameer Abbas Al-Abada
Telefon: 011-15 37 13
E-post: shafaq.alabada@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Fiskeby 4:3 (Fyrby)

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunens planer

Fiskeby 4:3 (Fyrby) kommer att bebyggas med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt förskola och ett LSS-boende. Området ligger utmed Finspångsvägen, nordväst om Norrköpings centrum och arealen uppgår till ca 20 hektar.

Tidsplan

Vår entreprenör kommer att börja gräva för vatten och avlopp i september 2019. Arbetet beräknas pågå fram till december 2020.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området. De befintliga ledningarna är gamla och kommer att bytas ut. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Vi kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Under november var vår entreprenör Skanska på plats i området för att mäta in alla befintliga brunnar och ventiler i både i gata och på fastigheter för att säkerställa att de nya ledningarna hamnar på rätt nivå.

Vad händer nu?

Nu pågår projektering för att ta fram underlag för projektet.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Dagvatten

Det är viktigt att du som fastighetsägare tar reda på hur ditt dag- och dräneringsvatten är kopplat. Det kommer inte längre att vara tillåtet att ansluta dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Din fastighet kommer att få en dagvattenservis, det vill säga en anslutningspunkt för dagvattnet från din fastighet, som ansluter till dagvattenledningen. Mer information om placering av din fastighets dagvattenservis och vad som gäller för din fastighet planerar vi att skicka till dig per brev efter sommaren. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om dag- och dräneringsvatten från din fastighet.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Herrebro

Omläggning av ledningar

Nodra kommer att lägga om en vattenledning som idag ligger under Herrebrotippen. Vattenledningen är gammal och har drabbats av flera vattenläckor. Den nya vattenledningen kommer att vara mer hållbar och större för att säkra dagens och framtidens vattenleverans till Klinga med omnejd. Vi passar samtidigt på att gräva ner en ny ledning för spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) som vi planerar att ta i drift senare med hänsyn till kommande utbyggnad i Klinga.

Tidsplan

Vår entreprenör Skanska kommer att börja gräva i området i början av april. Arbetet beräknas vara klart i början av hösten 2019.

Begränsad framkomlighet

Vägen mellan Klinga och Hjalmar Brantings gata kommer att stängas av i perioder under arbetet. Vi hänvisar till andra vägar.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Nodra kommer att lägga om samtliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten i området för att

  • minska risken för källaröversvämningar som orsakas av överbelastning i ledningsnätet på grund av kraftiga skyfall.
  • säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan (se bild nedan) har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Nodra samarbetar med Samhällsbyggnadskontoret i klimatanpassningsprojektet.

Vad händer nu?

Under hösten 2018 och en bit in på 2019 är vår konsult WSP i området och tar fram underlag för projektet.

Information om projektet

Du som är fastighetsägare i området kommer att få mer information. Vi kommer även kontinuerligt att uppdatera den här informationen.

Tidplan

Projektet startar hösten 2018 och kommer att pågå fram till 2020. Grävarbetet i området kommer preliminärt att starta under hösten 2019.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Kolmården 1:6

Utbyggnad av vatten och avlopp

Vi planerar att gräva för vatten- och avloppsledningar från det planerade nya bostadsområdet kring Kolmårdsanstalten ner till Strandvägen. Vi kommer även bygga en tryckstegringsstation utmed Sjövägen som ska pumpa vattnet upp till det nya området.

Tidplan

Vår plan är att vi ska börja gräva utmed Strandvägen i februari 2019 och att vi ska vara klara med grävningen i juni 2019. Efter att vi är klara med grävningen kan en del arbete med att återställa marken i området pågå till efter sommaren.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vår entreprenör kommer att meddela er eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: +4611153688
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Henrik Schlein-Jonsson tfn: +46104486761. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Lindö Strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi har kommunens uppdrag att ansluta fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder inom Lindö strand så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i anslutning till planområdet.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö Strand

De arbeten som ska utföras av vår entreprenör Skanska kommer enligt den preliminära tidplanen att avslutas till sommaren 2019. Vissa återställningsarbeten kan komma att pågå efter sommaren. Under hösten 2019 kommer vi tillsammans med Samhällsbyggnadskontoret att fortsätta våra arbeten inom detaljplaneområdet med en gemensam entreprenör.

Vi förbättrar befintliga ledningar

Under vecka 12 kommer vi att påbörja arbetet med att byta ut spill- och dricksvattenledningarna samt gräva ner en ledning för dagvatten i Bråviksvägen, från korsningen vid Pampusvägen till hörnet av Bråviksvägen efter båtklubbarna. Sträckan kommer att vara avstängd för gång- och biltrafik. Vår entreprenör kommer att kontakta berörda fastighetsägare med mer information om tillfällig parkeringsyta på gamla fotbollsplanen och framkomlighet till fastigheterna.
Vi kommer även att renovera runt vår pumpstation, en grå mindre byggnad som ligger i hörnet av Bråviksvägen, vid Bråvikens segelklubb.

Tidigare arbeten i projektet

Vi har bytt ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken. Det som återstår av vårt arbete är att färdigställa utloppet i Bråviken. Därefter ska Samhällsbyggnadskontoret bygga en bro för gång- och cykeltrafikanter över utloppet i Bråviken.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Skanska som utför arbetet. Kontaktuppgifter till Skanska hittar du längre ner på sidan.

Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 06.30 och 16.00.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Följ skyltning på plats.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar under driftinformation här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Rickard Kalm

Telefon: 011-15 35 40

e-post: rickard.kalm@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Skanska: Anders Johnson

Telefon: 010-44 87 638

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungssten

Nu är VA-ledningsarbetet slutbesiktigat och godkänt.  Ni kan börja med arbetet på egen fastighet.

I avsnittet Ansluta till vatten och avlopp kan du läsa om hur det går till att ansluta sig till Nodras ledningar.

Fakturan för anslutningen

Fakturan för anläggningsavgiften (anslutningen) kommer att skickas ut i början av maj. Fakturan skickas med betalningsvillkoret 30 dagar, det vill säga att den ska vara betald inom 30 dagar. Detta oavsett när du som kund har tänkt att ansluta dig.

Dagvatten

Samtliga fastigheter inom den nya detaljplanen ingår i verksamhetsområde dagvatten gata. Information om vad som gäller för dagvatten fastighet har skickats ut till berörda fastighetsägare.

Kontaktpersoner

Häv och gräv
Pelle Mattson, 0735-178 716
Kristian Sandström, 0706-863 873
David Åkerskog,  0709 988 138

Eltel
Andreas Cronsioe 0725-984 688
Jonathan Sundén 0725-827 365

Nodra AB
Kundservice
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post  peter.jonander@nodra.se

För frågor kring tillsyn avloppsfrågor och Bygganmälan, kontakta Kommunens Kontaktcenter på 011 15 00 00.

Kostnad för anläggningsavgift

Normaltaxa gäller för Norra Kungssten. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Övriga områden i Graversfors

På kommunens webbplats i dokumentet Vatten- och avloppsplan kan du läsa om planerna för VA för övriga områden i Graversfors.

Fiber

Kanalisation för fiberkabel kommer att byggas i samband med VA-utbyggnaden.

För frågor och funderingar kring fiber är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-postadress kundservice@nodra.se eller telefon 011-15 15 50 .

Renovering av avloppsledning i Norra Promenaden

Renovering av Norrköpings största avloppsledning

Avloppsledningen i Norra Promenaden är den största inkommande ledningen till Slottshagens reningsverk och avleder spill-, dag- och dränvatten. Ledningen är av betong från början av 1950-talet och behöver renoveras. Vi kommer att renovera ledningen mellan Aurorarondellen till Slottshagens reningsverk, se kartan nedan.

Tidsplan

Just nu pågår upphandling och vår plan är att en totalentreprenör ska vara tilldelad projektet senast den 30 juni 2019. Vi uppdaterar tidsplanen under sommaren 2019.

Renovering genom relining

Det mest fördelaktiga alternativet bedöms vara att renovera hela sträckan genom relining. Man kan likna det vid att man vränger in en strumpa av polyester inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck. Vattnet värms sedan upp, strumpan härdar och bildar ett hårt nytt rör på insidan av det gamla. Detta kallas för relining.

Störningar

Renovering genom relining innebär att vi inte behöver gräva upp hela gatan vilket skulle tagit väldigt lång tid och orsakat mycket störningar för trafik och verksamheter i området. Vi kommer att gräva i gatan på ett par ställen och sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Projektledare

Jonas Törnvall
tfn 011-15 37 33
jonas.tornvall@nodra.se

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Nodra har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2018-2019, se markering på kartan nedan.

Område 1 och 2 är klara.

Område 3 pågår.

Efter Kilvägen kommer Gästgivarevägen 26, 24, 22, 20 och 18 att åtgärdas.

Djupadalsvägen, del av Bruksvägen och Smedvägen står på tur, men inbördes ordning och tidplan är ännu inte fastslagen.

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Kilvägen 2-10 och Gästgivarevägen 18-26 (endast jämna nummer)

Kilvägen 2-10 samt Gästgivarevägen 18-26 har en gemensam förbindelsepunkt vid Kilvägen 2 respektive Gästgivarevägen 18 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Djupadalsvägen, del av Bruksvägen och Smedvägen

Nodra kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller epost enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktpersoner är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38 och Henrik Schlein tfn: 010-448 67 61. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Nodra initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@nodra.se
Nodra AB

Pråmgatan

Renovering av vatten- och avloppsledningar

Nodra AB kommer att byta ut vatten- och avloppsledningar i Pråmgatan. De befintliga ledningarna är i dåligt skick och flera läckor har tidigare drabbat sträckan. Arbetet är en del av vår långsiktiga planering att renovera upp vårt ledningsnät.

Tidplan

Vår entreprenör, Skanska, kommer att etablera sig i området i slutet av april. VA-arbetet beräknas börja tidigt i maj och pågå till slutet av juni. Därefter kommer asfaltering av gatan utföras.

Begränsad framkomlighet

Under arbetet kommer det tidvis att vara begränsad framkomlighet. En tillfällig körväg vid cykelbanan i slutet av Pråmgatan ska säkerställa att boende och förskolepersonalen kan komma till och från sina fastigheter. Följ hänvisning.

Vattenavstängning

Vid ett eller flera tillfällen under arbetet kommer vi behöva stänga av dricksvattnet under ett par timmar. Vattenavstängningarna meddelas ett par dagar i förväg via lapp i brevlådan och SMS.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Paul Englund
Telefon: 011-15 36 12
E-post: paul.englund@nodra.se

Skanska: Anders Johnson
Telefon: 010-44 87 638

Sund i Vånga

Vatten och avlopp till Sund i Vånga

Vi är i slutfasen av utbyggnaden av vatten och avlopp till Sund i Vånga. Vi kommer att återställa vägar och mark i området.

Anslutning steg för steg

Tänk på att:

  • Skicka in din servisanmälan, det vill säga din beställning av en VA-anslutning, och din VA-situationsplan minst 12 veckor innan du vill ansluta din fastighet.
  • Din faktura för anläggningsavgiften måste vara betald innan du kan ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
  • Det tar cirka 5 arbetsdagar från att du beställer uppsättning av vattenmätare och påsläpp av vattnet tills att vi hör av oss till dig för att beställa en tid.

Läs mer om anslutning av din fastighet.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden

Daniel Andersson
Tel: 011- 15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Frågor om fiber

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Östra Eneby 3:2, Kvillinge

VA-utbyggnad för Östra Eneby

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Östra Eneby 3:2 och 3:3, cirka 1,5 km nordost om Svärtinge, pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi har kommunens uppdrag att inom Östra Eneby 3:2 ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området som kräver det. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området.

Vad händer nu?

Nu pågår upphandling och vår plan är att en entreprenör ska vara tilldelad projektet i början av juli. Vi kommer att informera berörda fastighetsägare via brev i augusti.

Tidsplan

Vår plan är att påbörja projektet hösten 2019.

Kontaktpersoner

Projektledare för VA-utbyggnaden
Shafaq Abdulameer Abbas Al-Abada
Telefon: 011-15 37 13
E-post: shafaq.alabada@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Dela sidan: