VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Björkalund

Björkalund

Vad är det som händer?

Söder om Vrinnevisjukhuset kommer en helt ny stadsdel att byggas. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola. Läs mer här om planerna för området.

De första bostäderna i det nya området färdigställdes vintern 2015 av Bovieran som uppförde 48 bostadsrätter för seniorboende. Under sommaren 2016 uppförde kommunen i egen regi ett äldreboende om 60 platser. I samband med detta färdigställdes en ny infartsgata till Bovieran, en cirkulationsplats på Gamla Övägen och nya gång- och cykelvägar mot sjukhusområdet. Sommaren 2018 färdigställdes 63 villatomter.

Vad ska Nodra göra?

I den här första etappen är Nodras uppdrag att se till att dagvattnet från den nya stadsdelen tas omhand. Björkalund är ett av de första områdena i Norrköping där dagvattnet ska ledas via diken och dammar istället för i traditionellt ledningssystem. Idag finns ett dike, Vrinnevidiket, som går genom hela området och som mynnar ut i Ensjön. Det befintliga diket kommer att breddas och anpassas till den nya stadsdelen. På kartan ovan är diket markerat med en röd linje.

Tidplan

Vårt arbete kommer att starta oktober 2018 och pågå fram till april 2019. Därefter kan en del återställningsarbete vara kvar att göra. Det är vår entreprenör Häv och Gräv som kommer att utföra arbetet. Arbetet kommer att pågå vardagar kl. 06.00-16.00.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Eva-Lotte Wondollek, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Per-Olov Matsson, platschef, Häv och gräv
telefonnummer: 0735-17 87 16

Arkösunds reningsverk

Arkösunds reningsverk rustas inför framtiden

Vi kommer under hösten att invändigt bygga om reningsverket så att vi även i framtiden har en säker drift och rening av Arkösunds avloppsvatten.

Det är vår entreprenör Emendo AB som kommer att utföra arbetet. Arbetet kommer att pågå under vardagar mellan kl. 07.00 och 18.00.

Begränsad framkomlighet

Det kommer att vara begränsad framkomlighet på Arkösundsvägen förbi reningsverket under hela perioden som vi utför arbetet. Följ skyltning på plats.

Buller och lukt

Arbetet på reningsverket kommer att orsaka buller under delar av perioden som vi utför arbetet. När vi under en månad byter ut en del av anläggningen kan det även skapa lukt som kan uppfattas som störande.

Tidplan

Vårt arbete påbörjas vecka 36 och avslutas i slutet av december 2018.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:

Jonas Törnvall, projektledare Norrköping Vatten och Avfall.
Telefon: 011-15 37 33
E-post: jonas.tornvall@nodra.se

Inre hamnen

Renovering av en av kommunens största avloppsledningar

Vad är det som händer?

I samband med att man tar fram planer för Inre Hamnen-projektet genomför Nodra AB upprustningar av det befintliga ledningsnätet genom renovera en stor huvudavloppsledning som går genom området.

På en sträcka på ca 500 m mellan Kanontorgen, via Saltängsgatan och Varvsgatan fram till Norra Promenaden ligger det en 1400 mm avloppskulvert i betong som avleder avloppsvatten från i princip en tredjedel av Norrköpings kommun samt Söderköping till Slottshagens reningsverk.

När Inre Hamnen byggs kommer ett helt nytt ledningsnät byggas för de lokala ledningarna men denna ”pulsåder” kommer att finnas kvar.

Vad ska vi göra?

Det som nu ska göras är att ledningen till största delen kommer att infodras med ett flexibelt foder. Man kan likna det vid att man vränger in en strumpa av polyester inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck. Vattnet värms sedan upp, strumpan härdar och bildar ett hårt nytt rör på insidan av det gamla. Detta kallas för relining.

Metoden innebär att man inte behöver gräva upp hela sträckan vilket skulle tagit väldigt lång tid och orsakat mycket störningar för trafik och verksamheter i området. Nu kan arbetet genomföras på bara ca 3 veckor.

På vissa ställen kommer vi dock att behöva gräva upp den gamla ledningen och ersätta den med ett nytt rör. Det handlar om korsningen mellan Saltängsgatan och Slottsgränden där ca 15 m ledning kommer att bytas ut.

För att kunna genomföra reliningen kommer en schakt även behöva göras i korsningen Saltängsgatan/Varvsgatan samt på ett antal ställen utmed gatorna där anslutande ledningar behöver läggas om. Vid Kanontorget kommer man att lägga tillfälliga ledningar över Saltängsgatan som ska pumpa förbi avloppsvattnet under installationstiden.

Begränsad framkomlighet

Under perioden v.19-22 kommer trafiken på Saltängsgatan, Varvsgatan och Hamnbrogatan vara starkt påverkad. Hamnbrogatan kommer troligtvis stängas av för lastbilstrafik och under den tiden hänvisas trafiken till Sjötullsgatan och Hamnbron. Verksamheter i området kommer påverkas men vi arbetar för att hitta lösningar som ska göra det möjligt med in-och utpassage till samtliga fastigheter.

Vår tidplan

Arbetena kommer att pågå under vecka 19-22. Totalentreprenör är Aarsleff Rörteknik AB i samarbete med SM Entreprenad. Under den här tiden kommer det periodvis vara besvärligt för er som fastighetsägare/verksamhetsutövare och för andra trafikanter med framkomlighet, sophämtning mm. Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta kommer att medföra men vi och våra entreprenörer arbetar hårt för att minimera störningarna så gott det går. Genom att välja den metod vi gör minimerar vi störningarna maximalt.

I samband med härdning av fodret kan lukt av plast uppstå och sprida sig med avloppsledningsnätet, med det är fullt normalt vid denna typ av arbeten och det försvinner efter ett tag.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet, kontakta någon av nedanstående personer.

Magnus Ålstam, VA-ingenjör

Tel 011-015 35 62, E-post: Magnus.alstam@nodra.se

Rickard Kalm, projektledare, Nodra AB.

Tommie Jensen, Platschef, Aarsleff Rörteknik AB. Tel 08-594 764 12

Lars Preuschhof, Arbetsledare, SM Entreprenad. Tel 070-689 33 49

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

 

Värmlandsgatan

Renovering och ombyggnad av VA-ledningar på Värmlandsgatan

Vad är det som händer?

I samband med att tekniska kontoret ska renovera spårvagnsspåren i Värmlandsgatan passar Nodra AB på att rusta upp VA-ledningsnätet för framtiden. Skanska är huvudentreprenör för samtliga arbeten som ska genomföras. Läs mer här om tekniska kontorets arbete.

På flera ställen utmed spåret mellan Norra Promenaden och Hagaskolan har vi vatten- och avloppsledningar som korsar spåren eller till och med ligger under spåren. Dessa ledningar är väldigt svåra att underhålla p.g.a att man måste stänga av spårvagnstrafiken när man arbetar med dem.

Vad ska vi göra?

Det vi nu gör är att renovera alla större ledningar som korsar spåret. Vi flyttar brunnar och ventiler så att de inte hamnar i spårområdet. På en del ställen ligger ledningarna under spåret längs med gatorna. Där strävar vi efter att flytta ledningarna ut till sidan av gatan i möjligaste mån.

På så vis kan vi i framtiden underhålla vårt ledningsnät på ett enklare sätt utan att påverka spårvägstrafiken. Får vi till exempel en vattenläcka på en ledning som ligger under spåret ska vi kunna laga den utan att behöva stänga av spårvägstrafiken.

Mellan Bråbogatan och Himmelstadslundvägen rinner dagvatten (regn- och smältvatten) och avloppsvatten i samma ledningar. I projektet förbereder vi oss för framtiden genom att lägga dubbla ledningar under spårkorsningarna. När vi sedan – om några år – fortsätter utbyggnaden av ett separat ledningsnät för dagvatten behöver vi inte gräva upp under spåren.

Påverkan på fastigheter och framkomlighet

Vissa av fastigheterna utmed Värmlandsgatan kommer att påverkas mer än andra. Exempelvis kommer vattnet att stängas av kortare perioder i samband med att vattenledningar läggs om, en del fastigheter kommer att få alla sina servisledningar omlagda och några kommer att få helt nya dagvattenserviser. Dessa fastigheter kommer vi gå ut med separat information till när det blir aktuellt.

Tidplan

Arbetena kommer att starta under vecka 13 och pågå fram till slutet av augusti. Under den här tiden kommer det periodvis vara besvärligt för er som fastighetsägare och för andra trafikanter med framkomlighet, vattenförsörjning, sophämtning mm. Vi ber om ursäkt för de olägenheter detta kommer att medföra men vi och våra entreprenörer arbetar hårt för att minimera störningarna så gott det går.

I samband med vattenavstängningar kommer berörda fastighetsägare att informeras genom lappar i brevlådor, portuppgångar och sms.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Magnus Ålstam, VA-ingenjör enhet Projekt och planering.
telefonnummer: 011-15 35 62
E-post: magnus.alstam@nodra.se

S:t Persgatan

VA-arbete på S:t Persgatan

Norrköpings kommun planerar att rusta upp och bygga om S:t Persgatan mellan Dalsgatan och Gamla Rådstugugatan. Målet är att få till en trygg och säker miljö för framförallt gående och cyklister vilket vi även tror kommer att gynna både boende och näringsidkare i området.

Tidplan

Den 3 september återupptogs den arkeologiska utgrävningen som kommer att fortsätta under ett par veckor. Sedan återupptas VA-arbetet som kommer att pågå året ut och eventuellt en bit in i på 2019.

Om det görs nya fynd i samband med grävningen så kan det komma att påverka tidplanen ytterligare.

Vad händer just nu?

Under vecka 38 kommer vår entreprenör Aarsleff Rörteknik att renovera spillvattenledningarna i S:t Persgatan. Lördag den 22 september mellan kl. 09.00 och kl. 20.00 ber vi därför boende och verksamheter i fastigheterna utmed S:t Persgatan att inte spola ner större mängder vatten i avloppet. Undvik att använda till exempel tvättmaskin, diskmaskin och badkar.

Undvik att vädra ut mot gatan eftersom det kan uppstå otrevlig lukt av polyesterplast under renoveringen. De som har mekanisk ventilation med lufttillförsel i anslutning till vår arbetsplats rekommenderas att stänga av ventilationen under tiden som renoveringen pågår.

Begränsad framkomlighet

Under är arbetet är det begränsad framkomlighet på gatan, följ skyltning på plats.

Vattenavstängning

Vid ett eller flera tillfällen under arbetet kommer vi behöva stänga av dricksvattnet till vissa fastigheter under några timmar på dagen. Mer information om det kommer att skickas ut till berörda fastigheter ett par dagar innan avstängningen.

 Kontaktuppgifter

Om ni har några frågor, tveka inte att höra av er.
Anders Johnson, Skanska 010-448 76 38
Kjell Liljemyr, Skanska 010-448 67 82
Paul Englund, Projektledare Nodra, 011-15 36 12

Kvarsebo-Säter

Utbyggnad av vatten och avlopp

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Kvarsebo-Säter. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området. Kommunfullmäktige har beslutat om att det ska bildas verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Kvarsebo-Säter. Spillvatten är avloppsvatten som spolas ner via diskhoar, toaletter och duschar.

Grävningen startade i januari 2018 och flyter på enligt plan vilket innebär att den allmänna vatten-och avloppsanläggningen ska vara utbyggd och redo för anslutning i början av 2019.

Ett verksamhetsområde för vatten och avlopp innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Ny typ av avloppspump

Elen till avloppspumpen ska nu vara 1-fas istället för 3-fas. Installationsbeskrivning på den nya pumpen kommer att läggas ut på vår webbplats i slutet av oktober.

Varje fastighet kommer ha en egen avloppspump som pumpar avloppsvattnet ut på ledningsnätet eftersom VA-anläggningen i området kommer att byggas som ett trycksystem med tryckledningar. Du har tidigare fått en serviskarta där avloppspumpens placering är markerad med en rund ring med ett P i. Om du vill ha en ny kopia på kartan, vänligen hör av dig till Helena Aspdahl, helena.aspdahl@nodra.se

Vi har sedan informationsmötet för er fastighetsägare i Kvarsebo-Säter ändrat vilken avloppspump som vi kommer använda i ert område. Den nya avloppspumpen har en annan elanslutning än den som vi hade tänkt från början. Elen till pumpstationen ska nu vara 1-fas istället för 3-fas samt att det stolpförsedda styrskåpet inte kommer att behövas. Detta innebär att det blir en enklare elanslutning i er fastighet.

För frågor om avloppspumpen och elanslutningen, vänligen kontakta Martin Malmberg, martin.malmberg@nodra.se

Informationsmöte den 15 januari

Här hittar du presentationen från mötet: Kvarsebo-Säter informationsmöte

Ny taxa

Från den 1 januari 2017 har en ny taxa för anläggningsavgift för vatten införts. Styrelsen förväntas ta beslut om att normaltaxa ska gälla för utbyggnaden till ditt område.

I det här utskicket har vi bifogat frågor och svar beträffande nya normaltaxan. Fakturering sker efter slutbesiktning av utbyggnaden. På grund av att den nya taxan räknas ut beroende på tomtyta behöver en beräkning göras för varje enskild fastighet. Kontakta oss för en sådan beräkning. Du når oss via vår kundservice på telefon 011-15 15 50 eller epost kundservice@nodra.se

Vatten och avlopp till dig

Nodra bygger VA-ledningar fram till förbindelsepunkten som kommer att finnas cirka 0,5 meter utanför din tomtgräns. Från förbindelsepunkterna får du själv bekosta och bygga VA-ledningar inne på din fastighet.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde är ett särskilt begrepp inom VA-juridiken. Ett sådant område beslutas alltid av Nodras styrelse samt kommunfullmäktige. Inom ett verksamhetsområde finns skyldighet att betala anslutningsavgift till Nodra och rätten att få vatten- och avloppsledningar framdragna till cirka 0,5 meter utanför tomtgräns.

Projektledare

Helena Aspdahl
projektledare
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice 011-15 15 50 kundservice@nodra.se

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Nodra har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2018-2019, se markering på kartan nedan.

Område 1 är klart.

Vi kommer att börja med område 2 i oktober 2018

Vi kommer att göra område 3 sist.

Planen är preliminär och kan komma att ändras.

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer)

Gästgivarevägen 2-14 (jämna nummer) har en gemensam förbindelsepunkt vid Gästgivarevägen 2 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Gästgivarevägen 11, 13 och 15

På Gästgivarevägen 11, 13 och 15 tror vi att vi kan undvika grävning inne på fastigheten och bara byta ledningarna fram till fastighetsgränsen. Om ledningarna inne på fastigheten visar sig vara dåliga, så kommer vi att informera fastighetsägaren om detta. Vår plan är att inte behöva flytta på förbindelsepunkten till dessa fastigheter.

Fastighetsägarna ansvarar för ledningarna inne på fastigheten och 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7 och 9

Gästgivarevägen 3 och 5 samt 7och 9, har gemensam vattenledning. Vi planerar att separera dessa, vilket förmodligen innebär grävning inne på fastigheterna.

Tomtmark

Nodra kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). Eftersom många av dessa ledningar är från 1965, är det klokt att bedöma skicket och eventuellt byta ut den när den är framgrävd i fastighetsgräns. Det kan i en del fall vara möjligt att skjuta in en ny ledning i den gamla. I andra fall bör man gräva en ny ledning.

I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kokrekommendationer i samband med vattenavstängningar

I samband med arbetet så går vi ut med kokrekommendationer för att snabbare kunna lägga igen hålen i gatan. I och med att vi går ut med kokrekommendationer så kan vi koppla in kunderna tidigare. Du som kund får veta att du har kokrekommendationer genom att vår entreprenör Skanska knackar på hos dig och meddelar det, om du inte är hemma så lägger vi en lapp i din brevlåda. Du får efter ett par dagar reda på att kokrekommendationerna hävs, det vill säga att du kan använda vattnet som vanligt, på samma sätt. Här kan du läsa mer om just kokrekommendationer.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller epost enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktpersoner är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38 och Henrik Schlein tfn: 010-448 67 61. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Nodra initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare Nätenheten
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@nodra.se
Nodra AB

Skarphagen

Klimatanpassningsåtgärder

Projektet för klimatanpassningsåtgärder för Skarphagen är ett omfattande projekt som involverar Jordbrogatan, Alkärrsgatan, Majviksgatan, Kärrhagsgatan och Högbygatan.

Tidplan

Projektet är preliminärt planerat att genomföras under till 2019.

Norra Kungssten

Utbyggnad av vatten och avlopp till Norra Kungssten

Presentation från informationsmötena i februari 2018.

Tidplan

Utbyggnad av den allmänna vatten-och avloppsanläggningen pågår, se kartan nedan för arbetsordning.  Ordningen kan komma att förändras.  Vi ligger för närvarande lite efter i tidplanen. För att komma i fatt kommer arbeten att pågå, i begränsad omfattning, även under semesterperioden.

Enligt plan ska det gå att ansluta april-maj 2019.

Kontaktpersoner

Häv och gräv
Pelle Mattson, 0735-178 716
Kristian Sandström, 0706-863 873
David Åkerskog,  0709 988 138

Eltel
Andreas Larsén, 0725-984 688
Thomas Hultman, 0725-984 688

Nodra AB
Kundservice
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Projektledare för VA-utbyggnaden
Peter Jonander
Telefon 011-15 36 88
E-post  peter.jonander@nodral.se

För frågor kring tillsyn avloppsfrågor, kontakta bygg-och miljökontoret 011-15 16 16

För frågor kring Bygganmälan, kontakta bygg- och miljökontoret 011-15 15 41

Verksamhetsområde

Enligt kommunens vatten- och avloppsplan ska vatten och avlopp byggas ut till Norra Kungssten. Det kommer att beröra dig som äger en fastighet i området.

Det är Norrköpings kommunfullmäktige som beslut om verksamhetsområden. Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår i området har vissa rättigheter och skyldigheter som bland annat regleras i vatten- och avloppslagen och i Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun, även kallad ABVA.

Information kring utbyggnaden

Ett självfallssystem planeras i Norra Kungssten. Det innebär att de allra flesta fastigheterna inte behöver en egen avloppspump inne på tomten. En lite större pumpstation kommer istället att placeras någonstans i området nere vid järnvägsövergången (i början av Hjortronstigen).

Förbindelsepunkt

Ett förslag på var ledningarna ska komma in på respektive fastighet skickades till respektive fastighetsägare i mitten av december 2017. Om ni inte fått detta utskick så kontakta projektledaren.

Om vi inte hör något från er så förutsätter vi att ni tyckte att den föreslagna placeringen var bra. Om ni vill lämna kommentarer på placeringen så vänligen hör av er via e-post eller brev.

E-post: peter.jonander@nodra.se

Adress:

Nodra AB
Peter Jonander
Box 85
601 02 Norrköping

VA-arbeten på egen fastighet

Vi vill inte att ni börjar med VA-arbeten på egna fastigheterna innan entreprenaden i gatorna är avslutad.

Bygget är uppdelat i två etapper

Eftersom vi har valt att bygga ett självfallssystem så måste vi bygga en överföringsledning från utbyggnadsområdet ner till befintlig pumpstation vid järnvägsundergången (Graversforsvägen). Vi har delat upp utbyggnaden i två delar: överföringsledning och utbyggnad. Arbetet med överföringsledningen är nästan avslutat. Arbetet innefattar även Olvonstigen, där vi har upprättat nya förbindelsepunkter med självfall. En omkoppling kvarstår.

Kontaktperson hos vår entreprenör Skanska som bygger överföringsledningen är Anders Johnson, med telefonnummer 010-44 87 638.

Samtliga fastigheter ansluts efter att hela området är färdigbyggt.

Kostnad för anläggningsavgift

Normaltaxa gäller för Norra Kungssten. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här hittar du allmän information om den nya taxan

Anläggningsavgift beräknad på 2018 års taxa presenterades på informationsmötet.

Övriga områden i Graversfors

Ny VA-plan som innefattar övriga områden i Graversfors antogs i mitten av juni. Du kan se planen på kommunens webbplats:

Vatten- och avloppsplan

Fiber

Kanalisation för fiberkabel kommer att byggas i samband med VA-utbyggnaden.

För frågor och funderingar kring fiber är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-postadress kundservice@nodra.se eller telefon 011-15 15 50 .

Katrineholmsvägen, Torshag och Ättetorp

Renovering av dricksvattenledningen vid Katrineholmsvägen

Nodra renoverar dricksvattenledningen vid Katrineholmsvägen tillsammans med entreprenören Skanska. Dricksvattenledningen är från 1932 och ingår i vår plan för att förnya och rusta kommunens ledningsnät.

 

Tidplan

Vi kommer göra ett uppehåll i arbetet från vecka 28 till och med vecka 31. Vi planerar att vara klara med arbetet till slutet av september förutom en del återställningsarbete som kommer ta längre tid. 

Begränsad framkomlighet

Arbetet kommer att påverka framkomligheten i området. Vi ber er att vänligen följa skyltning på plats.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning för husen kring Katrineholmsvägen

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset alternativt i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Vattenavstängning för Hyresbostäders flerbostadshus i Ättetorp

Vår entreprenör kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i trapphuset. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Sund i Vånga

Vatten och avlopp till Sund i Vånga

Under våren 2018 påbörjades arbetet att bygga vatten- och avloppsledningar samt pumpstationer för VA-anslutning av samhället Sund. I arbetet ingår att bygga överföringsledningar från Vånga till Sund. Det är vår entreprenör Häv & Gräv som utför arbetet på uppdrag av Nodra AB.

Vår plan är att anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer kunna ske under vintern 2018/2019.

Informationsmöte

Presentation från informationsmötet den 10 april 2018

Tidplan

Under vecka 36 startas VA-arbetet att gräva en överföringsledning mellan Vånga och Sund. Det arbetet beräknas vara färdigt vecka 42. Under tidsperioden kommer det vara byggtrafik i området.

Under tiden som vår entreprenör gräver i området så vill vi att inga privata entreprenörer gräver i området, utan att privata entreprenörsarbetet påbörjas tidigast måndag vecka 43.

Vår plan är att anslutning till kommunalt vatten och avlopp kommer kunna ske under vintern 2018/2019.

Fakturering av anläggningsavgift

Vi kommer att skicka ut fakturan på anläggningsavgiften vid årsskiftet 2018/2019. Detta under förutsättning att det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp är klart för anslutning.

Anslutning steg för steg

Tänk på att:

  •  Skicka in din servisanmälan, det vill säga din beställning av en VA-anslutning, och din VA-situationsplan minst 12 veckor innan du vill ansluta din fastighet.
  • Din faktura för anläggningsavgiften måste vara betald innan du kan ansluta din fastighet till det kommunala vatten- och avloppssystemet.
  • Det tar cirka 5 arbetsdagar från att du beställer uppsättning av vattenmätare och påsläpp av vattnet tills att vi hör av oss till dig för att beställa en tid.

Läs mer om anslutning av din fastighet.

Verksamhetsområde

Kommunen kommer att skapa ett verksamhetsområde för vatten och spillvatten för det tätbebyggda området i Sund. En dagvattenutredning har gjorts för det tätbebyggda området som kommit fram till att inga ytterligare åtgärder för avledande av dagvatten krävs i området.

Ett verksamhetsområde innebär att de fastigheter som ingår har vissa rättigheter och skyldigheter enligt Lagen om allmänna vattentjänster. I broschyren Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen (ABVA) i Norrköpings kommun, finns information om våra och våra kunder rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

De fastigheter som ingår i verksamhetsområdet är skyldiga att betala anläggningsavgift för VA enligt gällande taxa och får VA-ledningar byggda fram till tomtgräns. Fastighetsägaren bekostar och bygger anläggningen på egen fastighet.

Förbindelsepunkt

Inom ett verksamhetsområde ansvarar Nodra AB för vatten- och spillvattennätet fram till fastighetens förbindelsepunkt, som är placerad 0,5 m utanför fastighetsgränsen. Du som fastighetsägare ansvarar för vatten- och spillvattenledningarna innanför förbindelsepunkten

Avtalskunder

Ett tiotal fastigheter längs vägen mellan Vånga och Sund får möjlighet att ansluta sig till kommunalt VA som avtalskunder. Det gäller bland annat er i Högalund, Sunkerstad och Hårkesätter.

Fastigheterna kan anslutas till både vatten och tryckavlopp. Det finns även möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning för flera fastigheter med gemensam anslutningspunkt och gemensam mätning av vattenförbrukningen. Gemensamhetsanläggningen måste i så fall förvaltas av en samfällighetsförening.

För avtalskunder är kommunalt VA ett alternativ till enskilda avloppslösningar. Bygg- och miljökontoret på kommunen informerar och beslutar om vad som är godkända alternativ i respektive område. Det är bra om ni som är aktuella för att bli avtalskunder snarast skickar in VA-situationsplanen och Servisanmälan så att vi vet om ni vill ansluta er eller inte. Vi behöver veta vilka som vill koppla på sig samt var avsättningarna ska göras på överföringsledningarna innan arbetet påbörjas. Som avtalskund får fastighetsägaren inga VA-ledningar fram till tomtgräns utan det får fastighetsägaren själv ordna med. Det är även så att mätarbrunnen ska bekostas och ordnas av avtalskunden. Om allt går enligt plan kan även ni som är avtalskunder börja ansluta er i oktober 2018.

Fiber

I samband med att vi bygger VA-ledningar i området kommer vi att lägga ner fiber för att kunna erbjuda dig en anslutning till vårt öppna fibernät.

Här har vi samlat vanliga frågor och svar angående fiber. Om du redan nu vill anmäla ditt intresse för fiberanslutning kan du göra det på www.fibertillalla.se. Priser och information om de tjänster som finns i vårt nät hittar du på www.zmarket.se samt på respektive leverantörs webbplats.

Kontakt

Frågor om fiber

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Projektledare för VA-utbyggnaden

Daniel Andersson
Tel: 011- 15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Peter Jideström
Tel: 011-15 36 17
E-post: peter.jidestrom@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden

Kundservice
Tel: 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Lindö Strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi har kommunens uppdrag att ansluta fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder inom Lindö strand så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i anslutning till planområdet.

Vad händer närmast?

Vi förbättrar befintliga ledningar

Vi kommer att byta ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken (se karta ovan). Det innebär att vi kommer att gräva upp marken och en del av Bråviksvägen. Vi har redan nu grävt upp en del av den befintliga ledningen (se blå markering på kartan ovan) för att säkerställa att dagvattnet rinner ut i Bråviken. Marken kommer att återställas när vi är klara med bytet av dagvattenledningen.

Det är vår entreprenör Skanska som kommer att utföra arbetet. Kontaktuppgifter till Skanska hittar du längre ner på sidan.

Arbetet kommer att pågå under dagtid mellan kl. 07.00 och 16.00.

Tidplan för Bråviksvägen

Arbetet kommer preliminärt att påbörjas under vecka 24. Vi gör ett uppehåll i arbetet under fyra veckor i juli. Vi beräknar vara klara med utbytet av dagvattenledningen i början av november 2018.

Eventuellt fortsatt arbete på Bråviksvägen utmed den gamla fotbollsplanen

Under arbetet kommer vi samtidigt att undersöka skicket på dagvattenledningen i den del av Bråviksvägen som går utmed den tidigare fotbollsplanen. Om ledningen behöver bytas ut kommer vi att uppdatera med mer information.

Vi bygger ut ledningsnätet för kommande bebyggelse väster om Babordsvägen

Den första besiktningen och riskanalysen av berörda fastigheter i området, som utfördes av Nitro Consult AB, är klart. Vecka 26 startar arbetet med att fälla träd och därefter spränga bort berg väster om Babordsvägen inför vårt arbete att gräva ner VA-ledningar.

VA-arbete efter semestern

När trädfällning och bergssprängning är klart kommer vi att fortsätta med att gräva ner VA-ledningar i området. Våra samarbetspartner WSP och Skanska kommer att projektera och utföra VA-utbyggnaden, tillsammans med oss. Skanska kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Ny besiktning

När arbetet är klart kommer Nitro Consult AB att göra en ny besiktning av de närliggande fastigheterna som besiktades innan arbetets start. Berörda fastighetsägare kommer att bli kontaktade av Nitro Consults personal.

Tidplan för området väster om Babordsvägen

Vårt arbete avslutas under hösten 2018. Därefter tar byggherren vid och fortsätter arbetet med att göra i ordning gator och tomtmark.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö Strand

De arbeten som ska utföras av Skanska kommer enligt den preliminära tidplanen att avslutas till sommaren 2019.

Under hösten 2019 kommer vi tillsammans med tekniska kontoret att fortsätta våra arbeten inom detaljplaneområdet med en gemensam entreprenör.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Peter Jideström

Telefon: 011-15 36 17

e-post: peter.jidestrom@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Skanska: Anders Johnson

Telefon: 010-44 87 638

Krokek

Byte av dricksvattenledning i Krokek

Vi på Nodra byter tillsammans med entreprenören Skanska ut VA-ledningar vid Sjöviksvägen och Brandmästarvägen. Ledningarna är från 1950-talet och ingår i vår plan för att förnya och rusta kommunens ledningsnät.

Tidplan

Arbetet på Sjöviksvägen beräknas pågå till mitten av juni. Förutom en del återställning av området som kommer att åtgärdas efter semestrarna.

Vår plan är att starta arbetet på Brandmästarvägen efter semestern vecka 32.

Begränsad framkomlighet

I samband med arbetet så kommer det vara begränsad framkomlighet i området. Vi ber er att vänligen följa skyltning på plats.

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Vattenavstängning

Vår entreprenör Skanska kommer att meddela er om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Entreprenör

Kontaktperson hos Skanska är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38

Projektledare

Eva-Lotte Wondollek
Telefon 011- 15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Dela sidan: