VA-arbeten

För att minska utsläppen i våra sjöar arbetar Norrköpings kommun aktivt med olika åtgärder, till exempel genom att bygga ut det kommunala vatten- och avloppsnätet. Här finner du kommunens långsiktiga vatten- och avloppsplan.

Planerade och pågående arbeten

Kartan nedan visar var vi har pågående VA-arbeten just nu.  För att få mer information om respektive projekt, se länkarna under kartan.

Björkalund

Björkalund

Vad är det som händer?

Söder om Vrinnevisjukhuset kommer en helt ny stadsdel att byggas. Stadsdelen Björkalund (tidigare kallat Södra Vrinnevi) kommer att ha omkring 500 bostäder, som byggs kvartersvis under ett antal år. Det blir friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus, men även ett antal lägenheter och skola. Läs mer här om planerna för området.

De första bostäderna i det nya området färdigställdes vintern 2015 av Bovieran som uppförde 48 bostadsrätter för seniorboende. Under sommaren 2016 uppförde kommunen i egen regi ett äldreboende om 60 platser. I samband med detta färdigställdes en ny infartsgata till Bovieran, en cirkulationsplats på Gamla Övägen och nya gång- och cykelvägar mot sjukhusområdet. Sommaren 2018 färdigställdes 63 villatomter.

Vad ska Nodra göra?

I etapp 1 AD är Nodras uppdrag att bygga ut området med ledningar för dricksvatten och spillvatten, samt skapa öppna lösningar för dagvatten.

Tidplan

Vårt arbete med etapp 1 AD planeras att starta vid årsskiftet 2019/2020.

Kontakt

För mer information och frågor rörande projektet kontakta:
Eva-Lotte Wondollek, projektledare, Nodra
telefonnummer: 011-15 35 42
E-post: eva-lotte.wondollek@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-11-07

Dövestad

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Under 2018-2019 har Nodra AB gjort en utredning om vatten- och avloppssituationen i området Dövestad. Det vi har utrett är hur situationen ser ut i dag gällande vatten och avlopp (VA) och vem som borde ha ansvar för långsiktigt hållbara VA-lösningarna i området.

Vår utredning har visat att flera fastigheter i Dövestad har otjänligt dricksvatten på grund av att det i vattnet har hittats bland annat arsenik, bly, nickel och koppar. Dövestad ligger också nära ett redan befintligt verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Dövestad bedöms i utredningen ha ett behov av att få VA-försörjning ordnat i ett större sammanhang, med kommunen (Nodra) som ansvariga för försörjningen.

Rapporten från utredningen

Dövestad Bedömning 6§ Lagen om allmänna vattentjänster (ABV 2018/0448) 

Tidplan

För att kunna bygga ut kommunalt VA till Dövestad behöver området prioriteras i kommunens VA-plan. Förslaget från Nodra är att projektering genomförs under 2019 och utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp under 2020. Det innebär att anslutningen preliminärt blir vid årsskiftet 2020/2021. Detta är dock en preliminär plan och planen kommer bli tydligare och eventuellt ändras under projekteringen av utbyggnaden.

Du som bor i Dövestad kommer att bli informerad om de beslut som tas om områdets VA-utbyggnad framöver, både via brev samt här på Nodra.se. Den övergripande VA-planen för kommunen hittar du på Norrköpings kommuns webbplats

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Shafaq Abdulameer Abbas Al-Abada
Telefon: 011-15 37 13
E-post: shafaq.alabada@nodra.se

Kundservice Nodra AB
Telefon 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Fiskeby 4:3 (Fyrby)

Utbyggnad av vatten och avlopp

Kommunens planer

Fiskeby 4:3 (Fyrby) kommer att bebyggas med blandad bebyggelse i form av flerbostadshus, radhus, parhus, kedjehus samt förskola och ett LSS-boende. Området ligger utmed Finspångsvägen, nordväst om Norrköpings centrum och arealen uppgår till ca 20 hektar.

Tidsplan

Vår entreprenör kommer att börja gräva för vatten och avlopp i september 2019. Arbetet beräknas pågå fram till december 2020.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området. De befintliga ledningarna är gamla och kommer att bytas ut. Idag leds både spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) och dagvatten (regn och smältvatten från snö och is) i samma ledningar. Vi kommer att lägga ner separata ledningar för spill- och dagvatten. Genom att separera ledningarna motverkar vi risken för översvämningar vid kraftig nederbörd.

Under november var vår entreprenör Skanska på plats i området för att mäta in alla befintliga brunnar och ventiler i både i gata och på fastigheter för att säkerställa att de nya ledningarna hamnar på rätt nivå.

Vad händer nu?

Nu pågår projektering för att ta fram underlag för projektet.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Dagvatten

Det är viktigt att du som fastighetsägare tar reda på hur ditt dag- och dräneringsvatten är kopplat. Det kommer inte längre att vara tillåtet att ansluta dag- och dräneringsvatten till spillvattenledningen. Din fastighet kommer att få en dagvattenservis, det vill säga en anslutningspunkt för dagvattnet från din fastighet, som ansluter till dagvattenledningen. Mer information om placering av din fastighets dagvattenservis och vad som gäller för din fastighet planerar vi att skicka till dig per brev efter sommaren. Här kan du läsa mer om hur du tar hand om dag- och dräneringsvatten från din fastighet.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Herrebro

Omläggning av ledningar

Nodra kommer att lägga om en vattenledning som idag ligger under Herrebrotippen. Vattenledningen är gammal och har drabbats av flera vattenläckor. Den nya vattenledningen kommer att vara mer hållbar och större för att säkra dagens och framtidens vattenleverans till Klinga med omnejd. Vi passar samtidigt på att gräva ner en ny ledning för spillvatten (vatten från toaletter, badrum och kök) som vi planerar att ta i drift senare med hänsyn till kommande utbyggnad i Klinga.

Tidplan

Vår entreprenör Skanska kommer att börja gräva i området i början av april. Tidplanen har förlängts och arbetet beräknas vara klart i slutet av 2019.

Begränsad framkomlighet

Vägen mellan Klinga och Hjalmar Brantings gata kommer att stängas av i perioder under arbetet. Vi hänvisar till andra vägar.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-10-04

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Klimatanpassningsåtgärder i Smedby

Nodra kommer att lägga om samtliga ledningar för vatten, spill- och dagvatten i området för att

  • minska risken för källaröversvämningar som orsakas av överbelastning i ledningsnätet på grund av kraftiga skyfall.
  • säkra hela området från påverkan av kraftiga skyfall.

Bakgrund

Området kring Hemhagsgatan och Oxhagsgatan (se bild nedan) har historiskt drabbats av flera källaröversvämningar, inte minst vid det stora skyfallet 2011. Dagvattennätet, det vill säga ledningarna som leder bort regn och smältvatten från snö och is, är inte tillräckligt dimensionerat för att leda bort stora mängder vatten vilket då leder till översvämning. Utöver den undermåliga dimensioneringen av ledningsnätet ligger området även i en lågpunkt vilket gör att vatten rinner till området från intilliggande områden.

Nodra samarbetar med Samhällsbyggnadskontoret i klimatanpassningsprojektet.

Vad händer nu?

Nu arbetar vi med att ta fram underlag för att göra en upphandling under hösten 2019.

Information om projektet

Du som är fastighetsägare i området kommer att få mer information. Vi kommer även kontinuerligt att uppdatera den här informationen.

Tidplan

Den nya preliminära tidplanen är att grävarbetet i området kommer att starta under våren 2020 och pågå en bit in på 2021.

Projektledare

Helena Aspdahl
Telefon 011-15 36 08
E-post helena.aspdahl@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-10-04

Kolmården 1:6

Utbyggnad av vatten och avlopp

Vi gräver för vatten- och avloppsledningar från det planerade nya bostadsområdet kring Kolmårdsanstalten ner till Strandvägen. Vi har byggt en tryckstegringsstation utmed Sjövägen som ska pumpa vattnet upp till det nya området.

Tidplan

Vi är klara med grävningen utmed Strandvägen och arbete med att återställa marken i området pågår.

Vägar och VA i första etappen av det nya bostadsområdet ska vara klart i höst.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vår entreprenör kommer att meddela er eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på:
Tfn: +4611153688
E-post: peter.jonander@nodra.se

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktperson är Henrik Schlein-Jonsson tfn: +46104486761. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Lindö strand

VA-utbyggnad för Lindö strand

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder och verksamheter inom Lindö strand pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras planer

Vi kommer att bygga ut vårt ledningsnät och ansluta de nya bostäderna och verksamheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från området.

Tidplan för VA-utbyggnaden för Lindö strand

Vi kommer att börja vårt arbete inom detaljplaneområdet under vintern 2019 och hela projektet är planerat att avslutas hösten 2021.

Informationsträff den 26 november

Träffen riktade sig till boende i Lindö som är nyfikna på vad det är som händer inom Lindö strands område. Informationsträffen ägde rum i Norrköpings seglarklubbs lokal den 26 november.

På träffen fanns Norrköpings kommun och Nodra på plats för att svara på frågor och för att berätta om vad som kommer hända inom Lindö strand de närmsta åren. Byggplanerna för allmän platsmark presenterades samt att deltagarna fick träffa de entreprenörer som kommer att bygga allmän plats så som gata, park och torg.

Tidigare arbeten i projektet

Vi har bytt ut spill- och dricksvattenledningarna samt grävt ner en ledning för dagvatten i Bråviksvägen, från korsningen vid Pampusvägen till hörnet av Bråviksvägen efter båtklubbarna. Vi har bytt ut en dagvattenledning som går från Bråviksvägen och ut i Bråviken. Samhällsbyggnadskontoret kommer att bygga en bro för gång- och cykeltrafikanter över utloppet i Bråviken.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Arbetet pågår under dagtid mellan kl. 07.00 och 20.00.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet i samband med arbetet. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Följ skyltning på plats.

Vattenavstängningar

Vi kommer att informera löpande om eventuella vattenavstängningar under driftinformation här på vår webbplats, i vår app samt via SMS.

Ladda ner vår app

Få driftinformation via SMS

Kontaktpersoner för VA-projektet

Projektledare: Rickard Kalm

Telefon: 011-15 35 40

e-post: rickard.kalm@nodra.se

Ni är även välkomna att kontakta vår kundservice
Tel 011-15 15 50
E-post: kundservice@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-11-27

Ny trafikplats vid Bråvalla

Omläggning av vatten- och avloppsledningar

Kommunens planer

Kommunen planerar att bygga en ny trafikplats i korsningen E4/Fiskebyvägen.

Läs mer om den nya trafikplatsen på Norrköpings kommuns webbplats.

Nodras uppdrag

Nodra kommer att flytta vatten- och avloppsledningar som idag går under E4. Arbetet utförs i samarbete med Samhällsbyggnadskontoret.

Tidplan

Vi startar med vårt VA-arbete i månadsskiftet september/oktober. Byggnationen av den nya trafikplatsen beräknas vara klart våren 2021.

Entreprenör

Det är vår entreprenör Svevia som kommer att utföra arbetet.

Kontaktpersoner

Projektledare: Fredrik Melefors, Pontarius
Telefon: 070-844 05 46

Nodras projektledare för VA-arbetet: Eva-Lotte Wondollek
Telefon: 011-15 35 42

Renovering av avloppsledning i Norra Promenaden

Renovering av Norrköpings största avloppsledning

Avloppsledningen i Norra Promenaden är den största inkommande ledningen till Slottshagens reningsverk och avleder spill-, dag- och dränvatten. Ledningen är av betong från början av 1950-talet och behöver renoveras. Vi kommer att renovera ledningen mellan Aurorerondellen till Slottshagens reningsverk, se kartan nedan.

Tidsplan

Just nu pågår projektering, förberedelser och förtillverkning inför renoveringen av spillvattenledningen. Projektets utförande beräknas starta i februari 2020 med ett slutförande senast den 31 juli 2020. Vi uppdaterar tidsplanen under hösten 2019.

Renovering genom relining

Det mest fördelaktiga alternativet bedöms vara att renovera hela sträckan genom relining. Man kan likna det vid att man vränger in en strumpa av polyester inuti det gamla röret med hjälp av vattentryck. Vattnet värms sedan upp, strumpan härdar och bildar ett hårt nytt rör på insidan av det gamla. Detta kallas för relining.

Störningar

Renovering genom relining innebär att vi inte behöver gräva upp hela gatan vilket skulle tagit väldigt lång tid och orsakat mycket störningar för trafik och verksamheter i området. Vi kommer att gräva i gatan på ett par ställen och sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Projektledare

Jonas Törnvall
tfn 011-15 37 33
jonas.tornvall@nodra.se

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Området kring Gästgivarevägen

Renovering av vattenledningar

Under de senaste åren har våra kunder drabbats av flera vattenläckor i området kring Gästgivarevägen. Nodra har därför beslutat att åtgärda de ledningar som är gamla och riskerar att börja läcka.

Tidplan

Vi planerar att åtgärda resterande sträckor under 2018-2019, se markering på kartan nedan.

Område 1 och 2 är klara.

Område 3 pågår.

Djupadalsvägen, Bruksvägen 1-20 och Smedvägen påbörjas vecka 37-38. Inbördes ordning är än så länge inte fastställd. Vi kommer att arbeta på två gator samtidigt.

Grävning

I sträckor markerade med grön färg planerar vi att skjuta in en ny ledning i befintligt ledning. Detta innebär att vi kommer gräva gropar endast vid specifika knutpunkter. Utmed sträckor som är markerade med röd färg kommer vi att gräva hela sträckan.

Kilvägen 2-10 och Gästgivarevägen 18-26 (endast jämna nummer)

Kilvägen 2-10 samt Gästgivarevägen 18-26 har en gemensam förbindelsepunkt vid Kilvägen 2 respektive Gästgivarevägen 18 och därefter egna ledningar inne på fastigheterna. Vi tror att vattenledningen inne på fastigheterna är av samma kvalitet som den i gatan och att den därför behöver bytas ut.

I samband med att vi åtgärdar vattenledningen i gatan så kommer vi att upprätta en förbindelsepunkt till varje fastighet. Det innebär att vi måste gräva in på varje tomt för att koppla vatten- spill- och dagvattenledningarna direkt ut till gatan. Om ledningen mellan den nya delen och husväggen visar sig vara dålig så informerar vi fastighetsägaren om detta. Du som fastighetsägaren är ansvarig för att stuprör och dränering är kopplade till dagvattenledningen.

Djupadalsvägen, Bruksvägen 1-20 och Smedvägen

Nodra kommer att byta ledningarna fram till varje fastighets förbindelsepunkt (ligger normalt 0,5 m utanför fastighetsgräns). Från förbindelsepunkten och fram till vattenmätaren, äger och ansvarar fastighetsägaren för ledningen (servisledning). I vissa fall behöver vi gräva in på tomten för att kunna genomföra bytet av ledningen i gatan. Vi kommer att kontakta berörd fastighetsägare innan vi gräver in på tomten.

Störningar

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på förståelse. Eftersom vi gräver djupt, blir schakterna stora. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Vattenavstängning

Vattenavstängningar aviseras minst tre dagar i förväg. Vid avbrott som varar mer än fem timmar kommer vattentankar att ställas ut eller tappkran anordnas. Avisering sker i brevlådan till berörd fastighet.

Kontakt

Projektledare är Peter Jonander som nås på telefon eller epost enligt nedan.

Entreprenör

Skanska är den entreprenör som gräver åt oss. Kontaktpersoner är Anders Johnson tfn: 010-448 76 38 och Henrik Schlein tfn: 010-448 67 61. Skanska sköter avspärrningar och vattenavstängningar.

Du är även välkommen att kontakta vår kundservice på 011-15 15 50 eller kundservice@nodra.se om du har några frågor.

Kostnader

Där Nodra initierar flytt av förbindelsepunkten, kommer inte omläggningen att kosta er fastighetsägare något. Om ledningar inne på fastigheten behöver åtgärdas, så är det fastighetsägarens ansvar. Efter färdigställt arbete ansvarar fastighetsägaren, som normalt, för ledningarna fram till ny förbindelsepunkt 0,5 m utanför fastighetsgräns.

Projektledare

Peter Jonander
Projektledare
tfn 011-15 36 88
peter.jonander@nodra.se
Nodra AB

Senast uppdaterad: 2019-09-03

Tvåstugubacken

Vi renoverar befintliga ledningar i Tvåstugubacken

Vi kommer att byta ut samtliga ledningar för vatten, spillvatten och dagvatten med tillhörande brunnar och ventiler i Tvåstugubacken. De brunnar som ligger inne på tomtmark kommer vi att flytta till 0,5 m utanför tomtgräns. Vi ansvarar för och bekostar allt grävarbete och återställning.

Tidplan

Arbetet kommer preliminärt att påbörjas slutet av november eller början av december. Information om detaljerad tidplan kommer när entreprenör är utsedd.

Entreprenör

En av våra ramavtalsentreprenörer kommer att utföra arbetet. Arbetet kommer att pågå under dagtid mellan kl. 07.00 och 16.00.

Etappindelning

Arbetet kommer att utföras i tre etapper. Vi kommer inom kort att uppdatera en mer detaljerad tidplan för respektive etapp.

Etapp A – sträckan Tvåstugubacken 21-25

Samtliga ledningar kommer att infodras. Det innebär att vi inte kommer behöva gräva upp hela sträckan. Vägen kommer dock att vara avstängd för trafik. Vi kommer att använda den befintlig gång- och cykelvägen mellan Långängsgatan 17 och 19 A som tillfällig väg.

Etapp B – sträckan Tvåstugubacken 5-19

Hela sträckan mellan Tvåstugubacken 5 och 19 kommer att grävas upp. Tillsammans med vår entreprenör kommer vi att eftersträva så god framkomlighet som möjligt.

Etapp C

Hättingsgatan 46 försörjs med serviser från Tvåstugubacken över tomtmark. Ledningsrätt för dessa servisledningar saknas i nuläget. Ett avtal om ledningsrätt ska tas fram med fastighetsägaren för Tvåstugubacken 19.

Besiktning

Nitro Consult kommer att besikta de fastigheter som ligger inom arbetsområdet innan och efter vårt grävarbete. Du kommer att bli kontaktad av Nitro Consult om din fastighet berörs av besiktningen.

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela dig om eventuella vattenavstängningar genom att skicka SMS och notis till de som har laddat ner Nodras app. Om du är skriven på din adress och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer på nodra.se och/eller ladda ner Nodras app kostnadsfritt på App Store eller Google Play.

Begränsad framkomlighet

Det kommer vara begränsad framkomlighet på Tvåstugubacken och det kommer att köra arbetsfordon till och från området under hela perioden som vi utför arbetet. Följ skyltning på plats. Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse.

Information om projektet

Du som är fastighetsägare i området kommer att få mer information om arbetet och tidplanen. Vi kommer även att uppdatera informationen här under VA-arbeten.

Kontakt

Projektledare för VA-utbyggnaden
Daniel Andersson
Telefon: 011-15 35 75
E-post: daniel.andersson@nodra.se

Östra Eneby 3:2, Kvillinge

VA-utbyggnad för Östra Eneby

Kommunens planer

Planering för kommande bostäder inom Östra Eneby 3:2 och 3:3, cirka 1,5 km nordost om Svärtinge, pågår hos kommunen och utsedda exploatörer. Läs mer här om planerna för området.

Nodras uppdrag

Vi har kommunens uppdrag att inom Östra Eneby 3:2 ansluta de nya fastigheterna till vatten och avlopp samt att avleda dagvatten från de delar av området som kräver det. I samband med utbyggnaden av vatten och avlopp till nya bostäder så kommer vi även att utföra förbättringsåtgärder på vårt befintliga nät i området.

Tidplan

Vår entreprenör kommer att börja etablera sig i området den 23 augusti 2019. Arbete med vatten och avlopp beräknas pågå fram till december 2020. Parallellt med vårt arbete kommer även markägaren, Älvsbyhus, att arbeta med nya vägar i området.

Verksamhetsområde

Verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten total kommer att bildas för hela området.

Läs mer om verksamhetsområde

Kostnad för anläggningsavgift

När vi är klara med utbyggnaden av VA i området och förbindelsepunkterna är upprättade kommer vi att skicka en faktura för anläggningsavgiften till berörda fastighetsägare. Det är alltid taxan det år som förbindelsepunkten meddelas och faktureras som gäller.

Här kan du räkna ut din anläggningsavgift

Vattenavstängningar

Vi kommer att meddela berörda fastighetsägare om eventuella vattenavstängningar genom en lapp i brevlådan, SMS och notis till de som har laddat ner Nodras app. Om du är skriven på din adress i Östra Eneby 3:2 och har en mobiltelefon som är registrerad på samma adress kommer du automatiskt att få SMS. Annars kan du själv registrera ditt nummer på nodra.se och/eller ladda ner Nodras app kostnadsfritt på App Store eller Google Play. Vattenavstängningar meddelas minst tre dagar i förväg.

Sophämtningen

Vi återkommer med mer information om sophämtningen kommer att påverkas.

Störningar och begränsad framkomlighet

Vi ber om ursäkt för de störningar som vårt arbete kommer att orsaka och hoppas på er förståelse. Vi kommer att sträva efter en så god framkomlighet som möjligt.

Kontaktpersoner

Frågor om utbyggnadsprojektet
Shafaq Alabada är projektledare och kan nås på telefon 011-15 37 13 eller via e-post shafaq.alabada@nodra.se

Frågor om taxa och anslutningsärenden
Om du har frågor är du välkommen att kontakta vår kundservice via e-post kundservice@nodra.se eller via telefon 011-15 15 50.

Senast uppdaterad: 2019-08-22

Dela sidan: