Avgifter för vatten

Vatten- och avloppsverksamheten är självfinansierad. Det innebär att huvudmannen för verksamheten (det vill säga Nodra AB) inte får ta ut avgifter som överskrider vad som behövs för att täcka kostnaderna. Avgifterna är uppdelade i anläggningsavgifter och brukningsavgifter.

Anläggningsavgiften är den avgift som en fastighetsägare betalar när hen vill ansluta sin fastighet till vatten, dagvatten och spillvatten.

Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för att använda vatten, dagvatten och spillvatten.

I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som Kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde

Dela sidan: