Särtaxa

Vad innebär särtaxa?

Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. Enligt ”Lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster” 31 § ska särtaxa tas ut när kostnaden att ansluta en fastighet i beaktansvärd omfattning avviker från de normala kostnaderna inom verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige har godkänt principerna för särtaxa i Norrköpings kommun.

När gäller särtaxa?

Inom vårt verksamhetsområde* gäller gällande taxa. Men, när vi ser att kostnaden i beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna så bildas ett verksamhetsområde med särtaxa, ett så kallat särtaxeområde. Här gäller en specifik särtaxa som räknats fram för just det aktuella området.

*Verksamhetsområde är det område inom vilket vatten och avlopp har ordnats genom Nodra.

Hur räknas särtaxan fram?

Först görs en projektering där alla kostnader för utbyggnaden tas fram och antalet tomter i området beräknas. Kostnaden fördelas på antalet tomter i området. Så länge kostnaden understiger summan av gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt betalar fastighetsägarna anläggningsavgift enligt gällande taxa, vilket innebär att Nodras verksamhetsområde utökas till att även innefatta utbyggnadsområdet. Om kostnaden däremot överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt bildas ett särtaxeområde där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift bestående av  anläggningsavgift enligt gällande taxa plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5.

Vad kommer gränsbeloppet för särtaxa ifrån?

Vi tillämpar särtaxa i områden där utbyggnaden blir minst 50 % dyrare än inom ett normalt utbyggnadsområde. Anläggningsavgiften multipliceras därför med 1,5. Detta innebär att om utbyggnadskostnaden blir 1,5 gånger så dyr som inom verksamhetsområde ska särtaxa tillämpas. Det finns inget tak för särtaxan.

Räknas eventuellt tillkommande fastigheter med inom ett område?

Vid beräkning av särtaxa ska hänsyn tas till ytterligare bebyggelse inom området som kan antas ske inom en tioårsperiod. Ser man att det inte kommer att tillkomma någon bebyggelse i området fördelas hela kostnaden på de redan befintliga fastigheterna.

Särtaxans förändring över tiden

Vi räknar upp alla befintliga särtaxor med förändringen av KPI inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma efter ett antal år (t ex genom styckning) ska den fastigheten betala den ursprungliga särtaxan uppräknat med förändringen av KPI.

Beslut om särtaxa

Varje nytt särtaxeområde ska beslutas av Nodras styrelse, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige.

Prisblad

Särtaxeområdet Djurön sidus
Särtaxeområdet Nylund Beckerslund

Dela sidan: