Utsläpp från verksamheter

Särskild reningsavgift

För fastigheter där spillvattnet är extra förorenat och dess sammansättning väsentligt avviker från normalt hushållsavloppsvatten debiteras en tilläggsavgift. Kontakta vår kundservice för att komma i kontakt med en handläggare som kan svara på aktuell tilläggsavgift.

Fettavskiljare

Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en fettavskiljare installerad för att samla upp fett från disk, innan avloppsvattnet når ledningsnätet. Vegetabilisk olja, som stekfett och frityrolja, får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i separata behållare.

I avloppsledningarna sjunker vattentemperaturen vilket gör att fett och vegetabilisk olja stelnar och fastnar i ledningarna. Stopp och igensättning i ledningarna kan orsaka källaröversvämningar, utsläpp av orenat avloppsvatten och dålig lukt.  Läs mer här om fettavskiljare och hämtning av vegetabilisk olja.

Oljeavskiljare och oljeavfall

Verksamheter som riskerar att släppa ut olja till spill- eller dagvattennätet ska ha en oljeavskiljare installerad för att samla upp olja innan avloppsvattnet når lednings- nätet. Spillolja och annat oljeavfall får inte hällas i avloppet utan ska samlas upp i särskilda behållare och tas om hand som farligt avfall. Läs mer här om oljeavskiljare och oljeavfall.

 

 

Dela sidan: