Ansluta till vatten och avlopp

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara trygg med att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Här kan du läsa hur du gör om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Längre handläggningstider

Vi har just nu längre handläggningstider för anslutning av VA och det tar ungefär 6 månader från komplett anmälan till att anslutningen är klar.

1. Läs ABVA och riktlinjen för hållbar dagvattenhantering

I broschyren Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) kan du läsa om Nodras och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Norrköpings kommun har tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. På Norrköpings kommuns webbplats finns tips på vad du som fastighetsägare kan göra på din mark för att hantera de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn.

Fastighetsägare och regn

2. Rita en VA-situationsplan

På VA-situationsplanen ska du rita in alla vatten- och avloppsledningar som ska dras utomhus, och även alla byggnader som finns på din fastighet vid tidpunkten för anslutningen.

Gör så här:

 • Rita på en karta hur de nya vatten- och spillvattenledningar ska dras på din fastighet samt hur andra anordningar som till exempel stenkista eller brunn är placerade.
 • Rita även in hur dagvattnet ska tas om hand på din fastighet.

Du väljer om du vill rita för hand eller på datorn. Se nedan för tre exempel på hur en VA-situationsplan kan se ut för en- eller tvåfamiljshus. Klicka på bilden för att se en större bild. För större bebyggelse än en- eller tvåfamiljshus ska VA-situationsplanen basera på ett underlag som har detaljprojekterats.

förslag på skiss över placering av dagvattenbrunn och stenkista på fastighet

Viktigt att tänka på:

 • Husets dagvatten- och dräneringsledning får absolut inte anslutas till spillvattenledningen.
 • Om du ska förgrena dricksvattenledningen, till exempel för att du har flera hus på din fastighet, så ska vattenmätaren sitta innan förgreningen.

För att rita en VA-situationsplan behöver du:

 • en nybyggnadskarta eller annan karta där fastighetsgräns och byggnader visas.
 • veta om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät.

Om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät kan du ansluta husets stuprör och dräneringsbrunnar till det kommunala dagvattennätet. I annat fall måste du ta hand om dagvattnet lokalt på din fastighet. På vår sida om stuprör och dräneringsanslutning kan du läsa mer om hur det kan gå till.

Stuprör och dräneringsanslutning

Kontakta vår kundservice via formuläret nedan om du behöver en karta på din fastighet eller information om dagvatten.


  3. Beställ din VA-anslutning

  För att beställa vatten behöver du göra en VA-beställning, en så kallad servisanmälan. Detta gör du genom att fylla i en blankett för VA-beställning och skicka in den till oss via post.

  VA-beställning för enfamiljshus

  VA-beställning för verksamhet

  Skicka in din vatten- och avloppsituationsplan tillsammans med servisanmälan. Det är viktigt att servisanmälan skickas in minst 12 veckor innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt.

  4. Skicka in bygganmälan

  Du behöver skicka in en bygganmälan för de vatten- och avloppsledningar som dras på din tomt fram till förbindelsepunkten. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information om bygganmälan.

  Sök bygglov (på Norrköpings kommuns webbplats)

  5. Betala anläggningsavgiften

  När förbindelsepunkten är upprättad skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar. Tänk på att göra klart med en bank innan du skickar in servisanmälan. Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

  6. Behöver du byggvatten?

  Du som privatperson  kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang, vilket blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att få byggvatten.

  7. Beställ uppsättning av vattenmätare och få vatten i din kran

  Du ansvarar för att mätarkonsolen monteras i ett lämpligt utrymme. Vattenmätaren får du av oss.

  Bygga vattenmätarplats

  Kontakta vår kundservice för att beställa uppsättning av vattenmätaren. Vår entreprenör hör av sig till dig inom fem arbetsdagar för att boka tid då vi sätter upp en vattenmätare och släpper på vattnet. Det är endast medarbetare från Nodra eller entreprenörer på uppdrag av Nodra som får hantera ventilerna. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tar vi ut en avgift.

  Obs! Du måste ha betalt fastighetens anläggningsavgift innan du beställer uppsättning av en vattenmätare hemma hos dig.

  Kontakta oss

  8. Läs av vattenmätaren regelbundet

  Läs av vattenmätaren efter cirka en månad så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Du rapporterar din mätarställning via Mina sidor:

  Mina sidor

  Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

  Dela sidan: