Ansluta till vatten och tryckavlopp

Med kommunalt vatten och avlopp kan du vara trygg med att ditt dricksvatten är kontrollerat och av hög kvalitet och att vi tar hand om ditt avloppsvatten på ett hållbart sätt.

Här kan du läsa hur du gör om du planerar att bygga om, bygga nytt eller har en befintlig fastighet som du vill ansluta till kommunalt vatten och avlopp.

Längre handläggningstider

Vi har just nu längre handläggningstider för anslutning av VA och det tar ungefär 6 månader från komplett anmälan till att anslutningen är klar.

Tryckavlopp är en teknik för att pumpa avloppsvattnet från fastigheten till vårt ledningsnät. För att ditt avlopp ska fungera så bra som möjligt och inte drabbas av stopp, är det viktigt att pumpstationen på din fastighet installeras och sköts på rätt sätt. Vi rekommenderar att du läser broschyrerna i god tid innan det är dags att ansluta din fastighet.

Illustration av pumpstation

Anslutning steg för steg

1. Läs ABVA och riktlinjen för hållbar dagvattenhantering

I broschyren Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA) kan du läsa om Nodras och våra kunders rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Allmänna bestämmelser för användande av Norrköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning (ABVA)

Norrköpings kommun har tillsammans med Nodra tagit fram en riktlinje för hållbar dagvattenhantering. På Norrköpings kommuns webbplats finns tips på vad du som fastighetsägare kan göra på din mark för att hantera de mindre regnen, vilket är de första 10 mm av ett regn.

Fastighetsägare och regn (på Norrköpings kommuns webbplats)

2. Rita en VA-situationsplan

På VA-situationsplanen ska du rita in alla vatten- och avloppsledningar som ska dras utomhus, och även alla byggnader som finns på din fastighet vid tidpunkten för anslutningen.

Gör så här:

 • Rita på en karta hur de nya vatten- och spillvattenledningar ska dras på din fastighet samt hur andra anordningar som till exempel stenkista eller brunn är placerade.
 • Rita även in pumpens placering.
 • Rita även in hur dagvattnet ska tas om hand på din fastighet.

Du väljer om du vill rita för hand eller på datorn. Se nedan för ett exempel på hur en VA-situationsplan kan se ut för en- eller tvåfamiljshus. Klicka på bilden för att se en större bild. För större bebyggelse än en- eller tvåfamiljshus ska VA-situationsplanen basera på ett underlag som har detaljprojekterats.

Illustration som visar ledningarna för vatten, spillvatten och dagvatten mellan två byggnader, pumpstation, fördröjningsmagasin/utjämningsmagasin samt fastighetsgräns.

Viktigt att tänka på:

 • Husets dagvatten- och dräneringsledning får absolut inte anslutas till spillvattenledningen.
 • Om du ska förgrena dricksvattenledningen, till exempel för att du har flera hus på din fastighet, så ska vattenmätaren sitta innan förgreningen.
 • Vattenmätarbrunn krävs då avståndet mellan fastighetsgräns och huset överstiger 50 meter (X i exemplet ovan)
 • Pumpstationen ska vara placerad max 5 meter från en bilväg eller uppfart (Y i exemplet ovan). Läs mer om pumpstationens placering under punkt 5 nedan.

För att rita en VA-situationsplan behöver du:

 • en nybyggnadskarta eller annan karta där fastighetsgräns och byggnader visas.
 • veta om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät.

Om din fastighet ligger i ett område där vi erbjuder möjligheten att koppla din dagvattenanslutning till vårt ledningsnät kan du ansluta husets stuprör och dräneringsbrunnar till det kommunala dagvattennätet. I annat fall måste du ta hand om dagvattnet lokalt på din fastighet. På vår sida om stuprör och dräneringsanslutning kan du läsa mer om hur det kan gå till.

Stuprör och dräneringsanslutning

Kontakta vår kundservice via formuläret nedan om du behöver en karta på din fastighet eller information om dagvatten.


  3. Beställ din VA-anslutning

  För att beställa vatten behöver du göra en VA-beställning, en så kallad servisanmälan. Detta gör du genom att fylla i en blankett för VA-beställning och skicka in den till oss via post.

  VA-beställning för enfamiljshus

  VA-beställning för verksamhet

  Skicka in din vatten- och avloppsituationsplan tillsammans med servisanmälan. Det är viktigt att din servisanmälan skickas in minst 12 veckor innan du vill ansluta dig. Därefter kan vi förmedla en förbindelsepunkt. Du måste också skicka in din servisanmälan innan du kan beställa en pumptank.

  4. Skicka in bygganmälan

  Du behöver skicka in en bygganmälan för de vatten- och avloppsledningar som dras på din tomt fram till förbindelsepunkten. Kontakta Samhällsbyggnadskontoret för mer information om bygganmälan.

  Så går det till att göra en anmälan om byggnation (på Norrköpings kommuns webbplats)

  5. Godkänd placering av pumpstationen

  I samband med att ett område byggs ut med vatten och tryckavlopp ska en skriftlig överenskommelse om placering av pumpstationen skrivas mellan Nodra AB och fastighetsägaren. Kontakta kundservice om du vill ändra placeringen eller om det inte finns någon skriftlig överenskommelse för din fastighet.

  Avloppspumpen ska vara lättillgänglig

  För att vi ska kunna utföra underhåll och reparation är det viktigt att avloppspumpen är lättillgänglig för vår personal. Vid ett stopp i avloppspumpen kan det bli nödvändigt att byta ut avloppspumpen. Vid ett eventuellt byte åker vi eller vår entreprenör ut med en sugbil och suger upp avloppsvattnet ur pumptanken. Därefter lyfter vi manuellt upp avloppspumpen och bär den till en bil. För att detta ska vara möjligt ställer vi krav på hur omgivningen runt avloppspumpen ska se ut.

  Krav på väg för sugbil

  Vägen fram till fastigheten ska

  • vara minst 3,5 meter bred och ha en fri höjd av minst 4 meter.
  • ska klara en last på minst 26 ton och en lastbil ska kunna svänga in och ut på vägen.

  Sträckan mellan pumpstationen och där sugbilen kan parkera får vara max 20 meter. Höjdskillnaden mellan sugbilen och pumpstationen får vara max 6 meter. Sträckan ska vara fri från hinder som till exempel växtlighet, staket och murar.

  Krav på tillgänglighet för servicebil och personal

  • Pumpstationen ska vara placerad max 5 meter från en bilväg eller uppfart. Det ska finnas en plan och jämn gångväg eller gräsmatta mellan bilvägen och pumpstationen. Två personer ska kunna gå i bredd eftersom det krävs två personer för att bära avloppspumpen från pumpstationen till bilen.
  • Pumpstationen eller gångvägen mellan pumpstationen och bilvägen får inte byggas för med staket, altan, buskar eller träd.
  • För att vi ska kunna utföra reparation och underhåll vintertid, så är det viktigt att vägen fram till din fastighet, samt gångvägen mellan pumpstationen och vägen snöröjs och sandas innan vi kommer ut.
  • Sluttningen bort från pumptanken ska vara större än 1 % och mindre än 5 % inom en radie av 1 meter från tankväggen. Eventuella släntkrön ska vara minst 2 meter från tankväggen. Detta för att marken ska skydda avloppspumpen från frysning, att regnvatten ska rinna bort från avloppspumpen och personal ska kunna stå bredvid pumpstationen och lyfta upp avloppspumpen vid en reparation.

  6. Betala anläggningsavgiften

  När förbindelsepunkten är upprättad så skickar vi en faktura för anläggningsavgiften som ska vara betald inom 30 dagar.

  Anläggningsavgiften ska vara betald innan vi släpper på vattnet till fastigheten. Den fasta avgiften för din anslutning startar i samband med att förbindelsepunkten upprättas.

  7. Behöver du byggvatten?

  Du som privatperson  kan få byggvatten under sex månader om du har skickat in servisanmälan och VA-situationsplan samt monterat en avstängningskran på din servisledning. Efter sex månader ska en vattenmätare sättas upp, annars startar vi ett schablonabonnemang, vilket blir dyrare än att betala för verklig förbrukning. Kontakta vår kundservice för att få byggvatten.

  8. Beställ en pumptank

  Kontakta vår kundservice för att beställa en pumptank.

  Vår entreprenör hör av sig till dig inom tio arbetsdagar och bestämmer en tid för leverans av pumptanken till din fastighet. I samband med din beställning av pumptanken får du hem en installationsanvisning för pumpstationen (se broschyrer om Compit 900 nedan). Det är viktigt att du och den som ska utföra installationen läser installationsanvisningen i sin helhet.

  9. Driftsättning av vatten och tryckavlopp

  När alla steg ovan är klara skriver du under under och skickar in överenskommelsen om pumpstationens placering med tillhörande checklista. Du kommer att få tillbaka ett påskrivet exemplar av oss och först då kan du beställa driftsättning av pumpstationen.

  Så här beställer du

  Gör beställningen minst två veckor innan du önskar installation. Du beställer driftsättning av avloppspumpen genom att kontakta oss.

  Vår entreprenör hör av sig till dig för att boka en tid för att leverera avloppspumpen, sätta upp en vattenmätare och släppa på vattnet. Driftsättningen sker vanligtvis inom 10 arbetsdagar från att du beställer det från vår kundservice.

  Vattenmätare

  Du ansvarar för att mätarkonsolen monteras i lämpligt utrymme. Vattenmätaren får du av oss.

  Bygga vattenmätarplats

  Ventilerna får endast manövreras av oss. Om vattnet är påsläppt när vi kommer och ska sätta upp vattenmätaren tas en avgift ut.

  10. Läs av vattenmätaren regelbundet

  Läs av vattenmätaren efter cirka en månad så får du en faktura som stämmer med fastighetens vattenförbrukning. Du lämnar din ställning för vattenmätare via våra Mina sidor.

  Mina sidor

  Du är alltid välkommen att höra av dig till vår kundservice om du har några frågor.

  Broschyrer

  Installation och driftsättning av pumpstation Compit 901 med DXG-pump

  Dela sidan: