Brukningsavgift

Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för att använda vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Vi fakturerar brukningsavgiften månadsvis eller kvartalsvis. I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

Vi tar ut en avgift för:

  • Dricksvatten
  • Spillvatten, det vill säga hushållsavlopp
  • Avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet och område (Dagvatten Total)
  • Avledning av dagvatten från detaljplanerat område (Dagvatten Gata)

Hur fungerar dagvattenavgiften?

Dagvattenavgiften grundas på tomtytan. Tomtytan hämtar vi från fastighetsregistret. Detta gäller oavsett hur tomtytan disponeras.

Dagvatten Gata innebär att vi tar hand om dagvattnet från bland annat gator och cykelvägar i området där fastigheten ligger.

Dagvatten Total betyder att fastigheten har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till tomtgräns, och att  dräneringen och/eller stuprören är kopplade till dagvattenledningen. Om fastighetens dränering/ stuprör är påkopplad på spillvattenledningen (vilket inte är tillåtet) ska ändå avgift Dagvatten Total betalas. I denna avgift ingår även Dagvatten Gata.

Dagvattenavgift för allmän plats

Dagvattenavgiften baseras på fastighetens yta, vilken utgörs av den allmänna platsmarkens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Du kan få lägre dagvattenavgift

Om minst 50 procent av dagvattnet fördröjs eller helt kopplas bort från dagvattenledningen och istället tas om hand lokalt reduceras ovanstående avgift med 25 procent.

Dela sidan: