Brukningsavgift

Brukningsavgifter är avgifter som fastighetsägaren betalar för användandet av vatten, dagvatten och spillvatten. Avgiften består av en fast del och en rörlig del. Brukningsavgiften faktureras månadsvis eller kvartalsvis. I taxan för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde kan du läsa om de avgifter som Kommunfullmäktige har beslutat att Nodra AB ska ta ut.

Taxa för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen inom Norrköpings kommuns verksamhetsområde

Avgiften tas ut för:

  • Dricksvatten
  • Spillvatten, det vill säga hushållsavlopp
  • Avledning av dag- och/eller dräneringsvatten från fastighet och område (Dagvatten Total)
  • Avledning av dagvatten från detaljplanerat område (Dagvatten Gata)

Dagvatten Total betyder att fastigheten har en fast anslutning till det allmänna dagvattennätet, och att det finns dagvattenledningar i området som avvattnar allmänna platser såsom gator och torg.

Dagvatten Gata betyder att fastigheten ligger inom ett område där allmänna dagvattenledningar avleder vatten från gatorna i området.

Vad är årsavgiften för en villa?

En genomsnittsvilla, som är ansluten till vatten, spillvatten och dagvatten, förbrukar 150 m3 vatten per år och har då avgiften 6 010 kr per år.

Avgift för dagvatten gata (Dagvatten Gata) är 265 kr/år

Avgiften för dagvatten total (Dagvatten Total) är 530 kr/år

Kan jag påverka min kostnader?

Drygt 54 % av en villas årskostnad för vatten är rörlig, så du kan med andra ord påverka drygt hälften av dina vattenkostnader.

Hur fungerar dagvattenavgiften för övriga fastigheter?

Dagvattenavgiften grundas på tomtytan. Tomtytan hämtar vi från fastighetsregistret. Detta gäller oavsett hur tomtytan disponeras.

Dagvatten Gata innebär att vi tar hand om dagvattnet från bland annat gator och cykelvägar i området där fastigheten ligger. Priset för dagvatten gata är 33 öre inklusive moms per kvadratmeter tomtyta.

Dagvatten Total betyder att fastigheten har en förbindelsepunkt, det vill säga en avsättning från våra dagvattenledningar till tomtgräns, och att antingen dräneringen och /eller stuprören är kopplade till dagvattenledningen. Om fastighetens dränering/ stuprör är påkopplad på spillvattenledningen (vilket inte är tillåtet) ska ändå avgift Dagvatten Total betalas. I denna avgift ingår även Dagvatten Gata. Priset för dagvatten total är 66 öre inklusive moms per kvadratmeter tomtyta.

Dagvattenavgift för allmän plats

Dagvattenavgiften baseras på fastighetens yta, vilken utgörs av den allmänna platsmarkens areal enligt förrättningskarta, bygglovskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner.

Du kan få lägre dagvattenavgift

Om minst 50 procent av dagvattnet fördröjs eller helt kopplas bort från dagvattenledningen och istället tas om hand lokalt reduceras ovanstående avgift med 25 procent.

 

 

Dela sidan: