Särtaxa

Särtaxa innebär en förhöjd anläggningsavgift. Enligt Lagen om allmänna vattentjänster (31 §) ska vi ta ut särtaxa när kostnaden för att ansluta en fastighet i beaktansvärd omfattning avviker från de normala kostnaderna inom verksamhetsområdet. Kommunfullmäktige har godkänt principerna för särtaxa i Norrköpings kommun.

När gäller särtaxa?

Inom vårt verksamhetsområde, det vill säga det geografiska område där Nodra ansvarar för vatten och avlopp, gäller gällande taxa. Men när vi ser att kostnaden i beaktansvärd omfattning avviker från de normala utbyggnadskostnaderna så bildas ett verksamhetsområde med särtaxa, ett så kallat särtaxeområde. I detta område gäller en specifik särtaxa som räknats fram för just det aktuella området.

Hur räknas särtaxan fram?

Först görs en projektering där alla kostnader för utbyggnaden tas fram och antalet tomter i området beräknas. Kostnaden fördelas på antalet tomter i området. Så länge kostnaden understiger summan av gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt betalar fastighetsägarna anläggningsavgift enligt gällande taxa, vilket innebär att Nodras verksamhetsområde utökas till att även innefatta utbyggnadsområdet. Om kostnaden däremot överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerat med 1,5 per tomt bildas ett särtaxeområde där fastighetsägarna betalar en förhöjd anläggningsavgift (en särtaxa).

Särtaxekunder kommer i dessa områden att betala en anläggningsavgift bestående av anläggningsavgift enligt gällande taxa plus den kostnad för utbyggnaden som överstiger gällande anläggningsavgift multiplicerad med 1,5.

Vad kommer gränsbeloppet för särtaxa ifrån?

Vi tillämpar särtaxa i områden där utbyggnaden blir minst 50 % dyrare än inom ett normalt utbyggnadsområde. Anläggningsavgiften multipliceras därför med 1,5. Detta innebär att om utbyggnadskostnaden blir 1,5 gånger så dyr som inom verksamhetsområde ska vi tillämpa särtaxa. Det finns inget tak för särtaxan.

Räknas eventuellt tillkommande fastigheter med inom ett område?

När vi beräknar särtaxa måste vi också till hänsyn tas till eventuell ytterligare bebyggelse inom området som kan tillkomma inom en tioårsperiod. Om man inte ser att någon bebyggelse kommer att tillkomma, fördelas hela kostnaden på de redan befintliga fastigheterna.

Särtaxans förändring över tiden

Vi räknar upp alla befintliga särtaxor med förändringen av KPI inför varje nytt kalenderår. Det innebär att om en fastighet skulle tillkomma efter ett antal år (till exempel genom styckning) ska den fastigheten betala den ursprungliga särtaxan uppräknat med förändringen av KPI.

Beslut om särtaxa

Varje nytt särtaxeområde ska beslutas av Nodras styrelse, kommunstyrelsen och till sist kommunfullmäktige.

Dela sidan: